Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Kiến thức: Kĩ năng. ổ n định tổ chức

Kiến thức: Kĩ năng. ổ n định tổ chức

Tải bản đầy đủ - 161trang

Ngày soạn: TiÕt thø 3 theo PPCT
Bµi 2 - thÕ giíi vËt chất tồn tại khách quan.
Tiết 1

I Mục tiêu bài học


.

1. Kiến thức:


- Học sinh hiểu đợc: Giới tự nhiên tồn tại khách quan. - Con ngời và xã hội là sản phẩm của giới tự nhiên.
- Con ngời có thể nhận thức, cải tạo đợc giới tự nhiên.

2. Kĩ năng.


- Phân biệt một số dạng cụ thể của giới tự nhiên. - Lấy đợc VD giới tự nhiên tồn tại khách quan.
- Vận dụng kiến thức đã học lí giải ®ỵc mét sè vÊn ®Ị trong cc sèng phï
hỵp víi khă năng của học sinh. 3. Thái độ.
- Tôn trọng giới tự nhiên, tích cực bảo vệ môi trờng. - Tôn trọng thực tại khách quan, suy nghĩ và hành ®éng.
IIPHƯƠNG PHÁP
-Thuyết trình, đàm thoại, nêu vấn đề, thảo luận nhúm. III Tài liệu và ph
ơng tiện .
- SGK và SGV GDCD 10. - Máy chiếu, giấy khổ lớn, băng hình...
- Bút dạ, keo, băng dính. - Tranh ảnh, sơ đồ có liên quan đến nội dung bài học.
- Bài tập tình huống. - Tục ngữ, ca dao chuyện kể có liên quan đến bài học.
Vi tiến trình lên lớp
.

1. ổ n định tổ chức


.
10A1 10A4………. 10A7………….. 10A2………. 10A5…………. 10A8…………….
10A3……….. 10A6………….. 10A9.. 2. Kiểm tra bài cũ.
Câu hỏi: Phân tích yếu tố duy vật và duy tâm về thế giới quan trong câu truyện
Thần trụ trời? 3. Bài mới.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
- Xung quanh chúng ta có vô vàn các sự vật nh: sách. vở, bút, nhà, cây cối, con ngời, biển, vũ trụ, nớc, sắt, bàn, ghế, chó, gà, mèo, nguyên tử, phân tử.
- Các hiện tợng xảy ra nh: Nóng, lạnh, nắng, ma. - ý nghĩ của con ngêi, t tëng con ngêi.
1. Nh÷ng sù vËt hiƯn tợng đó tồn tại dới dạng nào? 2. Chúng có chung thuộc tính gì?
3. Thế giới đó bao gồm những gì?
12
Để trả lời đợc những câu hỏi trên, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay: Thế giới vật chất tồn tại khách quan.
Hoạt động 2: Giới thiệu nội dung bài học. Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức cần đạt
- GV cho HS đọc phÇn 1 cđa SGK. - GV tỉ chøc cho HS thảo luận nhóm,
GV chia tổ theo chỗ ngồi. - GV giao câu hỏi cho các nhóm, quy
định thời gian thảo luận. Nhóm 1: Em hãy nêu các quan niệm
khác nhau về sự ra đời và tồn tại của giới tự nhiên?
Nhóm 2: Chứng minh giới tự nhiên là tự có? VÝ dô minh häa?
Nhãm 3: Chøng minh giới tự nhiên tồn tại khách quan?
GV: Đa ra các câu hỏi gợi ý. + Sự vận động, phát triển của giới tự
nhiên có phụ thuộc vào ý muèn con ngêi hay kh«ng?
+ Con ngêi cã thÓ quyÕt định hoặc thay đổi những quy luật tự nhiên theo
ý muốn chủ quan của mình đợc hay không?
- HS các nhóm thảo luận. Nhóm trởng các nhóm trình bày.
- HS thảo luận nhận xét, bổ sung ý

1. Giới tự nhiên tồn tại khách quan.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến thức: Kĩ năng. ổ n định tổ chức

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×