Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Bé m¸y tỉ chøc

Bé m¸y tỉ chøc

Tải bản đầy đủ - 61trang

- Giai đoạn từ 1992- nay: giai đoạn này Công ty đã chuyển hoá mạnh vào nền kinh tế thị trờng. Công ty đã tiến hành sắp xếp lại sản xuất theo Nghị định
số 388HĐBT. Công ty đã chú trọng nhiều vào việc sản xuất, đa dạng hoá các loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế của đất nớc. Việc quan tâm
tới chất lợng, kỹ thuật, mỹ thuật của sản phẩm đợc đa lên hàng đầu. Thời kỳ này bên cạnh việc sản xuất những mặt hàng truyền thống, Công ty đã tung ra thị tr-
êng nhiỊu s¶n phÈm míi víi mÉu m· phong phó và cải tiến tiện lợi hơn. Ngày 551983 Bộ trởng Bộ xây dựng đã ký quyết địng số 163ABXD-
TCLĐ thành lập lại doanh nghiệp Nhà nớc với tên gọi nhà máy khoá Minh Khai trực thuộc liên hiệp các xí nghiệp cơ khí xây dựng-Bộ xây dựng. Ngày 731994
Thủ tớng chính phủ ra quyết định số 90 TTg về việc tiếp tục sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nớc, liên hiệp các xí nghiệp xây dựng đợc gọi là Công ty cơ khí xây
dựng và nhà máy Khoá Minh khai đợc đổi tên thành Công ty khoá Minh Khai. Trải qua quá trình xây dựng và trởng thành, Công ty khoá Minh Khai đã
không ngững phấn đấu về mọi mặt. Công ty đã thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, tự cân đối về tài chính, coi trọng hiệu quả kinh tế đồng thời thực hiện đầy đủ
nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nớc, đời sống của cán bộ công nhân viên đợc nâng cao. Mặt khác, Công ty không ngừng cải tiến, mua sắm máy móc thiết bị, nâng
cao chất lợng sản phẩm và nắm bắt kịp thời thị hiếu ngời tiêu dùng để tung ra thị trờng những sản phẩm chất lợng cao, phù hợp với ngời tiêu dùng nhất.
Hiện nay, sản phẩm của Công ty đủ sức mạnh cạnh tranh và tiêu thụ tốt trên thị trờng. Năm 1994, Công ty đã có 4 sản phẩm đạt huy chơng Vàng tại hội chợ
Quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam. Đó là khoá MK10, khoá treo MK10N, bản lề 100 và cremon MK 23A.

