Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Giải quyết mâu thuẫn. Ví dụ.

Giải quyết mâu thuẫn. Ví dụ.

Tải bản đầy đủ - 161trang

mặt đối lập là giải quyết mâu thuẫn. Quá trình giải quyết mâu thuẫn đó sẽ
diễn ra nh thế nào? ý nghĩa của mâu thuẫn ®èi víi sù vËn ®éng, ph¸t triĨn
cđa sù vËt hiƯn tợng? - GV: Đặt vấn đề chuyển ý.
- GV đa ra các tình huống cho HS thảo luận.
- HS cả lớp thảo luận các tình huống sau:
Tình huống 1: Mâu thuẫn giữa hai mặt
đồng hóa và dị hóa của sinh vật đợc giải quyết có tác dụng nh thế nào?
Tình huống 2: Mâu thuẫn cơ bản giữa nhân dân VN với đế quốc Mĩ đợc giải
quyết có tác dụng nh thế nào? Tình huống 3: Mâu thuẫn giữa chăm
học, lời học nếu đợc giải quyết nó có tác dụng nh thế nào?
- HS: Trả lời từng tình huống. - HS trả lời cá nhân.
- HS: Cả lớp bổ sung ý kiÕn. - GV chèt l¹i kiÕn thøc.
Sù vật hiện tợng nào còng bao gåm nh÷ng mâu thuẫn khác nhau. Khi mâu
thuẫn cơ bản đợc giải quyết thì sự vật, hiện tợng chứa ®ùng nã còng chun
hãa thµnh sù vËt, hiện tợng khác. Đây là ý nghĩa của việc giải quyÕt m©u thuÉn.
- GV: Cho HS lÊy VD. Sinh vËt: Biến dị, di truyền.
Xã hội chiếm hữu nô lệ: Giai cấp chủ nô, giai cấp nô lệ.
Nhận thức: đúng, sai. - GV: Cho HS lên bảng phân tích từng
ví dụ. - HS: Trả lời vào giấy nháp và lên bảng
trình bày. - HS: Cả lớp nhận xét.
- GV: nhận xét bổ sung. - GV chốt lại kiến thức.
Mỗi mâu thuẫn đều bao hàm sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.

b, Giải quyết mâu thuẫn. Ví dụ.


HS 1: Sự đấu tranh giữa hai mặt biến dị và di truyền trong điều kiện môi trờng
hết sức đa dạng và luôn thay đổi đã làm cho các giống, loài mới của sinh
vật xuất hiện và sinh vật mới lại tiếp tục xuất hiện mâu thuẫn.
HS2: Sự đấu tranh giữa giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ đã làm cho XH chiếm
hữu nô lệ diệt vong, hình thành x· héi phong kiÕn, x· héi phong kiÕn ra ®êi
tiÕp tục xuất hiện mâu thuẫn giữa hai giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân.
HS3: Trong quá trình nhận thức, sở dĩ các t tởng xã hội ngày càng phát triển
vì luôn có sự đấu tranh giữa nhận thức đúng và nhận thức sai, giữa nhận thức
kém sâu sắc và nhận thức sâu sắc hơn.
38
Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sự vật, hiện tợng không giữ nguyên
trạng thái cũ. Mà cái cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, sự vật, hiện tợng
mới ra đời thay thế cái cũ. Quá trình này tạo nên sự vận động, phát
triển của sự vật hiện tợng và cứ nh vËy sù vËt, hiƯn tỵng luôn vận động phát
triển không ngừng.
- GV diễn giải. Đấu tranh giữa các mặt đối lập là điều
kiện tiên quyết để giải quyết mâu thuẫn. Mâu thuẫn chỉ đợc giải quyết khi sự đấu
tranh giữa các đối lập lên đến đỉnh điểm và có điều kiện thích hợp.
Khi nghiên cứu về mâu thuẫn chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến nguyên tắc:
- GV: Vận dụng hiểu biết sau đây vào cuộc sống hàng ngày.
- GV: Cho HS lấy VD. - HS giải quyết các tình hng sau:
M©u thn trong nhËn thøc cđa häc sinh hiƯn nay.
Giải quyết mâu thuẫn về chất lợng và số lợng trong ngành giáo dục hiện nay.
Đấu tranh với những bảo thủ, lạc hậu. Đấu tranh với đói nghèo, đa xã hội
ngày càng giàu có. Đấu tranh víi lèi sèng thiÕu lành
mạnh. - HS cả lớp bàn bạc, trao đổi.
- GV giảng giải, phân tích rút ra bài học.
ý nghĩa
.
Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là gốc, động lực của sự vận động, phát
triển của sự vật hiện tợng.
Nguyên tắc. Mâu thuẫn chỉ đợc giải quyết bằng sự
đấu tranh giữa các mặt đối lập, không phải bằng con đờng điều hòa mâu
thuẫn.
Bài học :
- Để giải quyết mâu thuẫn phải có ph- ơng pháp đúng, phải phân tích mâu
thuẫn cụ thể trong tình hình cụ thể. - Phân tích điểm mạnh và điểm yếu
của từng mặt đối lập. Phân tích mối quan hệ giữa các mặt của mâu thuẫn.
- Phải biết phân biệt đúng, sai, tiến 39
bộ, lạc hậu. - Nâng cao nhận thức xã hội, phát
triển nhân cách. - Biết đấu tranh phê và tự phê.
- Tránh t tëng dÜ hßa vi q . “

4. Cđng cè , luyÖn tËp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải quyết mâu thuẫn. Ví dụ.

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×