Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Các yếu tố về văn hóa - xã hội Các yếu tố tự nhiên Các nhóm nhân tố thuộc môi trờng vi mô a. Khách hàng

Các yếu tố về văn hóa - xã hội Các yếu tố tự nhiên Các nhóm nhân tố thuộc môi trờng vi mô a. Khách hàng

Tải bản đầy đủ - 69trang

- Các chính sách kinh tế của nhà nớc: Các chính sách phát triển kinh tế của nhà nớc có tác dụng cản trở hoặc ủng hộ lớn đến hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có khi một chính sách kinh tế của nhà
nớc tạo cơ hội đối với doanh nghiệp này nhng làm mất cơ hội cho doanh nghiệp khác
b. Các nhân tố thuộc về chính trị pháp luật Một thể chế chính trị, một hệ thống pháp luật chặt chẽ, rõ ràng, mở
rộng và ổn định sẽ làm cơ sở cho sự bảo đảm điều kiện thuận lợi và bình đẳng cho các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh lành mạnh, đạt hiệu quả
cao cho doanh nghiƯp vµ x· héi. ThĨ hiƯn râ nhÊt là các chính sách bảo hộ mậu dịch tự do, các chính sách tài chính, những quan điểm trong lĩnh vực
nhập khẩu, các chơng trình quốc gia, chế độ tiền lơng, trợ cấp, phụ cấp cho ngời lao động... Các nhân tố này đều ảnh hởng trực tiếp hay gián tiếp đến
hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

c. Các yếu tố về văn hóa - xã hội


Phong tục tập quán, lối sống, thị hiếu, thói quen tiêu dùng, tôn giáo tín ngỡng có ảnh hởng trực tiếp đến mức tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của
doanh nghiệp. Những khu vực khác nhau có văn hóa - xã hội khác nhau do vậy khả năng tiêu thụ hàng hóa cũng khác nhau, đòi hỏi doanh nghiệp phải
nghiên cứu rõ những yếu tố thuộc về văn hóa - xã hội ở khu vực đó để có những chiến lợc sản phẩm phù hợp với từng khu vực khác nhau.

d. Các yếu tố tự nhiên


- 27 -
Các nhân tố tự nhiên có thể tạo ra các thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các
nhân tố tự nhiên bao gồm tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý... Vị trí địa lý
thuận lợi sẽ tạo điều kiện khuyếch trơng sản phẩm, mở rộng thị trờng tiêu thụ giảm thiểu các chi phí phục vụ bán hàng, giới thiệu sản phẩm. Tài
nguyên thiên nhiên phong phú tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho quá trình sản xuất kinh doanh,
đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trờng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.

1.2 Các nhóm nhân tố thuộc môi trờng vi mô a. Khách hàng


Khách hàng là đối tợng mà doanh nghiệp phục vụ và là yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Bởi vì khách hàng
tạo nên thị trờng, quy mô của khách hàng tạo nên quy mô thị trờng. Những biến động tâm lý khách hàng thể hiện qua sự thay đổi sở thích, thị hiếu,
thói quen làm cho số lợng sản phẩm đợc tiêu thụ tăng lên hay giảm đi. Việc định hớng hoạt động sản xuất kinh doanh hớng vào nhu cầu của
khách hàng sẽ đem lại kết quả khả quan cho doanh nghiệp tạo thói quen và tổ chức các dịch vụ phục vụ khách hàng, đánh đúng vào tâm lý tiêu dùng
là biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Một nhân tố đặc biệt quan trọng là mức thu nhập và khả năng thanh toán
của khách hàng có tính quyết định đến lợng hàng hóa tiêu thụ của doanh nghiệp. Khi thu nhập tăng thì nhu cầu tăng và khi thu nhập giảm thì nhu
cầu giảm, do vậy doanh nghiệp cần có những chính sách giá, chính sách sản phẩm hợp lý.

b. Số lợng các doanh nghiệp trong ngành và cờng độ cạnh tranh cđa ngµnh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các yếu tố về văn hóa - xã hội Các yếu tố tự nhiên Các nhóm nhân tố thuộc môi trờng vi mô a. Khách hàng

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×