Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Thế nào là phát triển. Củng cố, luyện tập.

Thế nào là phát triển. Củng cố, luyện tập.

Tải bản đầy đủ - 161trang

- HS trình bày ý kiến cá nhân. - HS cả lớp nhận xét và bổ sung.
- GV nhận xét, đa ra đáp án đúng.
Đáp án
C: cơ học; V: Vật lÝ; H: Hãa häc; XH: X· héi.
- GV: KÕt luËn chuyển ý: Sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tợng có
quan hệ mật thiết với nhau, không có sự vận động thì sẽ không có một sự
phát triển nào cả. Đó là lí do chúng ta nghiên cứu sự phát triển của sự vật hiện
tợng.
- GV cho HS lấy VD về sự vận động của tự nhiên, x· héi vµ t duy.
- HS lÊy VD. - GV liệt kê lên bảng phụ.
Cây cối lớn lên, ra hoa, kết quả. Xã hội từ phong kiến lên TBCN.
Nhận thức từ lạc hậu đến văn minh. Máy móc thay thế công cụ bằng đá.
- GV cho HS nhận xét các VD trên. - HS: Trả lời các câu hỏi.
Những sù vËt, hiÖn tợng trên vận đọngtheo chiều hớng nào?
Những vận động nào nói lên sự phát triển?
Vận động và phát triển có mối quan hệ mật thiết với nhau không?
Quan điểm cho rằng tất cả sự vận động đều phát triển đúng hay sai?
- HS trả lời ý kiến cá nhân. - HS cả lớp trao ®æi.
- GV: NhËn xÐt, bæ sung. Sù vËt vËn ®éng có thể đi theo chiều hớng khác
nhau: Vận động theo chiỊu híng tiÕn lªn, theo chiỊu híng thơt lïi, theo chiỊu
híng ph¸t triĨn díi quan ®iĨm biƯn chøng của triết học là:

II. Thế giới vật chất luôn luôn phát triển.


1. Thế nào là phát triển.


27
-
- GV cho HS lÊy VD ®Ĩ cđng cè kiÕn thøc.
- HS: LÊy VD sù ph¸t triĨn cđa c¸c lÜnh vùc: Gi¸o dơc, c«ng nghiƯp, n«ng
nghiƯp cđa níc ta.
- GV kÕt ln, chun ý: Sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tợng có
mối quan hệ mật thiết với nhau, không có vận động thì không có sự phát triển
nào cả. Sự vận động đi theo chiều hớng khác nhau, song vận động tiến lên vẫn
là khuynh hớng chung cña sù phát triển.
- GV: Cho HS cả lớp cùng trao ®ỉi c©u hái.- - HS : Ph©n tÝch cc ®Êu tranh
giải phóng dân tộc của nớc ta từ 1930 -1945.
- GV gợi ý HS trả lời theo yêu cầu sau: Giai đoạn cách mạng diễn ra đơn
giản hay phức tạp. Có gặp khó khăn không?
Có lúc nào quanh co, thụt lùi không? Có lúc nào tởng chừng nh thất bại
hay không? Kết quả cuối cùng là gì?
- HS: Cá nhân trả lời theo gợi ý. - HS cả lớp trao đổi, nhận xét, bổ sung.
- GV Nhận xÐt, bæ sung ý kiÕn.
- GV: Cho HS lÊy VD thªm vỊ tù nhiªn, x· héi vµ trong cc sèng.
HS rót ra bµi häc. -Phát triển là khái niệm chỉ khái quát
những vận động theo chiều hớng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến
phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, cái mới ra đời thay thế cái
cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu.
2. Phát triĨn lµ khuynh h íng tÊt u cđa
thÕ giíi vËt chất
- Vận động có nhiều khuynh hớng tiến
lên, thụt lùi, tuần hoàn Trong đó vận động tiến lên phát triển là khuynh h-
ớng tất yếu, giữ vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển của sự vật, hiện t-
ợng
28

4. Củng cố, luyện tập.


- GV sử dụng máy chiếu hoặc bảng phụ hoặc giấy khổ to ghi bài tập lên cho HS trả lời.
- GV cử 2 HS lên bảng tr¶ lêi. - HS tr¶ lêi.
- GV nhËn xÐt. - GV: Nhận xét, cho điểm những HS có đáp án đúng.
HS 1: Hãy cho biết, sự vật nào sau đây vận động hay đứng im?Vì sao đứng im chỉ là tơng đối?
Sự vật - hiện tợng Vận động
Đứng im
a, Toa tàu đang chạy b. Đờng tàu, nhà ga.
c. HS ngồi trong lớp học. d. Bông hoa đang nở.
e. Tảng đã nằm trên đồi. g.Gió thổi ma rơi.
h. Trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trờng.
Đáp án đúng: Các hiện tợng trên đều đang vận động - đứng im chỉ là tơng đối. - HS 2: Sự biến đổi nào sau đây đợc coi là sự phát triển?Vì sao?
a. Sự biến hoá của sinh vật từ đơn bào đến đa bào. b.Sự thoái hoá của một loài động vật.
c.Cây khô héo, mục nát.
Đáp án đúng: a Kết luận toàn bài.
- Sự vận động, phát triển của sự vật hiện tợng diến ra trên mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và t duy con ngời.. Sự vật, hiện tợng tồn tại đợc nhờ đến sự vận
động, phát triển. Con ngời chỉ có thể nhận thức đợc sự vật, hiện tợng thông qua sự vận động, phát triển. Nghiên cứu sự vận động, phát triển giúp chúng ta khi
xem xét sự vật, hiện tợng phải có quan điểm biến đổi phát triển. Tách hiện t- ợng cô lập, bất biến, ủng hộ và phát triển cái mới, tránh bảo thủ, định kiến.
Chủ động để dành thắng lợi, đạt mục đích.

5. D ặn dò học sinh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thế nào là phát triển. Củng cố, luyện tập.

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×