Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Xã hội là sản phẩm của giới tự nhiên.

Xã hội là sản phẩm của giới tự nhiên.

Tải bản đầy đủ - 161trang

3. Bài mới Hoạt động của GV và học sinh


Nội dung kiến thức cần đạt
- GV: Tổ chức cho HS thảo luận cả lớp. - GV: Sử dụng phơng pháp kích thích t
duy. - GV: Nêu vấn đề cần tìm bằng các câu
hỏi sau: - HS: Suy nghĩ nội dung các câu hỏi.
1. Xã hội có nguồn gốc từ đâu? Dựa trên cơ sở nào?
2.Xã hội loài ngời có từ bao giờ?
3. Xã hội loài ngời trải qua những giai đoạn phát triển nh thế nào?
4. Quan điểm cho rằng: Thần linh quyết định mọi sự tiến hóa của xã hội: Đúng
hay sai?
5. Yếu tố chủ yếu nào tạo nên sự phát triển của xã hội?
6. Vì sao xã hội là bộ phận đặc thù của giới tự nhiên?
- HS làm việc các nhân. - GV cho HS phát biĨu ý kiÕn tù do.
- GV liƯt kª ý kiÕn lên bảng phụ. - HS trả lời.
- GV giảng giải nhận xét và tổng hợp ý kiến.
- HS ghi bài. - Để củng cố kiến thức, các em làm bài
tập sau.

b, X· héi lµ s¶n phÈm cđa giíi tự nhiên.


- Sự ra đời của con ngời và xã hội là một quá trình tiến hóa lâu dài.
- Khi loài vợn cổ tiến hóa thành ngời cũng đồng thời hình thành nên mối
quan hệ xã hội, tạo nên xã hội loài ng- ời.
- Xã hội từ khi ra đời đến nay đã tuần tự phát triển từ thấp đến cao luôn theo
quy luật khách quan: 5 giai đoạn phát triển của xã hội loài ngời
- Mọi sự biến đổi của xã hội không phải do thế lực thần bí nào, do đó quan
điểm trên là sai.
- Yếu tố chủ yếu tạo nên xã hội là hoạt động của con ngời.
- Có con ngời mới có xã hội mà con ngời là sản phẩm của tự nhiên, cho nên
xã hội cũng là sản phẩm của tự nhiên. Hơn thế nữa là một bộ phận đặc thù
của giới tự nhiên.
18
Bài 1: Em hãy cho biết ý kiến của mình về quan điểm sau:
a, Thần linh quyết định mäi sù tiÕn hãa cđa x· héi.
b, Con ngêi vµ xã hội là sản phẩm của quá trình phát triển giới tự nhiên.
Bài 2: Em hãy gi¶i thÝch quan điểm sau: Con ngời và xã hội là sản phẩm của
sự phát triển của tự nhiên. - HS trả lời vào phiếu.
- HS trình bày ý kiến cá nhân. - GV nhận xét và đa ra đáp án đúng.
- GV đánh giá, cho điểm tốt những ý kiến xuất sắc.
- GV kết luận. Sự ra đời của con ngời và xã hội loài
ngời là một quá trình tiến hóa sự vật trong một thời gian từ loài vợn cổ thành
con ngời. Kết cấu quần thể của loài vợn cổ chính là tiền đề tự nhiên hình thành
xã hội loài ngời. Khi loài vợn cổ tiến hóa thành ngêi còng ®ång thời hình
thành nên các mối quan hệ xã hội do yêu cầu của lao động. Xã hội là tổng
thể các mối quan hệ xã hội liên kết các cá nhân với nhau trong một hệ thống
duy nhất thành xã hội.
- GV đặt vấn đề chuyển ý. - GV: Cã 2 ý kiÕn nh sau:
a. Con ngêi kh«ng thể nhận thức đợc thế giới khách quan.
b. Con ngời có khă năng nhận thức giới tự nhiên.
Em có nhận xét gì khi đọc các ý kiến trên.
- HS trả lời ý kiến các nhân. - GV: Để hiểu rõ hơn về ý kiến của các
em, chúng ta cùng tìm hiểu đơn vị kiến thức 3.
- GV: Tổ chức cho HS nhãm. - HS: Chia líp chia thµnh 4 nhãm Chia
theo thành đơn vị tổ. - GV gợi ý HS thảo luận các câu hỏi
sau:

3. Con ng ời có thể nhận thức, cải tạo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xã hội là sản phẩm của giới tự nhiên.

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×