Tải bản đầy đủ - 38 (trang)
ĐỘ HỤT KHỐI – NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN 1. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

ĐỘ HỤT KHỐI – NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN 1. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Tải bản đầy đủ - 38trang

-
27 2
13
1 1, 66058 .10
931, 5 ; 1
1, 6 .10 u
kg MeV
c MeV
J
− −
= =
=

II. ĐỘ HỤT KHỐI – NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN 1.


Lực hạt nhân
- Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các nuclôn, bán kính tương tác khoảng
15
10 m

. - Lực hạt nhân khơng cùng bản chất với lực hấp dẫn hay lực tĩnh điện; nó là lực mới truyền tương tác giữa các
nuclơn trong hạt nhân gọi là tương tác mạnh.

2. Độ hụt khối


m ∆
của hạt nhân
A Z
X Khối lượng hạt nhân
hn
m luôn nhỏ hơn tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân đó một lượng m ∆
.
. .
p N
hn
m Z m
A Z m
m 
 ∆ =
+ −
− 

3. Năng lượng liên kết


lk
W của hạt nhân
A Z
X - Năng liên kêt Là năng lượng tỏa ra khi tạo thành một hạt nhân hay năng lượng thu vào để phá vỡ một hạt nhân
thành các nuclôn riêng biệt. o Khi đơn vị của:
[ ] [ ] [ ]
;
lk p
n hn
W J
m m
m kg
  =
= =
=  
Thì
2 2
. .
. .
lk p
n hn
W Z m
N m m
c m c
 
= +
− = ∆
 
4.Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
A Z
X - Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết tính trên một nuclơn
lk
W A
. - Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.
§ 2. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

I. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN


- Phản ứng hạt là mọi quá trình dẫn tới sự biến đổi sự biến đổi của hạt nhân.
1 2
3 4
1 2
3 4
1 2
3 4
A A
A A
Z Z
Z Z
X X
X X
+ →
+ hay A + B → C + D.
- Có hai loại phản ứng hạt nhân
2
o Phản ứng tương tác giữa các hạt nhân với nhau dẫn đến sự biến đổi thành các hạt nhân khác. Chú ý:
Các hạt thường gặp trong phản ứng hạt nhân Prôtôn
1 1
1 1
p H
= ; Nơtrôn
1
n ; Heli
4 4
2 2
He α
= ; Electrôn
1
e β
− −
= ; Pơzitrơn
1
e β
+ +
= II.
CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 1.
Định luật bảo toàn số nuclôn số khối A
1 2
3 4
A A
A A
+ =
+

2. Định luật bảo tồn điện tích ngun tử số Z


1 2
3 4
Z Z
Z Z
+ =
+

3. Định luật bảo toàn động lượng:


∑ ∑
= s
P P
t
 

4. Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần


Ws W
t
=
Chú ý: - Năng lượng toàn phần của một hạt nhân: gồm năng lượng nghỉ và năng lượng thông thường động năng
2 2
1 2
W mc
mv =
+
- Định luật bảo tồn năng lượng tồn phần có thể viết: Wđ
1
+ Wđ
2
+ m
1
.c
2
+ m
2
.c
2
= Wđ
3
+ Wđ
4
+ m
3
.c
2
+ m
4
.c
2
- Liên hệ giữa động lượng và động năng
2
2
d
P mW
=
hay
2
2
d
P W
m =

III. NĂNG LƯỢNG TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN m


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐỘ HỤT KHỐI – NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN 1. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Tải bản đầy đủ ngay(38 tr)

×