Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Củng cố Hoạt động 3 Dặn dò. Thái độ

Củng cố Hoạt động 3 Dặn dò. Thái độ

Tải bản đầy đủ - 161trang

- GV: Cho HS liên hệ thực tế bản thân, lớp, trờng và địa phơng các em.
- GV cho HS làm bài tập củng cố. 1. Giải thích câu ca dao sau:
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 2. Em hiểu thế nào về quan điểm của Đảng
ta: Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các
nớc - HS trả lời ý kiến cá nhân.
- HS cả lớp trao đổi. - GV nhËn xÐt vµ kÕt ln.
- PhÈm chÊt quan träng cđa ngời lao động mới là biết hợp tác một
yêu cầu đối với công dân trong một xã hội hiện đại.
Nguyên tắc hợp tác: - Tự nguyện, bình đẳng.
- Hai bên đều có lợi. Các loại hợp tác:
- Hợp tác song phơng, đa phơng. - Hợp tác từng lĩnh vực hoặc toàn
diện. - Hợp tác giữa các cá nhân, các
nhóm, giữa các cộng đồng, quốc gia, dân tộc.
HS phải làm gì? - Cùng nhau bàn bạc, phân công
xây dựng kế hoạch cụ thế. - Nghiêm túc thực hiện.
- Phối hợp nhịp nhàng, chia sẻ, đóng góp sáng kiến cho nhau.
Đánh giá, rút kinh nghiệm.

4. Củng cố Hoạt động 3


Củng cố kiến thức bài học - GV cho HS làm bài tập và trả lời câu hỏi vào phiếu.
- HS trả lời ý kiến cá nhân vào phiếu. Câu 1: Bài 5 SGK trang 94
Câu 2: Su tầm tục ngữ, ca dao nói về nhân nghĩa.
Câu 3: Điền tên các tổ chức và phong trào quốc tÕ ë cét A phï hỵp víi cét
B.
Cét A Cét B
1, ASEAN a. Tỉ chøc y tÕ thÕ giíi
139
2. WHO b. Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc
3. UNICEF c. Hiệp hội các nớc Đông Nam á
4. FAO d. Tổ chức hợp tác Châu á Thái Bình Dơng
5. APEC e. Tổ chức lơng thực và nông nghiệp thế giới.
- GV cử 3 em đại diện lên bảng trả lời câu hỏi. - HS cả lớp trao đổi.
- HS cả lớp nộp lại phiếu. - GV nhận xét, đa ra đáp án đúng.
Đáp án Câu1: a,d
Câu 2:
Bền ngời hơn bền của
Có đức giữ thân, có nhân gửi của Đờng mòn nhân nghĩa không mòn
Dạo chơi quán cũng nh chơi nhà
Lều tranh có ngãi hơn tòa ngói cao
Tham vàng bỏ ngãi ai ơi Vàng có khi mất, ngãi đời nào phai.”
C©u 3: 1-c; 2-a; 3-b; 4-e; 5-d. - Gv lu ý một số sai sót của HS, động viên HS về nhà làm bài tập.
GV kết luận toàn bài.
Nhân nghĩa hòa nhập, hợp tác là giá trị đạo đức cđa con ngêi ViƯt Nam hiƯn nay trong quan hƯ với cộng đồng. Trên cơ sở đó, chúng ta phải biết yêu quý,
gắn bó với cộng đồng nơi ở, nơi học tập của mình và tích cực góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp.

5. Dặn dò.


- Bµi tËp vỊ nhµ: 2,3,4,6,7 SGK trang 94. - Chn bị băng dính, đĩa hát, thơ cho bài 14..
140
Tiết 24 + 25 Bài 14
công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Ngày soạn: Ngày giảng:

I. Mục tiêu. 1. Kiến thức.


- Hiểu đợc về truyền thống yêu nớc của dân tộc Việt Nam. - Thấy đợc trách nhiệm của công dân, đặc biệt là học sinh với sự nghiẹp
xây dựng và bảo vệ Tỏ quốc Việt Nam XHCN. 2. Kĩ năng.

3. Thái độ


- Yêu quý, tự hòa về quê hơng, đất nớc, có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hơng, đất nớc.

II. Ph ơng pháp hình thức tổ chức dạy học.


- Phơng pháp đàm thoại. - Thảo luận nhóm, điều tra thực tiễn, tự liên hệ.
- Tổ chức cho HS nghe băng, xem băng hình, trình bày bài hát, thơ, tiểu
phẩm về tình yêu quê hơng đất nớc. - Trò chơi sắm vai.

III. Tài liệu và ph ơng tiện dạy học


- SGK GDCD lớp 10. - Các bài thơ, bài hát, ca dao, tục ngữ, băng hình, câu chuyện, tấm gơng ...
về tình yêu quê hơng, đất nớc. - Truyền thống yeu nớc, xây dựng bảo vệ quê hơng của nhân dân địa ph-
ơng. - Tranh ảnh, băng hình về các hoạt động xây dựng và bảo vẹ quê hơng, đất
nớc của thanh niên cũng nh nhân dân địa phơng cũng nh cả nớc. IV. Hoạt động dạy và học.
1. ổn định tổ chức. 2. KiĨm tra bµi cò.
a. GV kiĨm tra bµi thùc hµnh về nhà của HS Thành quả hợp tác của nớc ta trên các lĩnh vực trong thì kì đổi mới.
b. GV kiểm tra việc chuẩn bị băng hình, tranh ảnh, truyện kể về chủ đề xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
Dự án: Tìm hiểu truyền thống yêu nớc của dân tộc

3. Bài mới.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố Hoạt động 3 Dặn dò. Thái độ

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×