Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Công tác nghiên cứu và dự báo nhu cầu. Công tác hoạch định chơng trình bán.

Công tác nghiên cứu và dự báo nhu cầu. Công tác hoạch định chơng trình bán.

Tải bản đầy đủ - 69trang

hệ để thúc đẩy hộ sản xuất, thúc đẩy hoạt động tiêu thụ và tìm kiếm thị tr- ờng mới.

2. Công tác nghiên cứu và dự báo nhu cầu.


Công tác điều tra, nằm bắt nhu cầu thị trờng của Công ty trong thời gian qua đã triển khai các hình thức sau:
Công ty đã cử ngời đi nắm bắt những thông tin về sự biến động của cung cầu và giá cả trên thị trờng: Bằng những hình thức này Công ty đã kết
hợp đợc hoạt động kinh doanh, thực hiện các hoạt động kinh tế, hợp đồng
kinh tế thông qua các đại lý, các nhà bán lẻ. Do đó có thể tiết kiệm đợc chi phí cho công tác nghiên cứu. Ngoài ra, để xem xét tình hình thực tế, đặc
biệt là các cấp ban lãnh đạo nh giám đốc, trởng phòng kinh doanh đã đến địa bàn, các chi nhánh, các đại lý thu thập thông tin nghiên cứu thị trờng.
Tuy nhiên, thực tế ở Công ty phạm vi nghiên cứu thị trờng của đội ngũ nhân viên còn cha đủ rộng để nghiên cứu những vùng xa hơn nữa, đa hàng
đến tận tay ngời tiêu dùng. Hoạt động nghiên cứu thị trờng cần phải đợc đầu t nhiều hơn nữa về nhân lực cũng nh việc tổ chức chặt chẽ thờng
xuyên hơn, phải mở rộng hơn nữa phạm vi nghiên cứu để có những thông tin chính xác hơn. Thông qua hội nghị khách hàng: bằng hình thức này
Công ty đã tập hợp đợc những khách hàng lâu năm của Công ty để kham thảo ý kiến của họ đối với sản xuất kinh doanh của Công ty, các giải pháp
thúc đẩy hoạt động tiêu thụ đồng thời nó còn có ý nghĩa thắt chặt mối quan hệ giữa Công ty với bạn hàng tạo thêm uy tín với bạn hàng.
Thông qua các ý kiến đóng góp của khách hàng, qua sự nghiên cứu thị trờng của đội ngũ nhân viên phát triển thị trờng của Công ty, Công ty
họp tổng kết để lên kế hoạch sản xuất sao cho đáp ứng tốt nhất nhất nhu cầu của thị trờng để mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

3. Công tác hoạch định chơng trình bán.


- 52 -
Công ty đã tập hợp thông tin căn cứ vào các đơn đặt hàng, các hợp đồng tiêu thụ, các nhu cầu về sản phẩm theo thời gian... rồi xây dựng các
mục tiêu về mở rộng thông tin, tăng doanh số bán với các mặt hàng. Trên
cơ sở đó chia toàn bộ công việc và sắp xếp theo trình tự thực hiện và quyết định, mỗi ngời chịu trách nhiệm 1 phần công việc.
V Đánh giá u nhợc điểm trong công tác tiêu thụ sản phẩm.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác nghiên cứu và dự báo nhu cầu. Công tác hoạch định chơng trình bán.

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×