Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Con ng ời có thể nhận thức, cải tạo

Con ng ời có thể nhận thức, cải tạo

Tải bản đầy đủ - 161trang

Bài 1: Em hãy cho biết ý kiến của mình về quan điểm sau:
a, Thần linh quyết định mọi sự tiÕn hãa cđa x· héi.
b, Con ngêi vµ x· héi là sản phẩm của quá trình phát triển giới tự nhiên.
Bài 2: Em hãy giải thích quan điểm sau: Con ngời và xã hội là sản phẩm của
sự phát triển của tự nhiên. - HS trả lời vào phiếu.
- HS trình bày ý kiến cá nhân. - GV nhận xét và đa ra đáp án đúng.
- GV đánh giá, cho điểm tốt những ý kiến xuất sắc.
- GV kết luận. Sự ra đời của con ngời và xã hội loài
ngời là một quá trình tiến hóa sự vật trong một thời gian từ loài vợn cổ thành
con ngời. Kết cấu quần thể của loài vợn cổ chính là tiền đề tự nhiên hình thành
xã hội loài ngời. Khi loài vợn cổ tiến hóa thành ngêi còng ®ång thêi hình
thành nên các mối quan hệ xã hội do yêu cầu của lao động. Xã hội là tổng
thể các mối quan hệ xã hội liên kết các cá nhân với nhau trong một hệ thống
duy nhất thành xã hội.
- GV đặt vấn đề chuyển ý. - GV: Có 2 ý kiÕn nh sau:
a. Con ngêi kh«ng thĨ nhËn thức đợc thế giới khách quan.
b. Con ngời có khă năng nhận thức giới tự nhiên.
Em có nhận xét gì khi đọc các ý kiến trên.
- HS trả lời ý kiến các nhân. - GV: Để hiểu rõ hơn về ý kiến của các
em, chúng ta cùng tìm hiểu đơn vÞ kiÕn thøc 3.
- GV: Tỉ chøc cho HS nhãm. - HS: Chia líp chia thµnh 4 nhãm Chia
theo thµnh đơn vị tổ. - GV gợi ý HS thảo luận các câu hỏi
sau:

3. Con ng ời có thể nhận thức, cải tạo


thế giới khách quan.
19
Nhóm 1 : Con ngời thể nhận thức đợc
thế giới khách quan không? Vì sao? Ví dụ?
Nhóm 2: Cải tạo thế giới khách quan là gì? Vì sao con ngời phải cải tạo thế giới
khách quan?
Nhóm 3: Con ngời có thể cải tạo thế
giới khách quan không? Vì sao? Cho ví dụ?
Nhóm 4: Trong cải tạo tự nhiên, xã hội, con ngời phải tuân theo nguyên tắc gì?
Vì sao? Lấy ví dụ?
Nhóm 1: Nhờ các giác quan, nhờ hoạt động
của bộ não, con ngời có khă năng nhận thức đợc thế giới khách quan.
Mỗi giác quan thu nhận một loại cảm giác về các thuộc tính của sự vật hiện t-
ợng. Ví dụ: Nhìn thấy hình dáng của ngời
thân, nhìn thấy màu sắc của quả cam, mùi thơm của hoa hồng, vị ngọt của đ-
ờng. Con ngời còn nhận thức sự vật bằng
t duy trừu tợng nhờ đó nhận thức đợc bản chất thuộc tính của sự vật, hiện t-
ợng. VD: Bản chất của sắt, đồng, chì, định
lí Pitago: a
2
= b
2
+c
2
, giải thích hiện t- ợng ma, bão...
Thế giới vật chất đa dạng, phong phú và đầy huyền bí con ngời có thể chức
biết đến, nhng khả năng nhận thức của con ngời sẽ đem lại những hiểu biết về
thế giới. VD: HiÖn nay con ngời đang khám
phá, nghiên cứu về vũ trụ.
Nhóm 2:
- Cải tạo thế giới khách quan là cải tạo tự nhiên và cải tạo xã hội.
- Con ngời cần phải cải tạo thế giới khách quan, làm biến đổi sự vật, hiện t-
ợng của thế giíi theo mơc ®Ých cđa con ngêi.
Nhãm 3: - Con ngời có thể cải tạo thé giới khách
quan. - Vì con ngời nhận thức đợc thế giới
khách quan. - Ví dụ:
+ Làm thuỷ điện. + Đánh bắt hải sản.
+ Thụ phấn nhân tạo. Nhóm 4:
- Trong quá trình nhận thức, cải tạo thế giới khách quan, con ngêi ph¶i tuân
20
- GV quan sát, nhắc nhở HS thảo luận. - HS cử đại diện nhóm lên trình bày.
- HS nhËn xÐt, gãp ý. - GV liƯt kª ý kiÕn, bæ sung nhËn xÐt.
- GV kÕt luËn chung
, =.
- GV kết luận và chuyển ý. Vai trò cải tạo giới tự nhiên của con ng-
ời phụ thuộc vµo sù nhËn thøc cđa con ngêi vỊ quy luËt kh¸ch quan. Những
thành tựu to lớn đã đạt đợc chứng minh hùng hồn khả năng nhận thức đợc vỊ
thÕ giíi cđa con ngêi. theo quy lt kh¸ch quan.
- Vì: nếu con ngời không tôn trọng quy luật khách quan con ngời sẽ gây thiệt
hại cho tự nhiên, xã hội và chính bản thân con ngời.
Ví dụ:
+ Con ngời tàn phá rừng. + Đánh bắt cá bằng mìn.
+ Sự không phù hợp giữa lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất.
- Nhờ có giác quan, bộ não con ngời
có thể nhận thức đợc thế giới khách quan.
- Con ngời có thể cải tạo đợc thế giới khách quan trên cơ sở tôn trọng quy
luật khách quan.

4. Củng cố KÕt luËn toµn bµi.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Con ng ời có thể nhận thức, cải tạo

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×