Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Đạo đức là gì? Phân biệt đạo dức với pháp luật và phong tục tập quán trong

Đạo đức là gì? Phân biệt đạo dức với pháp luật và phong tục tập quán trong

Tải bản đầy đủ - 161trang

tuân theo? Tự điều chỉnh hành vi là bắt buộc hay tự
giác. Hành vi đó có cần phù hợp với lợi ích của
cộng đồng xã hội không? - HS trao ®ỉi c¸c ý kiÕn.
- GV tỉng kÕt c¸c ý kiÕn và đa ra khái niệm về đạo đức.
- HS ghi bài vào vở.
- GV khắc sâu kiến thức. Trong lĩnh vực đạo đức, những nhu cầu lợi
ích của cá nhân, xã hội đều đợc thể hiện qua các quy tắc, chuÈn mùc vµ d luËn x·
héi. Mét hµnh vi đạo đức phải đợc xã hội thừa nhận và hình thành một cách tự giác,
luôn luôn đợc củng cố bằng sức mạnh của các tấm gơng quần chúng.
Trăm năm bia đá thì mòn Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
- GV chuyển ý. Cùng với sự vận động và phát triển của lịch
sử, xã hội, các quy tắc, chn mùc nµy còng biÕn đổi theo
Tùy theo sự phát triển của xã hội mà mỗi xã hội có một nền đạo đức riêng. Vì vậy lịch
sử nhân loại đã từng tồn tại nhiều nền đạo đức xã hội khác nhau.
Ví dụ:
Chế độ xã hội
Bản chất Ví dụ
Chiếm hữu nô lệ
Nền đạo đức luôn bÞ chi
phèi bëi quan điểm
và lợi ích của giai cấp
bóc lột. Trong chế
đô phong kiến
Trung víi vua cã nghÜa
lµ trung thµnh vô
điều kiện kể cả cái chết.
Xã hội chủ nghĩa
Nền đạo đức tiến bộ phù
hợp với yêu cần công
nghiệp hóa, Trung
nghĩa là trung thành
với lợi ích của đất nớc,
a, Đạo đức là gì?
Đạo đức là hệ thống các quy tắc chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con
ngời tự ®iỊu chØnh hµnh vi của mình cho phù hợp với lợi ích của
cộng đồng và của xã hội.
95
hiện đại hóa đất nớc.
Nền đạo dức kế thừa đạo
đức truyền thống vừa
kết hợp phát huy tinh hoa
văn hóa nhân loại.
của nhân dân.
- GV: Cho HS làm bài tập sau để củng cố kiến thức.
1. Em hãy lấy một vài VD về các chuẩn mực đạo đức mà em biết.
2. Những chuẩn mực đạo đức nào sau đây phù hợp với yêu cầu của chế độ XHCN?
Trọng nhân nghĩa. Trọng lễ độ.
Cần kiệm. Liêm chính.
Trung với vua. Tam tòng.
Tứ đức Công, dung, ngôn, hạnh - GV: Chuyển ý.
Đạo đức là một phơng thức điều chỉnh hành vi con ngời nhng không phải là phơng
thức duy nhất. Pháp luật và phong tục tập quán cũng là những phơng thức có khả
năng điều chỉnh nhất định đối với hành vi con ngời. Tuy nhiên giữa chúng có những
khác biệt cơ bản. - GV: Lập bảng so sánh.

