Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Kĩ năng. Thái độ.

Kĩ năng. Thái độ.

Tải bản đầy đủ - 161trang

Ngày soạn:
Phần 2: công dân với đạo đức.
Tiết 21Theo PPCT
Bài 10: quan niệm về đạo đức.

I. Mục tiêu. 1. Kiến thức.


- Hiểu rõ đạo đức là gì? Nắm đợc quan điểm về đạo đức luôn luôn biến đổi cùng sự phát triển của lịch sử.
- Hiểu rõ mối quan hệ đạo đức, pháp luật, phong tục tập quán. - Nhận biết đợc vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội.

2. Kĩ năng.


- Vận dụng đợc kiến thức đã học để lí giải một số vấn đề đạo đức trong lịch sử.
- Có khả năng đánh giá nhất định về các vấn đề đạo đức xã hội ngày nay, đặc biệt là vấn đề đạo đức hàng ngày của học sinh.

3. Thái độ.


- Có thái độ đúng đắn và khách quan với các hiện tợng đạo đức xã hội nói chung, các hiện tợng đạo đức trong xã héi ViƯt Nam chóng ta nãi riªng.
- Cã ý thøc điều chỉnh hành vi phù hợp với các chuẩn mực đạo đức mới.

II. Ph ơng pháp - Hình thức tổ chức dạy học.


- Đàm thoại. - Thảo luận nhóm, điều tra thùc tiƠn, liªn hƯ.
- Tỉ chøc HS nghiªn cøu thông qua xem băng, trình bày các bài hát, bài
thơ, tiểu phẩm về tình yêu quê hơng, đất nớc. III. Tài liệu và ph
ơng tiện dạy học.
- SGK, SGV GDCD 10. - Các bài thơ, bài hát, ca dao, tục ngữ, băng hình, câu chuyện, tấm gơng...về
tình yêu quê hớc đất nớc. - Các t liệu về truyền thống yêu nớc, xây dựng và bảo vệ quê hơng của nhân
dân địa phơng. - Tranh ảnh, băng hình về các hoạt động xây dựng và bảo về quê hơng, đất
nớc của thanh niên và nhân dân địa phơng cũng nh nhân dân cả nớc. IV. Hoạt động dạy học.
1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ.
Câu hỏi: Những việc làm nào sau đây của HS góp phần vì sự tiến bộ và
hạnh phúc của con ngời. a. Học tập tốt.
b. Có lối sống lành mạnh. c. Rèn luyện đạo đức.
d.Tham gia các hoạt động thể dục thể thao. e. Hoạt động từ thiện.
g Tham gia các hoạt động thanh niên tình nguyện.
93
h. Giữ gìn bảo vệ thiên nhiên, môi trờng. 3. Bài mới.
Hoạt động 1
giới thiệu bài.
Phơng án 1:
- GV có thể tự chuẩn bị một tiểu phẩm ngắn, HS tự đóng vai và sau đó HS cả lớp nhận xét, GV dẫn dắt vào bài.
Phơng án 2:
- GV: Sè trong x· héi, dï muèn hay kh«ng, con ngêi có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với mọi ngêi xung quanh. C¸c mèi quan hƯ Êy ta gäi là mối quan
hệ xã hội của con ngời. Trong các mối quan hệ phức tạp ấy, con ngời luôn phải ứng xử, giao tiếp
và thờng xuyên điều chỉnh thái độ, hành vi của mình cho phù hợp với yêu cầu, lỵi Ých chung cđa x· héi. Trong trêng hỵp Êy, con ngời đợc xem là có đạo đức. Ngợc
lại một các nhân nào chỉ biết lợi ích của mình, bất chấp lợi ích của ngời khác và toàn xã hội thì ngời đó đợc coi là thiếu dạo đức. Để rõ hơn vấn đề về đạo đức,
chúng ta cùng học bài hôm nay Quan niệm về đạo đức. Phơng án 3:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kĩ năng. Thái độ.

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×