Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Nguyên nhân thuộc về phía Công ty.

Nguyên nhân thuộc về phía Công ty.

Tải bản đầy đủ - 69trang

cạnh tranh này là nguyên nhân ảnh hởng trực tiếp đến kết quả tiêu thụ cũng nh hoạt động kinh doanh của Công ty

4.2 Nguyên nhân thuộc về phía Công ty.


Cơ cấu tổ chức: Công ty đã xây dựng đợc một bộ máy quản lý gọn nhẹ, hợp lý. Các quyết định từ trên xuống đợc chấp hành và ngợc lại
phòng ban có nhiệm vụ tham mu cho giám đốc để có các quyết định đúng đắn. Cơ cấu tổ chức của Công ty là tơng đối phù hợp với tình hình sản xuất
kinh doanh của Công ty trong nền kinh tế thị trờng. Tuy nhiên, Phòng kế hoạch vật t đảm nhiệm tất cả các chức năng từ khâu chuẩn bị nguyên vật
liệu đến khâu điều hành sản xuất tiêu thụ. Bộ phận tiếp thị cũng nằm trong phòng kế hoạch vật t điều đó ảnh hởng đến khả năng cạnh tranh của Công
ty cũng nh ảnh hởng đến khả năng cạnh tranh của Công ty cũng nh ảnh h- ởng đến kết quả tiêu thụ của Công ty.
Nguồn nhân lực: Hiện nay toàn Công ty cả số lao động ngắn hạn, dài hạn, dao động
khoảng từ 570 - 600 lao động. Nhìn chung, cán bộ công nhân viên toàn Công ty có trình độ học
vấn tay nghề cao.
- 57 -
Chơng III Phơng hớng và giải pháp nhăm thúc đẩy hoạt
động tiêu thụ sản phẩm của Công ty tnhh đất việt
I Phơng hớng mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, đất nớc ta đang trong giai đoạn đổi mới và phát triển
nhanh đúng với tốc độ cao. Nhà nớc ta thùc hiƯn chÝnh s¸ch më cưa héi nhËp víi nỊn kinh tÕ thÕ giíi vµ tham gia vµo khu vùc kinh tế, các khối
kinh tế. Đất nớc đang trên đà phát triển lớn mạnh, đời sống của nhân dân đang đợc cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu ngời tăng lên. Nhu
cầu dầu nhớt cũng vì thế mà trở nên thiết yếu. Yêu cầu về chất lợng, mẫu mã hình thức sản dầu nhớt cũng phong phú hơn, đa dạng hơn và khắt khe
hơn. Khả năng cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nớc ngày càng khó khăn, khốc liệt. Để mở rộng thị trờng tiêu thụ thì phơng
pháp hiện nay là: thực hiện hợp tác liên doanh với các Công ty nớc ngoài, đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh h-
ớng vào ngời tiêu dùng, thùc hiƯn t tëng cho r»ng lỵi nhn n»m trong chiến lợc lâu dài và chính là mục tiêu để tìm kiếm.
Trong năm 2003 và năm tới, Công ty thực hiện các định hớng phát triển thị trờng bằng hoạt động Marketing sau:
1. Công ty luôn chú trọng giữ vững, xây dựng và phát triển hệ thống đại lý tiêu thụ sản phẩm.
Công ty luôn quan tâm mở rộng thị trờng cả chiều rộng lẫn chiều sâu, duy trì ổn định109 đại lý đã có, phát triển và mở rộng thêm 50 đại lý
mới ở các tỉnh thành trong cả nớc Đặc biệt là thị trờng miền Nam phấn
- 58 -
đấu nâng doanh thu của tất cả các đại lý bình quân đạt 15năm, phủ sóng đồng đều các loại sản phẩm ở tất cả các vùng trên thị trờng.
Đầu t mới trang thiết bị, tuyển dụng thêm nhân viên tiếp thị, thúc đẩy hoạt động của văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và mở
rộng thị trờng ở các tỉnh phía Nam.

2. Xây dựng các chính sách hoạt động Marketing thị trờng.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên nhân thuộc về phía Công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×