Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Bµi häc. a, Bµi häc lý ln. Cđng cè, lun tËp.

Bµi häc. a, Bµi häc lý ln. Cđng cè, lun tËp.

Tải bản đầy đủ - 161trang

hiện tợng. Do đó sự biến đổi về chất dẫn ®Õn sù ra ®êi cđa sù vËt, hiƯn tỵng míi.
- GV híng dÉn HS nhËn xÐt c¸c VD. - HS trả lời câu hỏi.
Nớc từ trạng thái
lỏng khi chuyển sang trạng thái
hơi, thì thể tích vận tốc, độ hòa tan của các phân tử nớc cũng khác trớc.
HS lớp 9 khi lên lớp 10, lợng kiến thức, thời gian học, chiều cao, cân nặng sẽ khác
trớc... - GV nhận xét và kết luận.
Mỗi sự vật, hiện tợng đều có chất đặc trng và lợng đặc trng phù hợp với nó. Vì vậy
khi một chất mới ra đời, bao hàm một lợng mới để tạo thành sự thống nhất giữa chất
và lợng. - GV cho HS nhắc lại kiến thức về quan hệ
giữa sự biến đổi về lợng và sự biến đổi về chất.
- Giúp HS nhận biết đợc dấu hiƯu vỊ chÊt cđa sù vËt, c¸ch thøc biÕn ®ỉi nhanh
chãng cđa chÊt khi míi ra đời lại hình thành lợng mới phù hợp.
- GV kết luận và chuyển ý.
- GV: Từ các đơn vị kiến thức 1, 2 hớng dẫn HS rót ra bµi häc.
- GV gióp HS lÊy VD trong thùc tiƠn. - HS cïng trao ®ỉi ý kiÕn.
- GV liệt kê VD của HS lên bảng phụ. - GV bỉ sung ý kiÕn kÕt ln.

b, ChÊt míi ra đời bao hàm một l -


ợng mới.
- Chất biến đổi sau.
- ChÊt biÕn ®ỉi nhanh chãng ®ét biÕn.
- ChÊt míi ra đời thay thế chất cũ và khi chÊt míi ra đời lại hình
thành một lợng mới phù hợp với nó.

4. Bài học. a, Bài học lý luận.


- Lợng luôn luôn gắn liền với chất, lợng của chất, không có lợng thuần
túy. Muốn có chất đổi phải có lợng đổi Sự tích lũy về lợng là điều kiện
tất yếu của chất đổi. - Chất đổi là kết thúc một giai đoạn
biến đổi của lợng. Chất mới ra đời thay thế chất cũ. Đây là điểm nút
53
trong quá trình vận động liên tục của các sự vật, hiện tợng, khi chất
mới ra đời, lại hình thành một lợng mới tạo thµnh sù thèng nhÊt mới
giữa chất và lợng. b, Bài học thùc tiƠn.
- Trong häc tËp vµ rÌn lun, chóng ta phải kiên trì, nhẫn nại không coi
thờng việc nhỏ. - Tr¸nh nãng véi, đốt cháy giai
đoạn, hành động nửa vời, không triệt để đều không đem lại kết qu¶ mong
mn.

4. Cđng cè, lun tËp.


- GV: Tỉ chøc cho HS sư dơng phiÕu häc tËp. - GV ph¸t phiÕu theo dãy.
- HS nhận phiếu và trả lời bài tập. Bài 1: Cho hình chữ nhật chiều dài 50cm, chiều rộng 20cm, ngời ta có thể tăng
hoặc giảm chiều rộng theo 2 phía để giải thích sự biến đổi của hình học.
Hỏi:
a, Lợng thay đổi của hình chữ nhật nh thế nào? b, Chất mới của hình chữ nhật là gì?
c, Xác định độ nút?
Bài 2: Những câu tục ngữ nào sau đây nói về chất và lợng:
Chín quá hóa nẫu.
Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Góp gió thành bão.
Tích tiểu thành đại.
Dốt đến đâu học lâu cũng biết.
Sông lở cát bồi.
Bài 3: Lấy VD từ những câu chuyện ngụ ngôn và sự không phù hợp giữa lợng và
chất của sự vật, hiện tợng. - HS các nhóm trả lời bài tập.
- GV cử đại diện nhóm trả lời. - HS cả lớp nhận xét, trao đổi.
- GV nhận xét, đa ra đáp án đúng. - HS chữa bài vào vở.
Đáp án Bài 1:
a, Lợng thay đổi phụ thuộc vào chiều rọng từ 0 - 50cm. b, Chất mới của hình chữ nhật:
- Hình vuông.
54
- Đờng thẳng. c, Xác định.
- 0 độ50. - Nút: 0 và 50.
Bài 2: Tất cả các câu tục ngữ. Bài 3:
- Có một con trâu lớn đến mức chỉ một cái liếm của nó là hết cả sào mạ. - Sợi dây thừng to bằng 10 cái cột đình.
GV kết luận toàn bài.
Sự vận động, phát triển của các sự vật hiện tợng trong thế giới khách quan rất đa dạng. Sự chuyển hóa của lợng và chất là biểu hiện cách thức của sự phát
triển. Cách thức đó là: Phát triển là sự chuyển hóa biện chứng giữa sự biến đổi về lợng thành sự biến đổi về chất và ngợc lại. Để tạo sự biến đổi về chất, nhất thiết
phải tạo ra sự biến đổi về lợng đến một giai đoạn nhất định. Vì vậy, trong học tập và rèn luyện, chúng ta phải kiên trì nhẫn nại. Mọi hành động nóng vội, nửa vời
đều không đem lại kết quả tốt đẹp.

5. H ớng dẫn,dăn dò hs häc bµi, lµm viƯc ë nhµ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bµi häc. a, Bµi häc lý ln. Cđng cè, lun tËp.

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×