Tải bản đầy đủ - 41 (trang)
Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Tải bản đầy đủ - 41trang

Vì vậy Công ty phải tìm kiếm bạn hàng thị trờng đang còn có nhiều hạn chế việc thay đổi mẫu mã phải thờng xuyên thay đổi. Phải tham khảo trớc khi sản xuất
ra thị trờng, nh vậy thì mới không làm cho kế hoạch đạt kết quả cao nh mong muốn về việc không đạt kế hoạch giá bán bình quân lại cao, một loạt các nhân tố
ảnh hởng theo.

2.1.3. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty.


Trong năm 2002 kế hoạch tiêu thụ sản phẩm ®ỵc lËp nh sau xem biĨu 1. Trong biĨu 1, cột sản phẩm đợc lập chi tiết cho 3 loại sản phẩm là bàn ghế
hoàn chỉnh, tủ kiểu Malaysia, tủ kiểu Thái Lan. Các kiểu bàn ghế đợc lập kế hoạch tiêu thụ chi tiết gồm: ghế xoay kiểu Đài
Loan, bàn ghế ép kiểu Malaysia. Hai cột số lợng tiêu thụ 2001 và doanh thu tiêu thụ 2001 đợc tổng hợp
từ các báo cáo tài chính năm 2001 của Công ty. Cột số lợng kế hoạch 2002 đợc căn cứ vào đơn đặt hàng, các hợp đồng
kinh tế đã ký và kết quả dự đoán nhu cầu thị trờng năm kế hoạch. Số lợng tiêu thụ các sản phẩm đợc dự kiến dựa vào nhu cầu thị trờng và tình hình tiêu thụ các năm
trớc vì các sản phẩm này sản xuất chủ yếu để lắp ráp thành bộ bàn ghế hoàn chỉnh nhng số lợng lại bán đợc nhiều hơn.
Cột đơn giá kế hoạch là giá do Công ty dự kiến căn cứ vào đơn giá bán sản phẩm cuối năm 2001 và tình hình biến động giá trên thị trờng.
Cột doanh thu dự kiến 2002 bằng cách nhân số sản phẩm ở cột kế hoạch 2002 với số tơng ứng ở cột đơn giá kế hoạch.
Lu ý: cột doanh thu tiêu thụ 2001 và doanh thu dự kiến năm 2002 không phản ánh toàn bộ doanh thu mà Công ty đã đạt đợc trong năm 2001 cũng
nh dự kiến năm 2002 bởi vì ngoài việc tiêu thụ các sản phẩm sản xuất ra Công ty còn kinh doanh một số mặt hàng khác. Trong khuôn khổ bài này em không xem
xét toàn bộ các vấn đề đó mà chỉ xem xét đánh giá việc Công ty tiêu thụ các sản
18
phẩm sản xuất ra do đó hai cột nói trên chỉ phản ánh phần doanh thu tiêu thụ sản xuất ra.
19
biểu 3 - kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2002
Tên sản phẩm Số lợng
Giá trị 1000đ Đơn vị
Tiêu thụ năm 2001
Kế hoạch 2002
So sánh Chia ra các quý
Dthu tiêu thụ
Đơn giá KH
Dthu dự kiến
So sánh Quý I
Quý II Quü III
Quý IV
1. Bµn ghÕ hoµn chØnh Bé
10.000 12500
12,5 3500
2500 2500
4000 8353262
9750000 116,72
- Ghế xoay kiểu Đài Loan Cái
6500 7500
115,38 1000
2000 2000
2000 5673412
800 6000000
105,75 - Bàn gỗ ép kiĨu Malaysia
C¸i 3500
5000 142,85
2500 500
500 2000
2679850 750
3750000 139,93
2. Tđ kiĨu Malaysia C¸i
2600 3000
153,84 300
700 500
1500 2322431
800 2400000
103,34 3. Tđ kiĨu Thái Lan
Cái 3300
4000 121,2
1700 800
700 800
2876263 500
2000000 69,53
Cộng 13551956
14150000 104,4
Bảng: Trích từ số liệu Phòng Kế Toán năm 2002
20
Một phần cơ bản trong tổng số doanh thu của Công ty trong các biểu bảng cũng nh lý luận sau này doanh thu tiêu thụ sản phẩm cũng chỉ có ý nghĩa nh vậy.