b, Phân biệt đạo dức với pháp luật và phong tục tập quán trong


sự điều chỉnh hành vi của con ngời.
Phơng thức điều
chỉnh hành vi
Nội dung Ví dụ
Đạo đức Thực hiện
các chuẩn mực đạo đức
mà xã héi ®Ị ra:
- LƠ phÐp chßa hái
ngêi lín. - Con cái
có hiếu với
96
- GV cho HS thảo luận nhãm. - GV : Giao c©u hái cho 3 nhãm.
- HS: cả lớp trao đổi. - GV: Liệt kê ý kiến của HS vào ô trống.
- GV: Nhận xét. kết luận. - Cho HS làm bài tập củng cố đơn vị kiến
thức 1. - Những câu tục ngữ nào sau đây nói về đạo
đức, pháp luật, phong tục tập quán? Trọng nghĩa khinh tài.
Bền ngời hơn bền của. Cầm cân nảy mực.
Thơng ngời nh thể thơng thân. Đất có lề, quê có thói.
Phép vua thua lệ làng. - HS trả lời ý kiến cá nhân.
- Tự gi¸c thùc hiƯn.
- NÕu con ngêi không
thực hiện sẽ bị d luận xã
hội lên án hoặc lơng
tâm c¾n døt. cha mĐ.
- Anh em hòa thuận
thơng yêu nhau.
Pháp luật
- Thùc hiƯn c¸c quy tắc
xử sự do nhà nớc quy
định. - B¾t bc
Cìng chÕ thùc hiện.
- Không thực hiện sẽ
bị xử lí bằng sức manh
của nhà nớc. - Đèn đỏ
dừng lại. - Kinh
doanh phải nộp thuế.
- Không có thái độ sai
tr¸i trong thi cư
Phong tơc tËp
qu¸n
Con ngời tuân theo
những thói quen, tơc lƯ,
trËt tù, nỊ nÕp đã ổn
định từ lâu đời, là thần
phong mĩ tục cần thừa
kế và phát huy, những
hủ tục cần loại bỏ.
- Thờ cúng ông bà tổ
tiên. - Dạm ngõ,
ăn hỏi, xin dâu của lƠ
cíi. - §i lƠ
chïa ngµy mång mét,
ngµy r»m Âm lịch
- Ăn cơm phải mời.
97
- GV nhËn xÐt cho HS ®iĨm cã ý kiÕn tèt. - GV chuyển ý.
Trong những hoạt động xã hội, đạo đức là vấn đề luôn luôn đặt ra với tất cả các cá
nhân để bảo đảm sự tồn tại và phát triển của xã hội. Tùy theo trình độ phát triĨn kinh tÕ -
x· héi vµ quan ®iĨm cđa giai cấp cầm quyền mà sự tác động của đạo đức đến cá
nhân, gia đình và xã héi cã kh¸c nhau. Chúng ta cần xem xét vai trò của đạo đức
thể hiện nh thế nào?
- GV: Tổ chức cho HS thảo luận chung cả lớp.
- GV: Cho HS điền vào bảng. Nhóm 1: Vai trò của đạo đức đổi với cá
nhân? ở mỗi cá nhân, tài năng và đạo đức cái nào hơn? Vì sao? Ví dụ minh họa?
Nhóm 2: Vai trò của đạo đức đối với gia đình? Theo em hạnh phúc gia đình có đợc
là nhờ có đạo đức hay tiền bạc danh vọng? Vì sao? DÉn chøng trong cuéc sèng mµ em
biÕt. Nhãm 3: Vai trò của đạo đức đối với xã
hội? Tình trạng trẻ vị thành niên lao vào tệ nạ xã hội nh hiện nay có phải là do đạo đức
bị xuống cấp không? Xã hội cần phải làm gì?
- HS các nhóm thảo luận. - HS cử đại diện nhóm trình bày.
- HS cả lớp tham gia góp ý kiến. - GV: Lấy thêm ý kiến bổ sung.
Mỗi cá nhân cần phát triển hài hòa hai mặt đạo đức và tài năng. Trong đó đức là gốc.
Vì: Học hỏi, bồi dỡng sẽ có tài năng. Nếu không có đạo đức sẽ trở thành ngời không
có lơng tâm, nhân phẩm, danh dự làm hại cho ngời khác, xã hội...
Ví dụ: Một kĩ s xây dựng nhng lại ăn cắp, bớt xén tiền và tài sản của nhân dân...
- GV bổ sung: Hạnh phúc gia đình có đợc nhờ đạo đức.

2: Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đạo đức là gì? Phân biệt đạo dức với pháp luật và phong tục tập quán trong

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×