Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Chủ nghĩa duy vật biện chứng - sự thống nhất hữu cơ giữa thế H ớng dẫn hs học bài, làm việc ở nhà.

Chủ nghĩa duy vật biện chứng - sự thống nhất hữu cơ giữa thế H ớng dẫn hs học bài, làm việc ở nhà.

Tải bản đầy đủ - 161trang

phơng pháp biện chứng. b. Thế giới quan duy t©m cã đợc phơng
pháp biện chứng. c. Thế giới quan duy vật thống nhất phơng
pháp luận biện chứng. - HS trả lời.
- HS cả lớp trao đổi. - GV đa ra đáp án đúng.
- GV giải thích 2 VD trong SGK. - GV nhận xét và đa ra kÕt ln chung.
- GV chun ý - GV sư dơng bảng so sánh sau.
Thế giới
quan Phơng
pháp luận
Ví dụ
Các nhà duy vật
trớc Mac Duy
vật Siêu
hình Thế giíi tù
nhiªn cã tr- íc. Nhng
con ngêi phơ thc và số
trời.
Các nhà biện
chứng trớc Mac
Duy tâm
Biện chứng
ý thức có tr- ớc quyết
định vËt chÊt.
TriÕt häc Mac
- Lªnin Duy
vËt BiƯn
chøng ThÕ giới
khách quan, tồn tại độc
lập với ý thức và luôn
vận động, phát triển.
GV sử dụng phơng pháp đàm thoại, gọi ý cho HS trả lới các câu hỏi trong bảng so
sánh. - HS nhận xét và lấy VD minh họa trong
SGK. - GV: Từ bảng so sánh, tõ VD trong SGK.
- GV híng dÉn HS lÊy VD trong thùc tÕ ®Ĩ minh häa.
- HS lÊy VD. - GV Liệt kê ý kiến của HS lên bảng phụ.
- HS cả lớp trao đổi. - GV nhận xét, kết luận: Chủ nghĩa duy vật
Đáp án: c.

2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng - sự thống nhất hữu cơ giữa thế


giới quan duy vật và ph
ơng pháp luận biện chứng.
- Thế giới vật chất luôn luôn vận
động và phát triển theo đúng quy 9
biện chứng - sự thống nhất giữa thÕ giíi quan duy vËt và phơng pháp ln biƯn
chøng. - HS ghi bµi.
GV gi¶ng gi¶i: ThÕ giíi quan và phơng pháp luận gắn bó với nhau, không tách rời
nhau, thế giới vật chất là cái có trớc, phép biện chứng phản ánh nó là cái có sau. Sự
thống nhất này đòi hái chóng ta trong tõng VD, tõng trêng hỵp cơ thể phải xem xét.
luật khách quan. - Con ngêi nhËn thøc thÕ giíi
kh¸ch quan và xây dựng thành phơng pháp luận.
- Thế giới quan phải xem xét sự vật, hiện tợng với quan điểm duy
vật biện chứng. - Phơng pháp luận phải xem xét
sự vật hiện tỵng víi quan ®iĨm biƯn chøng duy vËt
4. Cđng cè, lun tËp. Bµi 3:SGK trang 11.ở các VD sau, VD nào là kiến thức khoa học, VD nào là kiến
thức triết học? Vì sao?HS điền phiếu trắc nghiệm. Bài 5: So sánh bài tập GDCD.
Những câu tục ngữ nào sau đây nói về yếu tố biện chứng HS khoanh tròn vào đầu câu.
a. Rút dây động rừng. b. Tre già măng mọc.
c. Nớc chảy đá mòn. d. Môi hở răng lạnh.
e. Có thực mới vực đợc đạo.
Đáp án
Bài 3: HS ghi VD:
Triết học Khoa học
cụ thể Định lí Pitago: a
2
= b
2
+c
2
x Mọi sự vật hiện tợng đều có quan hệ nhân quả.
x Ngày 321930 là ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam x
Có áp bức thì có đấu tranh x
Bài 5: Tất cả các câu trên. - HS chữa bài tập vào vë.
GV kÕt ln toµn bµi.
TriÕt häc duy vËt biƯn chøng là thế giới quan của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động, là cơ sở lí luận, là sức mạnh tinh thần động viên quàn chúng
lao động đứng lên làm cách mạng giải phóng mình khỏi áp bức bóc lột. Đó là lí
10
do nhân dân lao động phải nắm vững các quan điểm triết học duy vật biện chứng để xây dựng xã hội mới phát triển về kinh tế và văn hóa. Một lần nữa chúng ta
thấy đợc sự đúng đắn, tin cậy, hấp dẫn nhất cđa triÕt häc Mac - Lªnin.

5. H íng dÉn hs học bài, làm việc ở nhà.


- Làm bài tập còn lại trong SGK. - Su tầm tục ngữ, ca dao nói về quan điển biện chứng.
- Su tầm truyện thần thoại, ngụ ngôn nói về quan điểm siêu hình, biện chứng. - Bài tập về nhàlàm thêm: Theo em vấn đề cơ bản của triết học thể hiện qua
các câu tục ngữ này nh thế nào? Có thực mới vực đợc đạo.
Có bột mới gột nên hồ. Mạnh về gạo bạo về tiền.

V.Rút kinh nghiệm
11
Ngày soạn: TiÕt thø 3 theo PPCT
Bµi 2 - thế giới vật chất tồn tại khách quan.
Tiết 1

I Mục tiêu bài học


.

1. Kiến thức:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chủ nghĩa duy vật biện chứng - sự thống nhất hữu cơ giữa thế H ớng dẫn hs học bài, làm việc ở nhà.

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×