Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Vai trò của cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Các loại hình cạnh tranh trong nền kinh tế thị trờng:

Vai trò của cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Các loại hình cạnh tranh trong nền kinh tế thị trờng:

Tải bản đầy đủ - 61trang

triển bền vững, ổn định của doanh nghiệp trong mối quan hệ so sánh với tập các đối thủ cạnh tranh trong cùng một môi trờng và thị trờng cạnh tranh xác định
trong một khoảng thời gian hoặc một thời điểm định gía xác định

2. Vai trò của cạnh tranh giữa các doanh nghiệp


2.1. Đối với doanh nghiệp.


- Cạnh tranh buộc các doanh nghiệpphải tối u hoá các yếu tố đầu vào của sản xuất kinh doanh,phải triệt để không ngừng sáng tạo, tìm tòi.
- Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải không ngừng đa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nắm bắt thông tin kịp thời.
- Cạnh tranh quy định vị thế của doanh nghiệp trên thơng trờng thông qua những lợi thế mà doanh nghiệp đạt đợc nhiều hơn đối thủ cạnh tranh. Đồng thời
cạnh tranh cũng là yếu tố làm tăng hoặc giảm uy tín của doanh nghiệp trên th- ơng trờng.

2.2. Đối với ngời tiêu dùng.


- Cạnh tranh mang đến cho ngời tiêu dùng ngày càng nhiều hơn chủng loại hàng hoá, đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, của ngời tiêu
dùng. Khôngnhững thế, cạnh tranh đem lại cho ngời tiêu dùng sự thoả mãn hơn nữa về nhu cầu.
2.3.Đối với nền kinh tế quốc dân:
- Cạnh tranh là môi trờng, là động lực thúc đẩy sự phát triển bình đẳng mọi thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trờng.
- Cạnh tranh là điều kiện quan trọng để phát triển lực lợng sản xuất, đa tiÕn bé khoa häc kü thuËt ngµy cµng cao vµo sản xuất, hiện đại hoá nền kinh tế xã
hội. - Cạnh tranh góp phần xoá bỏ những độc quyền bất hợp lý, xoá bỏ những
bất bình đẳng trong kinh doanh.
4
Tuy nhiên không phải tất cả các mặt của cạnh tranh đều mang tính tích cực mà bản thân nó cũng phải thừa nhận các mặt tiêu cực nh:
+ Bị cuốn hút vào các mục tiêu cạnh tranh mà các doanh nghiệp đã không chú ý đến các vấn đề xung quanh nh: xử lý chất thải, ô nhiễm môi trờng và hàng
loạt các vấn đề xã hội khác. + Cạnh tranh cã thĨ cã xu híng dÉn tíi ®éc qun.
+ Cờng độ cạnh tranh mạnh sẽ làm ngành yếu đi.

3. Các loại hình cạnh tranh trong nền kinh tế thị trờng:


Chúng ta có thể phân biệt thành bốn mức độ cạnh tranh căn cứ vào mức độ thay thế của sản phẩm:
Cạnh tranh nhãn hiệu: Doanh nghiệp có thể xem những doanh nghiệp khác có bán sản phẩm và
dịch vụ tơng tự cho cùng một số khách hàng với giá bán tơng tự là các đối thủ cạnh tranh của mình.
Cạnh tranh ngành: Doanh nghiệp có thể xem một cách rộng hơn tất cả những doanh nghiệp
cùng sản xuất một loại hay một lớp sản phẩm đều là đối thủ cạnh tranh của mình.
Cạnh tranh công dụng: Doanh nghiệp có thể xem một cách rộng hơn nữa là tất cả những doanh
nghiệp sản xuất ra những sản phẩm thực hiện cùng một dịch vụ là đối tợng cạnh tranh của mình.
Để cụ thể hơn, ta có thể phân biệt thành năm kiểu cơ cấu ngành căn cứ vào số lợng ngời bán và sản phẩm đồng nhất hay rất khác biệt nh sau:
+ Độc quyền hoàn toàn: Độc quyền hoành toàn tồn tại khi chỉ cã mét doanh nghiƯp duy nhÊt cung cÊp mét s¶n phẩm hay dịch vụ nhất định trong một
nớc hay một khu vực nhất định.
5
+ Nhóm độc quyền hoàn toàn: Gồm một vài doanh nghiệp sản xuất phần lớn một loại sản phẩm ví dụ: dầu mỏ, thép....
+ Nhóm độc quyền có khác biệt: Gồm một vài doanh nghiẹp sản xuất ra những sản phẩm có khác nhau một phần ví dụ: ô tô, xe máy....
+ Cạnh tranh độc quyền: Gồm nhiều đối thủ cạnh tranh có khả năng tạo ra những điểm khác biệt cho toàn bộ hay một phần sản phẩm của mình ví dụ: nhà
hàng, khách sạn.... + Cạnh tranh hoàn hảo: Gồm nhiều đối thủ cạnh tranh cùng cung ứng một
loại sản phẩm và dịch vụ ví dụ: thị trờng chứng khoán, thị trờng hàng hoá....

4. Mối quan hệ giữa cạnh tranh và hợp tác:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Các loại hình cạnh tranh trong nền kinh tế thị trờng:

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×