Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Củng cố Kết luận toàn bài. Thái độ.

Củng cố Kết luận toàn bài. Thái độ.

Tải bản đầy đủ - 161trang

- GV quan sát, nhắc nhở HS thảo luận. - HS cử đại diện nhóm lên trình bày.
- HS nhận xÐt, gãp ý. - GV liƯt kª ý kiÕn, bỉ sung nhËn xÐt.
- GV kÕt luËn chung
, =.
- GV kết luận và chuyển ý. Vai trò cải tạo giới tự nhiên của con ng-
ời phụ thuộc vào sù nhËn thøc cđa con ngêi vỊ quy luËt kh¸ch quan. Những
thành tựu to lớn đã đạt đợc chứng minh hùng hồn khả năng nhận thức đợc về
thế giới của con ngời. theo quy luật khách quan.
- Vì: nếu con ngời không tôn trọng quy luật khách quan con ngời sẽ gây thiệt
hại cho tự nhiên, xã hội và chính bản thân con ngời.
Ví dụ:
+ Con ngời tàn phá rừng. + Đánh bắt cá bằng mìn.
+ Sự không phù hợp giữa lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất.
- Nhờ có giác quan, bộ não con ngời
có thể nhận thức đợc thế giới khách quan.
- Con ngời có thể cải tạo đợc thế giới khách quan trên cơ sở tôn trọng quy
luật khách quan.

4. Củng cố Kết luận toàn bài.


Các sự vật hiện tợng vật chất trong thế giới khách quan dù có muôn màu, muôn vẻ đến đâu cũng có thuộc tính chung là tồn tại khách quan. Tồn tại trong
hiện thực, theo quy luật. Tự nhiên tự bộc lộ, không cần con ngời. Xã hội là bộ phận của tự nhiên.
Con ngời cần có thể nhận thức và cải tạo thế giới khách quan theo đúng quy luật vốn có của nó. Những thành tựu to lớn đã đạt đợc trong quá trình nhận thức,
cải tạo thế giới của con ngời là chứng minh hùng hồn khả năng kì diệu ấy của con ngời.
Tuy nhiên sÏ thÊt b¹i nÕu con ngêi chđ quan, duy ý chí không tuân theo quy luạt khách quan.
h ớng dẫn hs làm bài tập
Câu 3: Con ngời nhận thức và cải tạo thế giới nh thế nào là đúng? a. Trái quy luật tự nhiên.
b. Tránh khỏi sự giàng buộc quy luật khách quan.
c. Tôn trọng, tuân thủ quy luật khách quan.
- HS làm thật nhanh.
- GV: Sau 1 lần GV gõ thớc là HS trả lời xong 1 câu. - HS trả lời cá nhân.
- GV nhận xét và đa ra đáp án đúng.
21
- GV tổng kết phần củng cố. 5. Dặn dò học sinh
- Làm bài tập SGK. - Chuẩn bị bài 3.
- Vẽ sơ đồ bài 3.

V. rút kinh nghiệm..
22
Ngày so¹n: 16082008 TiÕt thø 05 Theo PPCT
Bài 3 - Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.

I Mục tiêu bài học


.

1.Kiến thức.


- Hiểu rõ khái niệm vận động là phơng pháp tồn tại của sự vật và hiện tợng. - Hiểu rõ khái niệm phát triển, nhận thức đợc phát triển là khuynh hớng chung
của quá trình vận động của sự vật và hiện tợng. 2. Kĩ năng.
- Phân loại đợc các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất. - Giải thích đợc sự vật nào, hhiện tợng nào cũng thể hiện hình thức này
hoặc hình thức khác của vận động. Không có sự vật hiện tợng nào không vận động.

3. Thái độ.


- Xem xét các sự vật, hiện tợng trong sự vận động và phát triể không ngừng của chúng.
- Khắc phục quan điểm cứng nhắc và thái độ thành kiến, bảo thủ trong cuộc sống cá nh©n, tËp thĨ
IIPHƯƠNG PHÁP -Thuyết trình, đàm thoại, nêu vấn , tho lun nhúm.

III Tài liệu và ph ơng tiện


. - SGK, SGV GDCD 10.
- Sơ đồ về các chiều hớng của sự vận động, quan hệ giữa các hình thức vận động
- Chuẩn bị những bộ tranh minh họa về sự phát triển. - Máy chiếu,
IV tiến trình lên lớp
.

1. ổ n định tổ chức


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố Kết luận toàn bài. Thái độ.

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×