2. Bộ máy tổ chức và lao động.


2.1. Bộ máy tổ chức


Để đảm bảo cho tổ chức quản lý sản xuất có hiệu quả, Công ty tổ chức bộ máy quản lý gän nhĐ víi chÕ ®é mét thđ trëng, ®øng đầu là Giám đốc Công ty,
17
ngời có quyền hành cao nhất, chịu mọi trách nhiệm trớc Nhà nớc và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty ở mäi lÜnh vùc s¶n xt kinh doanh. Bé phËn
gióp viƯc cho Ban giám đốc bao gồm: + Một phó Giám đốc kỹ thuật
+ Một phó Giám đốc sản xuất + Các trờng phòng ban khác
Cùng với hoạt động quản lý ở các phòng ban, phân xởng sản xuất thì quản đốc là ngời chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình:
Bố trí từng tổ đội sản xuất sao cho phù hợp với khả năng trình độ của họ, thờng xuyên giám sát hớng dẫn kỹ thuật của đơn vị mình.
Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy tổ chức của Công ty khoá Minh Khai đợc phân bổ nh sau:
- Bộ phận Marketing: Là bộ phận tham mu cho ban Giám đốc về tình hình thị trờng, giá cả, vật t,
sản phẩm có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đề xuất các phơng án có liên quan đến các hoạt đông hỗ trợ trớc và sau khi bán hàng.
- Bộ phận kế hoạch: Là bộ phận giúp ban Giám đốc lập kế hoạch đôn đốc, theo dõi các kế hoạch
sản xuất tiêu thụ ngắn và dài hạn. Ngoài ra còn thu nhận các thông tin từ các bộ phận để kịp thời kiểm tra và chỉnh lý các kế hoạch của Công ty, đồng thời thực
hiện các công việc đột xuất khi cần. - Bộ phận kỹ thuật:
Xây dựng các định mức kinh tế -kỹ thuật đồng thời nghiên cứu và lập ra các tiêu chuẩn chất lợng sản phẩm. Ngoài ra còn phải thiết kế khuôn mẫu, bản
vẽ thiết kế, nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hơn nữa còn phải xác định thời gian bảo trì sửa chữa đại tu máy móc sản xuất.
- Bộ phận KCS:
18
Kiểm tra chất lợng sản phẩm trớc khi nhập vào kho của Công ty theo tiêu chuẩn phòng kỹ thuật đề ra.
- Bộ phận cung tiêu: Cùng phòng kế hoạch xây dựng các phơng án đảm bảo cung ứng đầy đủ và
kịp thời các thông tin cần thiết để cân đối giữa vật t, lao động và máy móc thiết bị, đồng thời kết hợp với phòng kế hoạch để có phơng án tiêu thụ sản phẩm hợp
lý với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty - Bộ phận tài vụ:
Giúp Giám đốc về quản lý tài chính, kế toàn thống kê thực hiện hạch toán sản xuất kinh doanh, thanh quyết toán với khách hàng và Nhà nớc. Ngoài ra còn
làm nhiệm vụ tính bảo hiểm và thuế. - Bộ phận tổ chức, lao động tiền lơng.
Tham mu cho Giám đốc về việc sắp xếp, bố trí lao động trong Công ty về số lợng, trình độ nghiệp vụ, tay nghề từng phòng ban, phân xởng. Kiểm tra định
mức đơn giá và giải quyết các chế độ chính sách cho ngời lao động. - Bộ phận hành chính:
Giải quyết các hoạt động hỗ trợ cho quá trình sản xuất kinh doanh toàn Công ty về mặt hành chính.
- Bộ phận cơ khí: Có nhiệm vụ tạo phôi ban đầu nh: dập đinh ra các khuôn mẫu phôi, ke,
khoá hay ®óc tay n»m nhãn ®ång thoi ®Ĩ tiƯn lâi khoá. Nếu bộ phận giản đơn thì bộ phận có thể hoàn chỉnh nh bản lề, chốt cửa. Ngoài ra, phân xởng cơ khí
còn làm theo đơn đặt hàng nh: giàn giáo, cửa xếp, cửa hoa. Với số công nhân không lớn trong phân xởng nhng đây là đơn vị mạnh nhất tạo ra giá trị sản lợng
lớn nhất trong Công ty. - Bộ phận cơ điện:
Chịu trách nhiệm sửa chữa thờng xuyên, trùng tu máy móc, thiết bị trong Công ty cả phần cơ và phần điện. Phân xởng này đảm bảo cho các phân xởng
19
khác làm việc liên tục không bị gián đoạn bởi máy móc, thiết bi hay đờng điện. Phân xởng còn chịu trách nhiệm chế tạo khuôn mẫu ke, bản lề khoá. Đây là
nhiệm vụ khá quan trọng và phức tạp đòi hỏi độ chính xác để đảm bảo khi đúc chi tiết khoá có thể khớp nhau đợc.
- Bộ phận lắp ráp: Có nhiệm vụ lắp ráp toàn bộ các loại khoá từ các bé phËn, chi tiÕt thµnh
phÈm hoµn chØnh. - Bé phËn mạ:
Mạ quai khoá, ke bản lề, chốt cửa. Công nghệ mạ đòi hỏi phải có kỹ thuật cao và theo quy trình công nghệ nghiêm ngặt để đảm bảo sản phẩm mạ có độ
bền và độ bóng cao. Các phân xởng này chịu sự điều khiển của quản đốc phân xởng và Phó
giám đốc kỹ thuật chỉ đạo trực tiếp. Loại hình sản xuất của Công ty là kiểu chế biến liên tục, quy mô sản xuất
thuộc loại vừa, sản phẩm có thể tạo ra cùng trên một quy trình sản xuất theo cùng một phơng pháp công nghệ song giữa các loại, các thứ thành phẩm có
những đặc tính khác nhau về kích cỡ, yêu cầu kỹ thuật cả về mặt mỹ thuật. Trang bị kỹ thuật của Công ty chủ yếu là những máy móc cũ đợc Ba Lan trang
bị từ khi mới thành lập: máy tiện, máy đập, máy bào. Cùng với sự tăng trởng kinh tế Công ty đã trang bị thêm một số máy móc, sửa chữa một số máy móc cũ
cho phù hợp với yêu cầu tạo ra sản phẩm mới.

2.2. Lao ®éng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bé m¸y tỉ chøc

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×