Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Nghiên cứu thị trờng:

Nghiên cứu thị trờng:

Tải bản đầy đủ - 61trang

III. tăng cờng hoạt động Marketing và hoàn thiện hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm.


1. Sự cần thiết của giải pháp:


Hoạt động Marketing với 4 chính sách: chính sách sản phẩm, chính sách phân phối, chính sách giao tiếp và chính sách khuyếch trơng cũng tác động
mạnh tới khả năng cạnh tranh của Công ty. Trong nền kinh tế thị trờng mang đầy tính cạnh tranh quyết liệt thì hoạt động Marketing là không thể thiếu đợc
đối với bất kỳ loại hình kinh doanh nào. Vấn đề cấp thiết hiện nay là tăng cờng hoạt động Marketing để giới thiệu
sản phẩm đến tay ngời tiêu dùng qua các hình thức quảng cáo, tiếp thị... nhằm đẩy nhânh tốc độ tiêu thụ sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh của Công
ty.

2. Nội dung của giải pháp:


2.1. Nghiên cứu thị trờng:


Trớc hết việc nghiên cứu thị trờng giúp doanh nghiệp trả lời 2 câu hỏi cho quá trình sản xuất là: sản xuất cái gì và sản xuất cho ai. Do đời sống ng ời dân
ngày càng đợc nâng cao, trình độ của xã hội ngày càng đợc đi lên thì đòi hỏi của xã hội đối với sản phẩm nói chung ngày càng phong phú và đa dạng. Thị trờng
thờng xuyên biến động, luôn có sự thay đổi, tăng trởng cả về số lẫn chất lợng. Vì vậy nghiên cứu và tìm hiểu thị trờng là việc làm cần thiết và thờng nhật của
Công ty. Khi nghiên cứu, đánh giá thị trờng cạnh tranh phải đáp ứng đợc các vấn đề:
- Các thông tin về quy mô thị trờng, đối tợng khách hàng chính của Công ty là ai?
- Đó có phải là thị trờng tiềm năng của Công ty không? - Khả năng và dung lợng của thị trờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty ở
mức nào?
51
- Tập quán tiêu dùng và tiêu thụ sản phẩm do Công ty sản xuất ở thị trờng đó có đặc điểm gì?
- Những biện pháp nào mà Công ty có thể áp dụng để thâm nhập vào thị tr- ờng đó?
- Thị trờng hiện tại và tơng lai có các đối thủ cạnh tranh sản phẩm cùng loại hay sản phẩm thay thế ra sao.
Nh vậy, vấn đề nêu trên đòi hỏi doanh nghiệp phải có những thông tin một cách chính xác với ®é tin cËy cao. Tõ ®ã míi cã thĨ ®Ị ra những chiến lợc sản
xuất kinh doanh và tiến hành xâm nhập hay mở rộng thị trờng đó một cách thành công đợc.
Để sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả hơn và phù hợp với xu thế kinh doanh trong cơ chế thị trờng thì Công ty nên lập một bộ phận chuyên nghiên
cứu thị trờng. Bộ phËn nµy cã nhiƯm vơ thu thËp vµ xư lý thong tin có liên quan đến tiêu thụ, dự báo nhu cầu và xu hớng tiêu thụ của thị trờng. Những kết quả
thu đợc kết hợp với tình hình ký kết hợp đồng và các đơn đặt hàng với đối tác sẽ giúp công ty có đầy đủ thông tin và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Nh vậy, cong ty sẽ luôn chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Chức năng của bộ phận nghiên cứu là:
- Nghiên cứu từng loại nhu cầu đối với từng loại sản phẩm từ đó xác định kế hoạch sản xuất.
- Nghiên cứu những yêu cầu của thị trờng và của khách hàng về chất lợng sản phẩm, mẫu mã, giá thành, kiểu dáng, phơng thức thanh toán, giao nhận.
- Nghiên cứu và đánh giá tình hình hoạt động của đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu những u nhợc điểm của mình để từ đó hạn chế những nhợc điểm,
phát huy đợc những lợi thế của mình. Để bộ phận này hoạt động có hiệu quả, Công ty cần có chế độ thích đáng
cho công tác nghiên cứu thị trờng. Công ty cần đầu t, trang bị những phơng tiện cần thiết giúp quá trình làm việc của bộ phận này diễn ra hoàn hảo và thu đợc
52
những thông tin có giá trị phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2. Xây dựng chính sách sản phẩm:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghiên cứu thị trờng:

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×