Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Các hoạt động khác: Hoàn thiện công tác tổ chức bán hàng:

Các hoạt động khác: Hoàn thiện công tác tổ chức bán hàng:

Tải bản đầy đủ - 69trang

giúp cho cán bộ công nhân viên hiểu rõ và có ý thức trách nhiệm thực hiện Marketing góp phần vào việc xây dựng hệ thống quản lý chất lợng, hoàn
thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo vệ sinh an
toàn, bảo vệ môi trờng góp phần nâng cao chất lợng đời sống của CBCNV. Công ty đã nghiên cứu áp dụng các phơng thức bán hàng, tiếp thị
mới: Mô hình kết hợp giữa Công ty và CBCNV để xây dựng các cửa hàng giới thiệu sản phẩm rộng khắp các huyện nội, ngoại thành Hà Nội do cửa
hàng giới thiệu sản phẩm quản lý và cung cấp sản phẩm. Đây là mô hình đợc đông đảo CBCNV đồng tình ủng hộ, Công ty có thêm nhiều cửa hàng
giới thiệu sản phẩm, CBCNV có thêm việc làm và tăng thêm thu nhập. Việc điều phối và cung cấp sản phẩm rất đợc quan tâm, phòng kế
hoạch vật t đã tổ chức sắp xếp lại việc đăng ký, cấp phát hàng đảm bảo nhanh và thuận tiện. Công ty đã tổ chức sắp xếp lại đội xe, chuyển đổi cơ
chế quản lý: bán xe trả góp cho CBCNV hoặc khoán doanh thu, do đó có tác dụng tốt, nâng cao tinh thần trách nhiệm và phục vụ khách hàng.

4. Các hoạt động khác:


Để hoạt động thị trờng đạt kết quả cao trong sản xuất, Công ty luôn chú trọng xây dựng và quản lý hệ thống chất lợng.
II Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty tnhh đất việt

1. Hoàn thiện công tác tổ chức bán hàng:


Hiện nay, mọi hoạt động liên quan đến thị trờng đều do phòng kế hoạch đảm nhiệm. Phòng này thực hiện rất nhiều chức năng:tổ chức phân
phối sản phẩm, tổ chức bán hàng,tổ chức tiếp thị ; nên tính chuyên môn
hoá của riêng hoạt động tiêu thụ sản phẩm không cao. Để thÝch øng nhanh
- 60 -
chãng víi sù thay ®ỉi cđa thị trờng đòi hỏi Công ty phải tổ chức ra bộ phận Marketing riêng tách rời phòng kế hoạch vật t. Biên chế ở bộ phận
này khoảng 6 - 8 ngời. Công ty cần chọn ra các cán bộ có năng lực, trình
độ từ phòng kế hoạch bố trí vào bộ phận này thay vì tuyển nhân viên míi ®Ĩ tiÕt kiƯm chi phÝ. Nh vËy cã thể nói khi Công ty tổ chức đợc phòng
Marketing riêng thì mọi hoạt động liên quan đến tiêu thụ sản phẩm đều quy về một mối tạo ra sự linh hoạt, nhạy bén cùng với sự thay đối của thị
trờng, nắm bắt kịp thời nhu cầu thị hiếu của ngời tiêu dùng và tin chắc rằng công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty sẽ đạt đợc hiêụ quả cao hơn.
Để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, Công ty cần có phơng thức bán hàng linh hoạt hơn nữa cũng nh phải có quy mô và kỷ luật chặt
chẽ. Công ty có thể hoàn thiện phơng thức bán hàng theo những biện pháp sau:
Thờng xuyên liên hệ với khách hàng để điều chỉnh các chính sách giá cho phù hợp. Tiếp tục nâng cấp đổi mới các biện pháp quản lý, quản lý
hệ thống bán hàng bằng nối mạng trên máy tính.
Tăng cờng khả năng thanh toán đồng thời áp dụng nhiều phơng thức thanh toán thuận tiện cho khách hàng, Công ty thắt chặt kỷ luật thanh
toán. Hiện nay, hầu hết khách hàng của Công ty là các cửa hàng bán lẻ nên một số khách hàng lợi dụng vốn của Công ty sử dụng vào mục đích kinh
doanh khác. Việc cho phép trả chậm trong điều kiện kỷ luật thanh toán lỏng lẻo cũng dẫn đến sự thiếu năng động trong công tác bán hàng của
khách hàng. Tâm lý kinh doanh không bỏ vốn khiến cho khách hàng không tích cực tìm biện pháp để bán hàng nhanh chóng, tốc độ quay vòng
vốn sẽ bị chậm. Để khắc phục tình trạng này Công ty cần: - Thực hiện nghiêm túc kỷ luật thanh toán đã đặt ra, tránh nể nang
hoặc chỉ nhắc nhở xuông.
- 61 -
- Đa các hình thức chiết khấu bán hàng để khuyến khích thanh toán nhanh.
- Hàng tháng yêu cầu khách hàng đối chiếu công nợ, lập biên bản xác nhận công nợ, số nợ quá hạn lập tức yêu cầu thanh toán, khách hàng
nợ nần dây da mà không có lý do chính đáng hoặc nợ quá lâu Công ty có
thể cắt bỏ hợp đồng, thu hồi lại sản phẩm của Công ty.

2. Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cøu thÞ trêng:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hoạt động khác: Hoàn thiện công tác tổ chức bán hàng:

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×