Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Xác định các giới hạn và độ linh hoạt cần thiết. Các chính sách định giá bán a. Chính sách định giá theo thị trờng. Chính sách định giá thấp

Xác định các giới hạn và độ linh hoạt cần thiết. Các chính sách định giá bán a. Chính sách định giá theo thị trờng. Chính sách định giá thấp

Tải bản đầy đủ - 69trang

I II III IV VI t
sơ đồ chu kì sống sản phẩm

3. Chính sách giá bán


Việc định ra chính sách giá bán linh hoạt, phù hợp với cung cầu trên thị trờng sẽ giúp doanh nghiệp đạt đợc các mục tiêu kinh doanh của mình
nh: tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa lợng tiêu thụ hoặc thâm nhập và mở
rộng thị trờng... bởi vậy, chính sách giá của doanh nghiệp phù hợp với xu thế thị trờng sẽ có tác dụng tốt đến sự phát triển của doanh nghiệp ở hiện
tại cũng nh trong tơng lai. Chính sách giá hớng chủ yếu vào các vấn đề sau:

3.1 Xác định các giới hạn và độ linh hoạt cần thiết.


Yêu cầu chung của chính sách định gi¸ trong kinh doanh cđa bÊt kú mét doanh nghiƯp hạch toán kinh tế là giá cả sản phẩm phải đảm bảo đủ
bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh và có lãi. Tuy vậy, trên thực tế nguyên tắc này không phải lúc nào cũng đợc tôn trọng, điều đó có nghĩa là trong
một số trờng hợp giá bán đơn vị sản phẩm còn thấp hơn giá thành đơn vị. Trừ trờng hợp bán phá giá để thu hồi vốn, còn những trờng hợp khác việc
định giá tôn trọng nguyên tắc: Giới hạn tối thiểu của giá P
SAVC giá bán sản phẩm tối thiểu là bằng chi phí biến đổi trung bình ngắn hạn - Còn
gọi là điểm đóng cửa của doanh nghiệp.
- 15 -
Do trên thị trờng các khách hàng thờng mua sản phẩm với khối lợng khác nhau, vào những thời gian khác nhau nên khó có thể áp dụng với một
mức giá thống nhất. Trên thực tế, ngời bán có thể tăng giá khi cầu tăng
hoặc thực hiện chiết khấu bán hàng khi khách hàng mua với khối lợng lớn. Để có cơ sở cho việc tăng, giảm giá bán trong từng tính huống cụ
thể, chính sách giá bán của doanh nghiệp cần xác định độ linh hoạt của giá, độ linh hoạt này có thể đợc quy định bằng mức tăng giảm tuyệt đối
giá đơn vị sản phẩm
P hoặc tỉ lệ tăng giảm giá đơn vị sản phẩm
P. Với chính sách này, ngời bán hàng có thể chủ động quyết định giá bán trong phạm vi độ linh hoạt cho phép.

3.2 Các chính sách định giá bán a. Chính sách định giá theo thị trờng.


Đây là cách định giá khá phổ biến ở các doanh nghiệp hiện nay, tức
là định giá bán sản phẩm xoay quanh mức giá thị trờng của sản phẩm đó. ở đây, do không sử dụng yếu tố giá làm đòn bẩy kích thích ngời tiêu
dùng, nên để tiêu thụ đợc sản phẩm, doanh nghiệp cần tăng cờng công tác
tiếp thị. áp dụng chính sách giá bàn này đòi hỏi doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

b. Chính sách định giá thấp


Chính sách giá thấp hơn mức giá thị trờng có thể hớng vào các mục tiêu khác nhau, tùy theo tình hình sản phẩm và thị trờng. Do vậy, định giá
thấp có thể đa ra các cách khác nhau. Thứ nhất: Định giá bán thấp hơn giá thống trị trên thị trờng nhng
cao hơn giá trị sản phẩm tức có mức lãi thấp. Nó đợc ứng dụng trong tr- ờng hợp sản phẩm mới thâm nhập thị trờng, cần bán hàng nhanh với khối
lợng lớn, hoặc dùng giá để chiếm lĩnh thị trờng.
- 16 -
Thứ hai: Định giá thấp hơn giá thị trờng và cũng thấp hơn giá trị sản phẩm chấp nhận lỗ. Cách định giá này áp dụng trong trờng hợp bán hàng
trong thời kỳ khai trơng cửa hàng hoặc muốn bán nhanh để thu hồi vốn.
c. Chính sách định giá cao Tức là định giá bán cao hơn mức giá thống trị trên thị trờng và cao
hơn giá trị sản phẩm. Cách định giá này có thể chia ra: - Thứ nhất: Với những sản phẩm mới tung ra thị trờng, ngời tiêu
dùng cha biết rõ chất lợng của nó, cha có cơ hội để so sánh về giá; áp dụng mức bán giá cao sau đó giảm dần.
- Thứ hai: Với những doanh nghiệp hoạt động trong thị trờng độc quyền áp dụng giá cao giá độc quyền để thu lợi nhuận độc quyền.
-Thứ ba: Với những mặt hàng cao cấp, hoặc mặt hàng tuy không thuộc loại cao cấp nhng có chất lợng đặc biệt tốt, tâm lý ngời tiêu dùng
thích phô trơng giàu sang, do vậy áp dụng mức giá bán cao sẽ tốt hơn giá bán thấp.
- Thứ t: Trong một số trờng hợp đặc biệt, định mức giá bán cao giá cắt cổ để hạn chế ngời mua để tìm nhu cầu dịch vụ phục vụ sản phẩm
hoặc tìm nhu cầu thay thế

d. Chính sách ổn định giá b¸n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xác định các giới hạn và độ linh hoạt cần thiết. Các chính sách định giá bán a. Chính sách định giá theo thị trờng. Chính sách định giá thấp

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×