Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Củng cố, luyện tập. GV kết luận tiết 1: Kĩ năng.

Củng cố, luyện tập. GV kết luận tiết 1: Kĩ năng.

Tải bản đầy đủ - 161trang

HS cả lớp cùng trao đổi, đối chiếu với ý kiến của bạn.
- GV bổ sung ý kiến và kết ln. HS ghi bµi vµo vë.
- GV chun ý: GV sử dụng phơng pháp động não, giúp HS
hiểu thế nào là sự thống nhất các mặt đối lập của SV, HT.
GV đặt câu hỏi Sự thống nhất giữa các mặt đối lập là gì?
dựa vào nội dung kiến thức và VD đã phân tích trên.
- HS ghi ý kiến của cá nhân vào giấy nháp. GV động viên HS trả lời ý kiến cá nhân càng
nhiều ý kiến càng tốt - GV liệt kê ý kiến của HS, tìm ra những điểm
chung - GV làm sáng tỏ những ý kiÕn cha râ rµng.
- GV kÕt ln ý kiÕn cđa HS về định nghĩa. - HS ghi bài.
- GV lấy VD cho HS ph©n biƯt. Sù “thèng nhÊt” trong quy luật mâu thuẫn với
cách nói sự thống nhất đợc dùng hàng ngàythống nhất quan điểm, thống nhất lực l-
ợng .... GV chốt lại ý kiến và kiến thức đã học.
HS nhặc lại khái niệm mâu thuẫn, mặt đối lập, sự thống nhất...
Khái niệm
Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hớng, tính chất,
đặc điểm...trái ngợc nhau trong mỗi SV, HT. Chúng ràng
buộc nhau bên trong SV, HT. c, Sự thống nhất giữa các mặt
đối lập.
Khái niệm: Trong mỗi mâu thuẫn hai mặt
đói lập cùng tồn tại trong cùng
một sự vật . Chúng liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại
cho nhau. Đó là sự thống nhất, đấu tranh giữa các mặt đối lập.

4. Củng cố, luyện tập. GV kết luận tiết 1:


Các sự vật hiện tợng trong thế giới vật chất, sở dĩ vận động, phát triển đợc chính là nhờ sự đấu tranh giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn. Mọi sự vật hiện t-
ợng đều chứa đựng mâu thuẫn. Đó là tính phổ biÕn cđa chóng.
- GV: Tỉ chøc cho HS sư dơng phiÕu häc tËp. - GV chuÈn bÞ phiÕu häc tËp.
- HS: Giải bài tập sẵn có trong phiếu.
34
- GV: Phát phiếu cho HS theo nhóm hoặc dãy bàn. Nhóm 1, 2
: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây: a, Sự thống nhất giữa hai mặt đối lập là tơng đối
b, Mâu thuẫn là tuyệt đối.
c, Đấu tranh là tuyệt đối.
d, Không có sự vật nào không có hai mặt đối lập.
đ, Sù tiÕn bé cđa x· héi nhê ®Êu tranh giai cấp.
Nhóm 3, 4: Những câu tục ngữ nào sau đây nói về mâu thuẫn.
a, Con giun xéo lắm cũng quằn.
b, Yêu nên tốt, ghét nên xấu.
c, Cái nết đánh chết cái đẹp.
d, Dĩ hòa vi quý. 
e, Vá quýt dµy cã mãng tay nhän. 
g, Xanh vỏ đỏ lòng.
h, Mềm nắn rắn buông.
i, Trẻ trồng na, già trồng chuối.
Đáp án.
- Nhóm 1, 2: Tất cả các ý kiến đều đúng. - Nhóm 3, 4: Tất cả các câu tục ngữ trên đều đúng

V. Rút kinh nghiệm


.............. ...................................................................................................................................
................................................................................................................................... ................................................................................
Ngày soạn: TiÕt thø 07 Theo PPCT
35
Bµi 4 - Nguån gèc vận động, phát triển của sự vật, hiện tợng tiết 2
I Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức
- Nhận thức đợc kết cấu của một mâu thuẫn. - Hiểu rõ sự đấu tranh của cá mặt đối lập của mâu thuẫn là nguồn gốc, động
lực của sự vận động, phát triển của sự vật và hiện tợng.

2. Kĩ năng.


- Vận dụng đợc khái niêm mâu thuẫn khi phân tích một sự vật, hiện tợng. Tránh sự nhầm lẫn khái niệm mâu thuẫn trong triết học với khái niệm mâu
thuân trong sinh hoạt hàng ngày. - Vận dụng đợc ý nghĩa của nguyên lí đấu tranh giữa các mặt đối lập của
mâu thuẫn khi nhận xét các hiện tợng biến đổi trong giới tự nhiên và đời sống xã hội.

3. Thái độ.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố, luyện tập. GV kết luận tiết 1: Kĩ năng.

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×