Tải bản đầy đủ - 161 (trang)
Củng cố GV kết luận Tiết 1: Dặn dò học sinh Kiến thức.

Củng cố GV kết luận Tiết 1: Dặn dò học sinh Kiến thức.

Tải bản đầy đủ - 161trang

4. Cđng cè GV kÕt ln TiÕt 1:


LÞch sư triÕt học luân là sự đấu tranh giữa các quan điểm về các vấn đề nói trên. Cuộc đấu tranh này là một bộ phận của cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội.
Đó là một thực tế và thực tế cũng khẳng định rằng thế giới quan duy vật có vai trò tích cực trong việc phát triển xã hội, nâng cao vai trò của con ngời đối với tự nhiên
và sự tiến bộ xã hội. Ngợc lại thế giới quan duy tâm thờng là chỗ dựa về lí luận cho các lực lợng lỗi thời, kìm hãm sự phát triĨn cđa x· héi
Cho häc sinh lµm bµi tËp
- GV tổ chức cho HS trò chơi nhanh mắt, nhanh tay. - GV: chiếu bài tập lên máy hoặc viết lên bảng phụ, giấy khổ to
Bài 1: SGK trang 11. So sánh sự khác nhau về đối tợng nghiên cứu giữa triết học và các môn khoa học
cụ thể.? Bài 2: SGK trang 11.
Căn cứ vào cơ sở nào để phan chia thÕ giíi quan trong triÕt häc?. - HS tr¶ lời bài tập cá nhân.
- GV cử 4 HS có câu trả lời nhanh nhất lên bảng trình bày. -
HS cả lớp nhận xét.
- GV đa ra đáp án đúng: Bài 1:
Bài 2: Cơ sở khách quan để phân chia hƯ thèng thÕ giíi quan trong triÕt häc lµ dùa vào vấn đề cơ bản của triết học.

5. Dặn dò học sinh


- Học bài cũ, chuẩn bị bài mới V. Rót kinh nghiƯm
…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………
TriÕt häc Khoa häc cơ thĨ
Gièng nhau
Đều nghiên cứu vận động, phát triển tự nhiên, xã hội và t duy Khác
nhau Chung nhất, phổ biến nhất
Nghiên cøu mét bé phËn, lÜnh vùc riªng biƯt cơ thể.
5
Ngày soạn: Tiết thứ 02 Theo PPCT
Phần 1
:
công dân với việc hình thành Thế giới quan phơng pháp luận khoa häc
Bµi 1 – thÕ giíi quan duy vËt vµ phơng pháp luận biện chứng Tiết 2
I
Mục tiêu bài học
.

1. Kiến thức.


- Nhận biết đợc mối quan hệ giữa triết học và các môn khoa học cụ thể. - Hiểu biết đợc vai trò của thế giới quan và phơng pháp luận của triết học.
- Hiểu rõ nguyên tắc xác định chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm trong
triến học. - Bản chất của các trờng phái triết học trong lịch sử.
- So sánh phơng pháp biện chứng và phơng pháp siêu hình.

2. Kĩ năng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố GV kết luận Tiết 1: Dặn dò học sinh Kiến thức.

Tải bản đầy đủ ngay(161 tr)

×