Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình

Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình

Tải bản đầy đủ - 161trang

- GV nhËn xÐt cho HS ®iĨm cã ý kiÕn tốt. - GV chuyển ý.
Trong những hoạt động xã hội, đạo đức là vấn đề luôn luôn đặt ra với tất cả các cá
nhân để bảo đảm sự tồn tại và phát triển của xã hội. Tùy theo trình độ ph¸t triĨn kinh tÕ -
x· héi và quan điểm của giai cÊp cÇm qun mà sự tác động của đạo đức đến cá
nhân, gia đình và x· héi cã kh¸c nhau. Chúng ta cần xem xét vai trò của đạo đức
thể hiện nh thế nào?
- GV: Tổ chức cho HS th¶o ln chung c¶ líp.
- GV: Cho HS điền vào bảng. Nhóm 1: Vai trò của đạo đức đổi với cá
nhân? ở mỗi cá nhân, tài năng và đạo đức cái nào hơn? Vì sao? Ví dụ minh họa?
Nhóm 2: Vai trò của đạo đức đối với gia đình? Theo em hạnh phúc gia đình có đợc
là nhờ có đạo đức hay tiền bạc danh vọng? Vì sao? Dẫn chứng trong cuộc sống mà em
biết. Nhóm 3: Vai trò của đạo đức đối với xã
hội? Tình trạng trẻ vị thành niên lao vào tệ nạ xã hội nh hiện nay có phải là do đạo đức
bị xuống cấp không? Xã hội cần phải làm gì?
- HS các nhóm thảo luận. - HS cử đại diện nhóm trình bày.
- HS cả lớp tham gia góp ý kiến. - GV: Lấy thêm ý kiến bổ sung.
Mỗi cá nhân cần phát triển hài hòa hai mặt đạo đức và tài năng. Trong đó đức là gốc.
Vì: Học hỏi, bồi dỡng sẽ có tài năng. Nếu không có đạo đức sẽ trở thành ngời không
có lơng tâm, nhân phẩm, danh dự làm hại cho ngời khác, xã hội...
Ví dụ: Một kĩ s xây dựng nhng lại ăn cắp, bớt xén tiền và tài sản của nhân dân...
- GV bổ sung: Hạnh phúc gia đình có đợc nhờ đạo đức.

2: Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình


và xã hội.
Nhóm 1: a. Vai trò của đạo đức với cá nhân.
- Góp phần hoàn thiện nhân cách. - Có ý thức và năng lùc, sèng
thiƯn, sèng cã Ých. - Gi¸o dục lòng nhân ái, vị tha.
Nhóm 2: b. Vai trò của đạo đức đối với gia
98
Vì có đạo đức mới giáo dục con cái đúng quy tắc, chuẩn mực. Từ đó con cái ngoan
ngoãn, trởng thành.
VD: Gia đình bố mẹ cãi nhau, làm ăn phi pháp, không chúng thủy dẫn đến gia đình
tan vỡ và con cái sa vào nghiện hút, cờ bạc. - GV bổ sung:
Vì: Cá nhân sông đúng quy tắc, chuẩn mực thì gia đình hạnh phúc xã hội sẽ ổn định và
hạnh phúc. VD: Tệ nạn xã hội nhiều ma túy, trộm cắp,
cớp giật, mại dâm... thì xã hội không yên ổn, con ngời luôn sợ hãi.
- GV kết luận chung: Xây dựng, củng cố và phát triển nền đạo
đức mới ở nớc ta hiện nay cã ý nghÜa rÊt to lín. Kh«ng chØ trong chiÕn lợc xây dựng và
phát triển con ngời Việt Nam hiện đại mà còn xây dựng và phát triển nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. - GV: Chuyển ý.
Hoạt động 3
Hớng dẫn giải bài tập SGK. - GV: Hớng dẫn HS giải bài tâp SGK.
- GV ghi bài tập lên bảng phụ. - HS cử đại diện hai em lên trả lời.
- HS: Cả lớp cùng trao đổi.
Bài 2 trang 66 Ngày xa ngời chặt củi, đốt than trên rừng
là ngời hớng thiện. Vì cây trên rừng không thuộc về ai, việc
khai thác không liên quan đến ai, công cụ khai thác giản đơn, số lợng không đáng kể,
đủ sống hàng ngày. Ngày nay việc làm đó đợc coi là tàn phá
rừng, gây « nhiƠm m«i trêng lµ thiÕu ý thức.
Vì: Rừng là tài sản quốc gia, có lợi cho con ngời về giá trị về kinh tế và điều hòa môi tr-
ờng, phá hoại rừng cây, gây hậu quả không tốt cho con ngời và xã hội, họ là ngời vi
phạm đạo đức và vi phạm pháp luật. đình.
- Đạo đức là nền tảng gia đình. - Tạo nên sự ổn định, phát triển
vững chắc của gia đình. - Là nhân tố xây dựng gia đình
hạnh phúc.
Nhóm 3: C. Vai trò của đạo đức đối với xã
hội.
- Đạo đức đợc coi là sức khoe của một cơ thể sống.
- Xã hội sẽ phát triển bền vững nếu xã hội đó thực hiện đúng các quy
tắc chuẩn mực xã hội. - Xã hội sẽ bị mất ổn định nếu đạo
đức xã hội sẽ bị xuống cấp.
Bài 3 trang 66. Ví dụ:
- Bà A kinh doanh hàng gạo, Bà thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đúng
quy định, nhng bà can gạo bằng một cân riêng không đủ số lợng.
- Anh A đi đúng phần đờng quy định, 3 em HS trung học cơ sở đi
xe đạp lại đùa nghịch va phải anh A và cả 3 em bị ngã. Anh A thấy
vậy biết mình không vi phạm pháp luật nên đi thẳng.
99
- GV: Nhận xét, chuyển ý.
Bài học:
Qua các VD trên cho ta thấy đạo đức và pháp luật cã sù kh¸c nhau
nh vÉn cã mèi quan hƯ víi nhau, cïng gióp con ngời hoàn thiện
mình hơn.

4. Củng cố. Hoạt động 4


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×