Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Củng cố Hoạt động 3

Củng cố Hoạt động 3

Tải bản đầy đủ - 161trang

tôn giáo chi phối đời sống tinh thần. Con ngời bị áp bức bóc
lột.
T bản chủ nghĩa
Cơ khí hóa - điện khí hóa phát triển và đến ngày nay phát triển
của cách mạng khoa học, công nghệ - năng xuất lao động của
cải vật chất nhiều nhng còn cha khắc phục đợc quan hệ giữa con
ngời. Những mâu thuẫn vốn có trong lòng xã hội t bản.
Chủ nghĩa xã
hội
Không có áp bức bóc lột, có sự thống nhất giữa văn minh và
nhân đạo. Con ngời tự do, hạnh phúc, đợc phát huy quyền làm
chủ.
- GV: Cho HS trao đổi các câu hỏi sau: Từ các đặc trng của các chế độ xã hội nêu
lên mặt u việt của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa.
Mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội là gì? Mục tiêu đó có thực hiện đợc sớm hay
không? Vì sao? - HS: Trả lời ý kiến cá nhân.
- HS: Cả lớp trao đổi. - GV: Nhận xét, bổ xung ý kiến.
- HS: Ghi bài vào vở.
- GV: Liên hệ nớc ta Việt Nam là một nớc nghèo đang trong giai
đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tuy vậy Đảng và Nhà nớc ta luôn coi trọng con ngời
là vị trí trung tâm là mục tiêu phát triển của xã hội. Xây dựng một xã hội
Dân giàu, níc m¹nh, x· héi công bằng, dân chủ, văn
minh là mục tiêu cao cả nhất của níc ta hiƯn nay.
- X©y dùng mét x· héi công bằng, dân chủ, văn minh, mọi ng-
ời có cuộc sống tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện
cá nhân là mục tiêu cao cả của Chủ nghĩa xã hội.

4. Củng cố Hoạt động 3


luyện tập cđng cè - GV: Tỉ chøc cho HS sư dơng phiếu học tập.
90
- GV chia phiếu cho cả lớp. Mỗi HS một phiếu và làm bài tập bất kì
Bài 1: Em h·y cho biÕt vai trß chđ thĨ cđa con ngời đợc thể hiện ở điểm nào? Bài 2: Hãy lấy VD chứng minh sự quan tâm của Đảng và Nhà nớc ta đối với mục
tiêu phát triển con ngời nói chung và trẻ em nói riêng. Bài 4: SGK trang 60
Trong cuéc sèng hµng ngµy, cã mét sè ngêi lao động nhng thờng xuyên cầu khấn thần linh phù hộ cho họ có nhiều tiền, sống sung sớng.
Thái độ của em trớc hiện tợng này nh thế nào?. - HS nhận phiếu làm bài tập.
- GV cử đại diện HS lên bảng trả lời. - HS cả lớp trao đổi và đối chiếu kết quả cá nhân.
- GV nhận xét và đa ra đáp án đúng. - HS chữa bài và ghi vào vở.
Đáp án:
Bài 1: - Con ngời sáng tạo ra giá trị vật chất, giá trị tinh thần.
- Con ngời đấu tranh giai cấp, đấu tranh với thiên nhiên.. - Con ngời - nguồn đề tài vô tận cho các phát minh khoa học, văn học, nghệ thuật.
- Con ngời là tác giả của các công trình khoa học, văn hóa, nghệ thuật. Bài 2:
- Chính sách xóa đói, giảm nghèo. - Chính sách đối với ngời tàn tật, cô đơn, thơng binh, liệt sỹ.
- Chính sách giáo dục, y tế. - Chính sách quan tâm đến phụ nữ ngời già.
Đối với trẻ em: + Đợc học hành.
+ Đợc chăm sóc. + Đợc vui chơi giải trí.
Bài 4.
Con ngời làm chủ số phận của mình, để tồn tại và phát triển con ngời phải lao động làm ra giá trị vật chất, tinh thần, không có thần linh nào lại cho tiền, của
cải đợc. Kết luận toàn bài.
Thời kì mông muội, dù còn yếu ớt, con ngời đã bắt đầu xác định đợc quyền lực của mình ®èi víi tù nhiªn. Con ngêi ®· cã ý chÝ bất khuất, kiên cờng đấu tranh
đòi tự do hạnh phúc. Để tồn tại và phát triển, con ngời sáng tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần, con ngời là chủ thể của lịch sử nên con ngời đợc đề cao, tôn
trọng, là vị trí trung tâm nh Đảng ta đã xác định. Xây dựng một chế độ xã hội mà trong đó con ngời không bị áp bức, bóc lột. Con ngời tự do hạnh phúc là mục tiêu
cao cả của CNXH và cũng chỉ có CNXH mới biến ớc mơ đó thành hiện thực. 5. Dặn dò.
- Bài tập SGK. - Su tầm những tài liệu về chính sách mà Đảng và Nhà nớc ta quan tâm đến
phát triển con ngời. 91
- Chuẩn bị bài 10. V. rút kinh nghiệm
92
Ngày soạn:
Phần 2: công dân với đạo đức.
Tiết 21Theo PPCT
Bài 10: quan niệm về đạo đức.

I. Mục tiêu. 1. Kiến thức.


- Hiểu rõ đạo đức là gì? Nắm đợc quan điểm về đạo đức luôn luôn biến đổi cùng sự phát triển của lịch sử.
- Hiểu rõ mối quan hệ đạo đức, pháp luật, phong tục tập quán. - Nhận biết đợc vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội.

2. Kĩ năng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố Hoạt động 3

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×