Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Giới tự nhiên tồn tại khách quan.

Giới tự nhiên tồn tại khách quan.

Tải bản đầy đủ - 161trang

Để trả lời đợc những câu hỏi trên, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay: Thế giới vật chất tồn tại khách quan.
Hoạt động 2: Giới thiệu nội dung bài học. Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức cần đạt
- GV cho HS đọc phÇn 1 cđa SGK. - GV tỉ chøc cho HS thảo luận nhóm,
GV chia tổ theo chỗ ngồi. - GV giao câu hỏi cho các nhóm, quy
định thời gian thảo luận. Nhóm 1: Em hãy nêu các quan niệm
khác nhau về sự ra đời và tồn tại của giới tự nhiên?
Nhóm 2: Chứng minh giới tự nhiên là tự có? VÝ dô minh häa?
Nhãm 3: Chøng minh giới tự nhiên tồn tại khách quan?
GV: Đa ra các câu hỏi gợi ý. + Sự vận động, phát triển của giới tự
nhiên có phụ thuộc vào ý muèn con ngêi hay kh«ng?
+ Con ngêi cã thÓ quyÕt định hoặc thay đổi những quy luật tự nhiên theo
ý muốn chủ quan của mình đợc hay không?
- HS các nhóm thảo luận. Nhóm trởng các nhóm trình bày.
- HS thảo luận nhận xét, bổ sung ý

1. Giới tự nhiên tồn tại khách quan.


Nhóm 1: - Các quan điểm duy tâm, tôn giáo cho
rằng: Giới tự nhiên là do thần linh, th- ợng đế sáng tạo ra.
- Các nhà duy vật khẳng định: Tự nhiên là cái sẵn có, là nguyên nhân sự tồn tại,
phát triển của chính nó. Nhóm 2:
Các công trình khoa học về nhân chủng, địa chất, vũ trơ... ®· chøng minh vỊ
ngn gèc cđa sù sèng. - Tõ v« cơ - Hữu cơ.
- Từ cha có sự sống - cã sù sèng. - Tõ ®éng vËt bËc thÊp - động vật bậc
cao. Thông qua chọn lọc tự nhiên, chọn lọc
nhân tạo trong quá trình phát triển lâu dài, giới tự nhiên đa dạng, phong phú
nh ngày nay. VD: Kiến thức đã học về sinh vật, lịch
sử. Nhóm 3:
a. Ví dụ
- Mặt trời, trái đất, mặt trăng là có thật. - Lũ lụt, ma bão là hiện tợng vẫn có của
tự nhiên. - Một năm cã 4 mïa: Xuân, hạ, thu,
đông. - Nớc chảy từ cao xuống thấp.
- Cây cối, động vật có tríc vµ cã thËt. b. NhËn xÐt.
- Sù vận động, phát triĨn cđa giíi tự nhiên không phụ thuộc vào ý muốn của
con ngời.
13
kiến. - GV nhận xét, kết luận.
GV kết luận đơn vị kiến thức 1. Các quan điểm triết học duy tâm, tôn
giáo phủ định sự tồn tại của giới tự nhiên. Triết học duy vật lại khẳng định
giới tự nhiên là có, là cả quá trình biến đổi lâu dài của chính bản thân nó.
- GV dặt vấn đề để chuyển ý. - GV cho HS trả lời các câu hỏi sau:
+ Em h·y lÊy VD vỊ sù vËt, hiƯn tỵng tồn tại trong giới tự nhiên.
+ Nêu thuộc tính chung nhất của các sự vật hiện tợng nói trên.
+ Nguồn gốc của loài ngời là từ đâu? - HS trả lời ý kiến cá nhân.
- GV nhận xét và chuyển ý. Bằng các kiến thức đã học, chúng ta sẽ
tìm hiểu con ngời có nguồn gốc từ đâu và quá trình tiến hóa nh thế nào?
- GV đặ câu hỏi. - HS cả lớp trao đổi.
- HS trả lời ý kiến các nhân. + Quan điểm duy tâm, duy vật khác
nhau nh thế nào khi nói về con ngời? + Bằng kiến thức lịch sử, sinh học để
chứng minh quan niệm trên. + Nguyên nhân nào dẫn đến những
quan niệm khác nhau nh vậy? - GV nhận xét và kết luận các ý kiến
của HS.
- GV: Để củng cố đơn vị kiến thức 2, GV cho HS thực hiện các nhiệm vụ
sau: - Con ngời không thể quyết định thay
đổi giới tự nhiên. - Giới tự nhiên theo nghĩa rộng là toàn
bộ thế giới vật chất, giới tự nhiên là tự có.
- Giới tự nhiên là tất cả những gì tự có, không phải do ý thức của con ngời hoặc
một lực lợng thần bí nào tạo ra. - Mäi sù vËt hiƯn tỵng trong giới tự
nhiên đầu có quá trình hình thành khách quan, vận động và phát triển theo quy
luật vốn có của nó.

2. Xã hội là một bộ phận đặc thï cđa giíi tù nhiªn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới tự nhiên tồn tại khách quan.

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×