Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhũng năm gần đây:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhũng năm gần đây:

Tải bản đầy đủ - 61trang

Biểu số 3: Số lợng sản xuất từng mặt hàng của Công ty
trong 3 năm gần đây:
Nguồn: Phòng kinh doanh
Stt Tên sản phẩm
đơn vị Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 Kho¸ MK 10
Kho¸ MK 10a Khoá MK 10C
Khoá MK 10E gang Khoá dây xe đạp
Ke đen 120 Ke mạ 120
Ke đen 160 Ke mạ 160
Ke inox 120 Bản lề cối 160
Bản lề mạ 160 Chốt mạ 110
Chốt mạ 200 Cremon 23K
Cái Cái
Cái Cái
Cái C¸i
C¸i C¸i
C¸i C¸i
C¸i C¸i
C¸i C¸i
C¸i 50 000
45 000 14 000
52 000 7 000
14 000 14 000
14 000 12 000
5 000 50 000
50 000 13 500
10 000 4 500
75 000 25 000
14 500 65 000
7 500 16 000
16 000 16 000
13 500 6 000
53 000 53 000
15 000 10 000
7 000 55 000
20 000 20 000
47 000 8 200
20 000 20 000
20 000 18 000
6 500 55 000
55 000 15 000
12 500 6 500

6. KÕt qu¶ s¶n xt kinh doanh cđa Công ty trong nhũng năm gần đây:


27
Biểu số 4: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp của Công ty
trích từ báo cáo kết quả kinh doanh của phòng kế hoạch Số
năm Giá trị tổng sản lợng
Doanh thu Sản phẩm chủ yếu
hoàn thành kế
hoạch Giá trị
tr hoàn
thành kế hoạch
Giá trị tr
hoàn thành kế
hoạch Giá trị
tr 1997
129 447
94,4 -390
88,27 -26641
1998 110
777 110,7
990 107,3
11725 1999
99,7 -39
69,3 -552
72,7 -121144
2000 92,7
-923 93,2
-1019 99,8
-834 2001
112 780
112 1000
110,5 19846
Trong năm 1997 và năm 1998, giá trị tổng sản lợng của công ty vợt mức kế hoạch do trong thời gian này có nhận thêm lao động vào làm việc, do máy móc
thiết bị của Công ty mới đợc thay thế để đa vào sản xuất và trong thời gian này Công ty đợc bộ xây dựng giao kế hoạch phải phát triển Công ty theo chiều rộng.
Tuy sản lợng có tăng lên nhng doanh thu trong 2 năm vẫn không đạt đợc yêu cầu mà Công ty đề ra. Những năm 1999 và năm 2000 giá trị tổng sản lợng giảm
so với kế hoạch đề ra, cụ thể năm 1999 chỉ đạt có 99,7 so với kế hoạch, năm 2000 đạt 92,7. Nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch là do
yêu cầu kế hoạch trong hai năm tăng lên. Do các sản phẩm tồn kho của các năm trớc nhiều. Nhng năm 2001 giá trị tổng sản lợng tăng lên so với kế hoạch đề ra,
đây mà năm mà Công ty làm ăn phát đạt. Doanh thu của Công ty vợt mức kế hoạch 12. Đạt đợc kết quả trên là do Công ty đã điều chỉnh lại kế hoạch sản
xuất, đây là một biểu hiện tốt mà Công ty cần phát huy.
28
BiĨu sè 5: KÕt qu¶ thùc hiƯn mét sè chØ tiêu giữa các năm của Công ty.
Nguồn: Trích từ báo cáo từ kết quả kinh doanh-Phòng Kinh doanh tổng hợp Stt
Các chỉ tiêu Đơn
vị Năm 1999 so
với 1998 Năm 2000 so với
1999 Năm 2001 so
với 2000 Thực
hiện Tăng
thêm Thực
hiện Tăng
thêm Thực
hiện Tăng
thêm 1
2 3
Giá trị tổng sản lợng
Doanh thu Các loại sản
phẩm Tr
Tr
Cái 280.3
130.8
130,1 5860
2213
60364 154.7
154.9
53.140 4372
5162
53140 138.5
126.1
140.2 2175
1411
50700
Nhìn chung, giá trị tổng sản lợng của Công ty trong 2 năm 1998 và 1999 tăng lên, cụ thể tăng là 280,3 giá trị tổng sản lợng và tăng thêm một lợng là:
5.860.000.000 đồng. Doanh thu tăng 30,8. Các sản phẩm của Công ty cũng tăng lên cụ thể tăng 30,1 tơng ứng là 60.364 cái. Trong năm 1999 doanh thu
của Công ty cũng tăng lên tơng đối với sản phẩm làm ra của Công ty. Nhng trong năm 1999 tốc độ tăng giá trị tổng sản lợng nhanh hơn nhiều so với tốc độ
tăng số lợng sản phẩm và tốc độ doanh thu. Điều đó cho ta thấy trong năm 1999 sản phẩm của Công ty làm ra tốc độ tiêu thụ sản phẩm còn chậm và điều này có
nghĩa lợng thành phẩm tồn kho trong năm 1999 là khá nhiều làm cho nguồn vốn lu động của Công ty bị ứ đọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tốc độ tiêu thụ
sản phẩm của Công ty lại chậm hơn so với tốc độ tăng giá trị sản lợng là do mấy yếu tố sau đây:
- Trong thời gian này, do Công ty đầu t mua sắm máy móc, thiết bị mới nên làm cho tốc độ tăng năng suất lao động tăng lên. Trên thị trờng không những chỉ
có sản phẩm của Công ty mà còn có sản phẩm của Công ty khác nh Công ty khoá Việt Tiệp. Đặc biệt phải cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Một phần do
khâu tiêu thụ sản phẩm của Công ty còn yếu.
29
- Năm 1999, Công ty đã rút kinh nghiệm từ năm trớc và đã chú trọng vào khâu sản xuất và khâu tiêu thụ sản phẩm, lập ra kế hoạch sản xuất hợp lý. Trong
năm này, sản phẩm của Công ty đã có mặt trên thị trờng niềm Nam và miền Trung. Do vậy kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hợp lý nên năm 1999, giá trị tổng sản
lợng tăng 54,7 ứng với 4.372 triệu đồng. Doanh thu của Công ty tăng lên 54,9 tơng đơng với 5162 triệu đồng.
- Năm 2000, giá trị tổng sản lợng năm này làm giảm đi so với giá trị tổng sản lợng năm 1999 cụ thể là giảm đi 7,3 làm cho giá trị tổng sản lợng giảm đi
một phần tơng ứng là 932 triệu đồng từ ®ã kÐo theo doanh thu ®· gi¶m ®i 562 triƯu đồng. Nguyên nhân của sự giảm đó là do ngời tiêu dùng ngày càng đòi hỏi
chất lợng cao và mẫu mã đẹp. Do sự biến động tài chính của các nớc trong khu vực đã làm ảnh hởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong nớc.
Sang năm 2001, giá trị tổng sản lợng của Công ty tăng 38,5, doanh thu tăng 26,1, số lợng sản phẩm tăng lên 40,2 tốc độ tăng số lợng sản phẩm tăng
nhanh hơn tốc độ tăng giá trị tổng sản lợng, tốc độ tăng doanh thu. Đây là một biểu hiện tốt của Công ty vì sản phẩm của Công ty sản xuất ra tiêu thụ nhanh
làm cho số vòng luân chuyển vốn tăng lên, doanh thu tăng.
II. khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của công ty khoá minh khai trong những năm qua.

1. Sản phẩm và chất lợng sản phẩm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhũng năm gần đây:

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×