Trên đây là kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cả năm 2002 của Công ty còn các kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng quý đợc lập đơn giản hơn vì trong các kế hoạch này
không có sự so sánh thực tế cùng quý năm 2001 nh kế hoạch cả năm xem biểu 2.
Biểu 4 - kế hoạch tiêu thụ sản phẩm quý I năm 2002
Tên sản phẩm Đơn
vị tính
Kế hoạch
Chia ra các tháng Giá bán BQ
1 SP1000đ Doanh thu dự
kiến 1000đ Tháng 1
Tháng 2 Tháng 3
9.875.000 1.Bàn ghế hoàn chỉnh
Bộ 3.500
80 1.000
1.700 800
800.000 - Ghế xoay-Đài Loan
Cái 1.000
535 560
670 750
187.500 - Bàn gỗ ép-Malaysia
Cái 1.500
265 440
1.030 800
240.000 2. Tđ kiĨu Malaysia
C¸i 300
100 150
50 500
850.000 3. Tđ kiểu Thái Lan
Cái 17
450 550
70
2.077.500
Nhận xét về công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Có thể nói phơng pháp lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sản phẩm của Công
ty hiện nay là thích hợp với đặc điểm tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Kế hoạch đ- ợc lập khá chi tiết theo thời gian từng quý, tháng cũng nh theo từng sản phẩm.
Vấn đề đạt ra Công ty có thực sự coi trọng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hay không ? Nếu nh công tác lập kế hoạch đợc thực sự coi trọng thì với phơng pháp lập
kế hoạch này thì sẽ thuận lợi rất nhiều cho Công ty trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Ngợc lại nếu Công ty lập kế hoạch không sát thực tế thì dù kế hoạch không
đợc coi trọng số liệu đa vào không sát thực tế thì dù kế hoạch tiêu thụ sản phẩm có chi tiết đến đâu cũng khó khả thi điều này sẽ đợc đánh giá nh sau:
Xét về kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2002 của Công ty ta thấy doanh thu dự kiến của Công ty là 14.150.000 đồng tăng 5.980.044.000 đồng so với năm
2001, tỷ lệ tăng 10,44.
21
Nguyên nhân: do tất cả các sản phẩm đều đợc dự kiến tiêu thụ nhiều hơn, giá bán một số sản phẩm cũng đợc dự kiến tăng so với năm 2001 trong đó nguyên
nhân chính là do dự kiến tăng tiêu thụ bàn ghế hoàn chỉnh. Trong năm 2002 doanh thu dù kiÕn tiªu thơ bµn ghÕ hoµn chỉnh là
9.750.000 đồng tăng 1.396.738.000 đồng so với năm 2001 tỷ lệ tăng là 11,67. Nếu so sánh tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm 2002 thì mức tăng này đạt 14,0
1.396.738.000 9.750.000.000 sơ dĩ có sự tăng lên nh vậy là do. Về mặt số l
ợng: Công ty dự kiến tăng số lợng tiêu thụ tất cả các mặt hàng
ghế xoay kiểu Đài Loan, tăng từ 6.500 năm 2001 lên 7.500 năm 2002 kế hoạch 2002. Bàn gỗ ép kiểu Malaysia 3500 năm 2001 lên 5000 năm 2002.
Việc dự kiến tăng số lợng bàn ghế có thể do số lợng bàn ghế tiêu thụ trong các hợp đồng đã ký tăng lên so với 2002 nếu đúng vậy thì đây là một biểu hiện
đáng mừng cho Công ty. Số lợng bàn ghế dự kiến tiêu thụ tăng lên cũng có thể do Công ty dự đoán
nhu cầu tiêu dùng tăng lên, trờng hợp này cần phải thận trọng. Nếu dự đoán sai sẽ làm cho kế hoạch mất tính khả thi.
Về mặt kết cấu: về cơ bản Công ty vẫn dự kiến tập trung 2 kiểu bàn ghế, ghế xoay kiểu Đài Loan, bàn gỗ Ðp kiĨu Malaysia. Nhng kÕt cÊu s¶n phÈm cã sù thay
đổi so với năm 2001 xem biểu.
