Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
ChÊt L ỵng

ChÊt L ỵng

Tải bản đầy đủ - 161trang

làm bằng gỗ... Một bạn học sinh: Chiều cao, cân nặng,
trình độ kiến thức lớp 10, đạo đức, tác phong...
- GV cho học sinh trả lời các câu hỏi sau: - GV chỉ ra đâu là mặt lợng, chất trong 2
VD trên. Em hãy chỉ ra mặt lợng, chất của các
VD trên. Hai mặt lợng, chất có gắn bó với nhau
hay không? Có sự vật nào thiếu một trong hai mặt l-
ợng, chất không? - HS trả lời ý kiến cá nhân.
- HS cả lớp trao ®ỉi. - GV nhËn xÐt kÕt ln.
- GV chun ý. Nh chúng ta đã biết, mỗi sự vật có hai mặt
thống nhất là chất và lợng. Vậy chất là gì? Lợng là gì? Quan hÖ sù biÕn đổi giữa
chúng nh thê nào? Chúng ta cùng nghiên cứu bài học:
GV cho HS thảo luận nhóm tìm hiểu chất là gì?
GV chia lớp thành nhóm Chia theo số thứ tự danh sách.
GV giao câu hỏi cho các nhóm. Nhóm 1: Tìm thuộc tính của đờng.
Nhóm 2: T×m thc tÝnh cđa mi. Nhãm 3: T×m thc tÝnh của gừng.
HS cử đại diện nhóm trình bày trên bảng. HS các nhóm còn lại tranh luận, góp ý
kiến. GV nhận xét, bổ sung, giải thích vấn đề
cha rõ. GV nêu câu hỏi, HS cả lớp thảo luận bổ
sung dể khắc sâu kiến thức. Trong các sự vật trên thuộc tính nào tiêu
biểu. Để phân biệt chúng với các sự vật khác,
ngời ta căn cứ vào thuộc tính nào? Lấy VD về các sự vật và chỉ ra thuộc
tính của các sự vật đó: HS cả lớp cùng trao đổi.
- Mỗi sự vật và hiện tợng trong thế giới đều có mặt chất và mặt lợng
thống nhất với nhau.

1. Chất


49
GV kết hợp kết quả thảo luận nhóm và kết quả thảo luận lớp đa ra nhận xét, kết luận..
GV: Những thuộc tính trên nói lên chất của sự vật hiện tợng.
Em hãy cho biết chất là gì? HS đa ra ý kiến cá nhân.
GV nhận xét, kết luận. HS đọc khái niệm chất trong SGK.
HS cả lớp ghi bài.
GV chuyển ý: Mỗi sự vật hiện tợng đều có mặt chất và mặt lợng thống nhất với nhau.
Để hiểu lợng là gì chúng ta cần quan sát, xem xét các sự vật sau:
GV cho HS quan s¸t thảo luận về khái niệm lợng.
GV cho HS quan sát một túi đờng, một túi muốinhiều hơn túi đờng, một củ gừng to
và một củ nhỏ. GV nêu câu hỏi:
Mỗi túi đờng, muối nặng bao nhiêu gam. Túi muối so với túi đờng nặng nhẹ, to,
nhỏ nh thế nào? Hai củ gừng khác nhau nh thế nào?
Những đơn vị đại lợng của các sự vật trên quy định về mặt gì?
Chúng ta gọi quy mô to, nhỏ, mức độ nặng nhẹ của các sự vật là gì?
HS trình bày ý kiến cá nhân.Xem xét, cân thử.
HS cả líp trao ®ỉi, bỉ sung ý kiÕn. GV nhËn xÐt, kết luận các ý kiến của HS.
GV đa ra câu hỏi thảo luận chung. Em hãy tìm các VD khác về lợng.
Em hãy cho biết lợng là gì ? HS trả lời ý kiến cá nhân.
GV cho HS đọc khái niệm lợng SGK. GV kết luận.
HS ghi bài.
- Khái niệm chất dùng để chỉ những
thuộc tính cơ b¶n vèn cã cđa sù vËt, hiƯn tợng, tiêu biểu cho sự vật
hiện tợng đó, phân biệt nó với các sự vật hiện tợng khác.

2. L ợng


- Khái niệm lợng dùng để chỉ những
thuộc tính cơ bản, vèn cã cđa sù vËt, hiƯn tợng biểu thị trình độ
phát triển cao, thấp, quy mô lớn,
50
Câu 1: Những sự vật nào sau đây nói về chất theo quan điểm triết học?
a, Sợi dệt vải. b, ớt cay.
c, XHCN phát huy quyền làm chủ. d, Trờng học chất lợng cao.
Câu 2: Có ý kiến cho rằng: Tình cảm con ngời không quy định mặt lợng. Theo em
đúng hay sai? Vì sao? - HS suy nghĩ, trả lời nhanh vào phiếu.
- GV gọi 2 HS lên tr¶ lêi kÕt qu¶. - HS c¶ líp cïng trao đổi
GV đa ra đáp án đúng chiếu kết quả lên máy hoặc bảng phụ
GV kết luận: Nh vậy mọi sự vËt, hiƯn tỵng trong thÕ giíi đều có mặt chất và lợng
thống nhất với nhau. Chất và lợng đều là thuộc tính vốn có của sự vật hiện tợng,
không thể có chất và lợng thuần túy tồn tại bên ngoài sự vật, hiện tợng.
GV chuyển ý. Trong quá trình vận động và phát triển của
sự vật hiện tợng, chất và lợng không đứng im mà luôn vận động trong mối quan hệ
qua lại với nhau. Mn biÕt mèi quan hƯ ®ã nh thÕ nµo? Chóng ta cïng xem xÐt
quan hƯ vỊ sù biÕn đổi giữa chất và lợng. GV: Dùng phơng pháp qua n¹p: Tõ VD rót
rs kÕt ln néi dung kiÕn thøc. - HS lấy VD
Trong điều kiện bình thờng ở
trạng thái lỏng nên ta tăng dần nhiệt độ đến 100
C thì nớc sẽ sôi và chuyển sang
trạng thái hơi.
Một số Hs l ớp 9 sau 9 tháng học lên lớp
10. - GV: Tõ VD gióp HS rót ra nh÷ng nhận
xét. - HS trả lời câu hỏi.
Việc tăng dần nhiệt độ sẽ diễn ra nh thế nào.?
9 tháng học là sự chuẩn bị và tích lũy gì? - HS trả lời cá nhân.
- HS cả lớp trao đổi. - Gv nhËn xÐt, kÕt luËn.
nhá, tèc ®é vËn ®éng nhanh, chËm, sè lỵng Ýt, nhiỊu …cđa sù
vËt, hiƯn tỵng.

3. Quan hệ giữa sự biến đổi về l -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ChÊt L ỵng

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×