Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Lựa chọn hệ thống kênh phân phối: Một số biện pháp yểm trợ bán hàng:

Lựa chọn hệ thống kênh phân phối: Một số biện pháp yểm trợ bán hàng:

Tải bản đầy đủ - 61trang

3.3. Giảm các chi phí thơng mại:


- Phí tổn thơng mại gồm toàn bộ các chi phí có liên quan đến việc bán sản phẩm từ những chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động Marketing đến các chi
phí khác nh chi phí quản lý bán hàng, chi phí lu thông. Chi phí thơng mại có thể giảm tới møc tèi thiĨu nhng nÕu thùc hiƯn nh vËy th× doanh nghiệp rất khó có
thể thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, giảm phí tổn thơng mại ở đây có thể hiểu giảm đến mức tối u chi phí cho các hoạt động có liên quan đến
bán sản phẩm nh: Chi phí vận chuyển, chi phí cho công tác chiêu thị, chi phí cho lực lợng bán hàng.

4. Cạnh tranh bằng nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm:


4.1. Lựa chọn hệ thống kênh phân phối:


- Trớc hết để tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp phái nghiên cứu thị trờng, lựa chọn thị trờng và lựa chọn kênh phân phối để sản phẩm sản xuất ra đợc tiêu
thụ nhanh chóng, hợp lý và đạt hiệu quả cao. Thông thờng có 4 kênh phân phối sau:
Sơ đồ số 1: Các loại kênh phân phối
Kiểu 1:
Kiểu 2:
10
Người bán lẻ Người sản xuất
Người tiêu dùng cuối cùng
Ngời sản xuất Ngời tiêu dùng cuối
cùng
Kiểu 3:
Kiểu 4:
Việc lựa chọn kênh phân phối phải dựa trên đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng nh đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của sản phẩm cần tiêu thụ,
đồng thời cũng phải dựa trên đặc điểm của thị trờng cần tiêu thụ, đặc điểm về khoảng cách giữa doanh nghiệp đến thị trờng. Từ những đặc điểm trên, doanh
nghiệp sẽ lựa chọn cho mình một hệ thống kênh phân phối hợp lý, hiệu quả.

4.2. Một số biện pháp yểm trợ bán hàng:


a Chính sách quảng cáo: Muốn thực hiện đợc nhiệm vụ quảng cáo đó thì quảng cáo phải thoả mãn đ-
ợc những yêu cầu sau: - Quảng cáo phải có tính tập trung cao
- Quảng cáo phải có tính trung thực - Quảng cáo phải có tính hấp dẫn
- Quảng cáo phải có tính hiệu quả Để quảng cáo cho một loại sản phẩm hay dịch vụ nào đó của doanh nghiệp
có thể sử dụng nhiều loại phơng tiện khác nhau. Vì mỗi phơng tiện quảng cáo
11
Người sản xuất
Người bán buôn
Người bán lẻ Ngưòi tiêu dùng cuối
cùng
Người sản xuất
Người bán buôn
Người đầu cơ môi giới
Người bán lẻ
Người tiêu dùng cuối cùng
khác nhau có ảnh hởng khác nhau đến ngời nhận thông tin quảng cáo nên doanh nghiệp phải lựa chọn và kết hợp có lợi nhất các phơng tiện quảng cáo phù
hợp. b Một số chính sách phục vụ khách hàng:
Chính sách thanh toán: - Chính sách thanh toán là một công cụ nhằm hấp dẫn khách hàng về phía
doanh nghiệp. Trong trờng hợp 2 doanh nghiệp cùng bán một loại sản phẩm theo cùng một giá thì điều kiện thanh toán sẽ trở thành quyết định đối với sự lựa
chọn của ngời mua. Các chính sách bán trả chậm, chính sách bán trả góp thờng áp dụng cho khách hàng là ngời mua cuối cùng.
Chính sách phục vụ ở đây là hoạt động khuyến mại nhằm hấp dẫn khách hàng về phía mình.
Chúng ta có thể chia các chính sách phục vụ khách hàng thành 2 giai đoạn chính là chính sách phục vụ trớc và sau khi bán hàng.
Cạnh tranh ngày càng gay gắt thì các hoạt động phục vụ khách hàng ngày càng mở rộng, đặc biệt là các hoạt động, dịch vụ sau bán hàng.
Ngoài một số biện pháp trên, các doanh nghiệp còn sử dụng thêm một số biện pháp khác nh: tham gia hội chợ, chào hàng, tăng cờng quảng cáo
III. sự cần thiết của việc nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

1. Khả năng cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh cđa doanh nghiƯp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lựa chọn hệ thống kênh phân phối: Một số biện pháp yểm trợ bán hàng:

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×