Biểu 5 - so sánh kết cấu tiêu thụ bàn ghế kế hoạch 2002, thực tế 2001
Tên sản phẩm Thực tế 2001
Kế hoạch 2002 Số lợng Bộ
Tỷ lệ Số lợng Bộ
`Tỷ lệ
Bàn ghế hoàn chỉnh 10.000
100 12.500
100 - Ghế xoay kiểu Đài Loan
6.500 65
7.500 60
- Bàn gỗ ép kiểu Malaysia 3.500
35 5.000
40
Về mặt giá cả: do năm 2001 giá bán đấu giá ghế có nhiều biến động, thời điểm đầu năm giá thấp, thời điểm giữa năm giá bán ghế cao. Mức chênh lệch giá
giữa hai thời điểm đầu năm và cuối năm rất lớn, giá bán kế hoạch năm 2002 đợc
22
lập căn cứ vào giá ở thời điểm cuối năm 2001. Tất yếu cao hơn mức giá bình quân cả năm 2001.
Sự tác động của cả 3 nhân tố trên đã dẫn đến sự tăng lên của doanh thu dự kiến tiêu thụ bàn ghế năm 2002 so với doanh thu tiêu thụ bàn ghế thực tế 2001.
23
Biểu 6 -tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2002
Tên sản phẩm Số lợng tiêu thụ
Giá bình quân 1 SP 1000đ Doanh thu tiêu thụ 1000đ
Đvị tính
Kế hoạch
Thực tế
So sánh Kế
hoạch Thực
tế So sánh
Kế hoạch Thực tế
So sánh
1. Bàn ghế hoàn chỉnh Bộ
12.500 12.257
98,05 828
845 102,05
9.750.000 9.756.554
100,06 - Ghế xoay kiểu Đài Loan
Cái 7.500
8.000 106,6
800 835
104,37 6.000.000
6.680.000 111,33
- Bàn gỗ ép kiểu Malaysia C¸i
5.000 4.257
85,14 750
722 96,26
3.750.000 3.073.554
81,96 2. Tđ kiĨu Malaysia
C¸i 3.000
3.200 106,6
800 657
82,12 2.400.000
2.102.400 87,6
3. Tđ kiĨu Th¸i Lan C¸i
4.000 3.020
75,5 500
521 104,2
2.00.000 1.573.420
78,67
Céng 14.150.000
13.432.374 94,92
B¶ng trÝch tõ sè liƯu Phòng Kế Toán
24
Kết quả tiêu thụ sản phẩm của năm 2001 lập khá chi tiết vì dự kiến quá cao so với thực tế nhng so với kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2002 liệu Công ty
có hoàn thành kế hoạch hay không ? Để có thể đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty cần thiết phải lập một biểu so sánh giữa thực
tế kế hoạch tiêu thụ sản phẩm căn cứ vào biểu 1 mà lập đợc biểu 4. Trong biểu 4 số lợng bàn ghế kế hoạch 12.500. Nhng thực tế chỉ tiêu thụ đ-
ợc 12.257 bàn ghế bằng 98,05 kế hoạch, giảm 243 bàn ghế so với kế hoạch trong đó ghế xoay kiểu Đài Loan kế hoạch 7500 vợt 500 bộ đạt 106,66 kế hoạch.
Bàn gỗ ép Malaysia chỉ tiêu thụ đợc 4.257 giảm 743 kế hoạch. Giá bình quân của một bộ ghế xoay kiểu Đài Loan kế hoạch 800 đồng nhng
thực tế 855 đồng đạt 104,38 kế hoạch bình quân giá mỗi bộ bàn ghế là 200 đồng so với kế hoạch.
Trong đó giá bình quân mỗi bộ bàn ghế thực tế bằng 102,37 kế hoạch, giá bình quân bàn ghế kiểu Đài Loan thực tế bằng 104,37, giá bình quân bàn ghế ép
kiểu Malaysia thực tế bằng 96,26 kế hoạch. Doanh thu tiêu thụ các loại sản phẩm chỉ đạt 94,92 kế hoạch mức giảm
so với kế hoạch 7.176.260 đồng. Riêng doanh thu sản phẩm bàn ghế hoàn chỉnh năm 2002 chỉ đạt 100,06 kế hoạch giảm 6.554.000 đồng so với kế hoạch.
