Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua

Tải bản đầy đủ - 69trang

Công ty đã tập hợp thông tin căn cứ vào các đơn đặt hàng, các hợp đồng tiêu thụ, các nhu cầu về sản phẩm theo thời gian... rồi xây dựng các
mục tiêu về mở rộng thông tin, tăng doanh số bán với các mặt hàng. Trên
cơ sở đó chia toàn bộ công việc và sắp xếp theo trình tự thực hiện và quyết định, mỗi ngời chịu trách nhiệm 1 phần công việc.
V Đánh giá u nhợc điểm trong công tác tiêu thụ sản phẩm.

1. Kết quả hoạt ®éng kinh doanh cđa C«ng ty trong thêi gian qua


Trong mấy năm gần đây, với sự nỗ lực trong hoạt ®éng kinh doanh còng nh sù ®Çu t ®óng híng. Công ty đã đạt đợc những kết quả khả quan,
đáng khích lệ, thu nhập bình quân trên đầu ngời và đặc biệt là lợi nhuận
đều tăng qua các năm. Điều này đợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng : Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2001 2003

Stt Các
chỉ tiêu Đơn vị
tính Thực
hiện kỳ trớc
Thực hiện
năm
2001 So sánh
2001- Kỳ.trc
Thực hiện
năm
2002 So sánh
2002- 2001
Thực hiện
năm
2003 So sánh
2003- 2002
1 Giá trị
tổng sản l-
ợng Tr.đồng 90.683 92.744
102.27 104.580 112.76119.520 114.28
2 Doanh
thu Tr.®ång 110.356 117.574
106.54 129.580 110.21150.106 115.84
3 Nép Tr.đồng 8.352 8.600
102.96 8.752 101.779.123
104.23
- 53 -
NSNN 4
Lợi nhuận
Tr.đồng 1.423 1.657
110.44 2.600 1.569 3.600
138.46
5 TN
bình
quân tháng
ng 1000
đ
800 850
106.25 900 105.881.000
111.11
Nguồn số liệu báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2000
Qua các chỉ tiêu thể hiện ở bảng trên có thể những thành tựu lớn của Công ty trong thời gian qua. Cụ thể:
Về giá trị tổng sản lợng năm 2002 tăng so với năm 2001 là 12.76 năm 2003 tăng so với năm 2002 là 14.28.
Về doanh thu đạt tốc độ tăng trởng năm 2002 so với năm 2001 là 10,21 năm 2003 so với năm 2002 tăng 15.84 đạt 150.106 triệu đồng.
Về lợi nhuận phát sinh của Công ty luôn tăng ở mức cao 35 phải nói rằng: Đó là kết quả đáng mừng đối với một Công ty lớn tự hạch
toán kinh doanh của Công ty. Nhờ có sự cố gắng nỗ lực cộng thêm sự năng
động sáng tạo của ban lãnh đạo Công ty và đội ngũ nhân viên hăng hái, nhiệt tình giúp Công ty không ngừng lớn mạnh, tạo lập uy tín cao đối với
thị trờng trên cả nớc và đối với các bạn hàng trên thế giới. Bên cạnh đó, giải quyết công ăn việc làm cho công nhân viên trong Công ty đạt mức thu
nhập cao trung bình 900.000
đồng
tháng năm 1999 và 1 triệu đồng tháng năm 2000.
2. Những thành tựu đã đạt đợc của Công ty trong thời gian qua trong công tác tiêu thụ sản phẩm.
- 54 -
Trong mấy năm qua hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty đạt đ- ợc những thành tựu to lớn.
Thị trờng đợc mở rộng: Thị trờng của Công ty không ngừng đợc mở rộng trên cả nớc đẩy
mạnh sản lợng sản phẩm tiêu thụ tăng 10năm. Có đợc kết quả trên là nhờ Công ty đã thực hiện đa dạng hoá sản phẩm kết hợp với nâng cao chất
lợng từng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trờng. Năm
2002 Công ty đã mở rộng thị trờng ở khu vực phía Nam, mở văn phòng đại diện, các đại lý nhằm giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ
trên thị trờng miền Nam đợc coi là khó tính này. Phơng thức phân phối và thanh toán hợp lý.
Công ty đã tổ chức phân phối mạng lới rộng khắp trên 61 tỉnh và thành phố với hơn 200 đại lý bán buôn và cửa hàng giới thiệu sản phẩm
Công ty thực hiện phơng thức giao hàng tận nơi, nhanh chóng, thuận tiện và phơng thức thanh toán đơn giản tạo điều kiện cho các kênh tiêu thụ phối
hợp nhịp nhàng, lu th«ng nhanh chãng. Với phơng thức trả chậm đã khuyến khích nhiều đại lý bán lẻ tham gia vào kênh phân phối của Công ty
thúc đẩy quá trình tiêu thụ diễn ra nhanh chóng. Các hoạt động nghiên cứu thị trờng, yểm trợ xúc tiến bán hàng
liên tục đợc đẩy mạnh. Công ty luôn có mặt trong các đợt triển lãm, hội chợ hàng tiêu dùng, hội chợ hàng Công nghiệp 1 năm 1 lần tổ chức hội
nghị khách hàng, các đợt khuyến mại trong năm. Cử các nhân viên nghiên cứu thị trờng tìm tỏi khảo sát thông tin về nhu cầu thị trờng... Tất cả các
hoạt động tiêu thụ trong một vài năm trở lại đây đợc Công ty chú trọng nhiều hơn vì vậy đã đem lại 1 kết quả khả quan trong hoạt động tiêu thụ
sản phẩm của Công ty.

3. Những hạn chế trong công tác tiêu thụ sản phẩm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×