Qua kết quả trên cho ta thấy tình hình thực tế về công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm có thể thấy Công ty lập cao kế hoạch tiêu thụ sản phẩm nhng thực tế
thực hiện lại giảm so với kế hoạch đặt ra, làm cho kế hoạch không khả thi. Qua đó chứng tỏ rằng Công ty cha thực sự coi trọng công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản
phẩm. Xét về quá trình tiêu thụ sản phẩm thì việc không hoàn chỉnh kế hoạch tiêu
thụ sản phẩm còn do nhiều nguyên nhân, nh chất lợng sản phẩm, giá cả thị hiếu tiêu dùng, cách tổ chức bán hàng của Công ty...
Vì vậy Công ty phải tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trờng, việc thăm dò, nghiên cứu thị trờng đang còn có hạn chế, việc thay đổi mẫu mã, kiểu dáng phải
25
thờng xuyên cho phù hợp với ngời tiêu dùng. Phải tham khảo thị trờng trớc khi sản xuất và dự kiến cũng phải gắn sát với thực tế nhu cầu có nh vậy thì mới không làm
cho kế hoạch không đạt hiệu quả cao nh mong muốn. Về việc không đạt kế hoạch giá bán bình quân lại cao, kéo theo một loạt các nhân tố ảnh hởng theo. Vì vậy khi
mà lập kế hoạch cho một năm nào đó cần phải thực hiện các kế hoạch sau. Để sản xuất kinh doanh mỗi doanh nghiệp phải lập kế hoạch cho Công ty.
Nên làm nh thế nào ? để nâng cao chất lợng sản phẩm, đáp ứng đợc nhu cầu của ngời tiêu dùng, sản xuất ra bao nhiêu để đạt đợc hiệu quả cao, dự đoán phải
đúng với nhu cầu của thị trờng tránh sự sai lệch trong công tác điều tra làm cho việc chi phí sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Có nh vậy thì mỗi
doanh nghiệp phải lập cho mình một chiến lợc riêng nh kế hoạch nguyên vật liệu, kế hoạch tiền vốn cần bao nhiêu thì đáp ứng đủ, kế hoạch vật t, kế hoạch lao động
tiền lơng, kế hoạch sản lợng sản xuất, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch vốn, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm...Tất cả các kế hoạch đó tập hợp thành kế hoạch sản xuất,
kỹ thuật. Quản trị của doanh nghiệp trong cuốn chuyên để thực tập ta chỉ đi vào xem xét một mảng của tài chính doanh nghiệp đó là kế hoạch tiêu thụ sản phẩm
sản xuất ra của Công ty TNHH Thiên Phong. Thực chất của kế hoạch tiêu thụ sản phẩm là việc dự đoán trớc số lợng sản
phẩm sẽ đợc tiêu thụ trong kỳ kế hoạch, đơn giá bán sản phẩm kỳ kế hoạch, doanh thu tiêu thụ sản phẩm sẽ đạt đợc trong kỳ kế hoạch để có thể chủ động trong sản
xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Bất cứ doanh nghiệp nào muốn cho quá trình tiêu thụ sản phẩm dễ dàng thuận lợi đều nhất thiết phải lập kế hoạch tiêu thụ sản
phẩm một cách chính xác cụ thể. Thông qua kế hoạch đó doanh nghiệp mới có thể tổ chức kinh doanh nói chung và tổ chức tiêu thụ nói riêng đi đúng hớng đã định.
Nếu công tác tiêu thụ sản phẩm không đạt kế hoạch chặt chẽ thì quá trình tiêu thụ sẽ bị động. Tiêu thụ sản phẩm không phù hợp với sản xuất hoặc kế hoạch tiêu thụ
không chính xác và còn ảnh hởng đến hàng loạt kế hoạch khác nh kế hoạch vật t, lao động tiền lơng, vốn lu động...
26
Nh vậy kế hoạch tiêu thụ sản phẩm là điều cần thiết cho mọi doanh nghiệp sản xuất trớc khi bớc vào tổ chức sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên lập kế hoạch này
nh thế nào để đem lại hiệu quả cao còn tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi doanh nghiệp.

2.1.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm ở nớc ngoài.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(41 tr)

×