Tải bản đầy đủ - 45 (trang)
Thị tr ờng tiêu thụ sản phẩm:

Thị tr ờng tiêu thụ sản phẩm:

Tải bản đầy đủ - 45trang

cũng sẽ thu hút đợc khách hàng nhiều hơn, đẩy mạnh đợc tốc độ tiêu thụ sản phẩm và đó chính là đòn bẩy kích thích việc tiêu thụ sản phẩm.
Về các dịch vụ kèm theo trong công tác tiêu thụ sản phẩm: Để tăng sức cạnh tranh trong công tác tiêu thụ, doanh nghiệp phỉa luôn tạo điều
kiện thuận lợi cho khách hàng bằng cách tổ chức các dịch vụ vận chuyển, bảo hành sản phẩm, lắp ráp sản phẩm...Điều này sẽ làm cho khách hàng
cảm thấy thoải mái, yên tâm và tin tởng hơn khi dùng sản phẩm của doanh nghiệp. Trong trờng hợp doanh nghiệp làm không tốt khâu này sẽ gây mất
uy tín, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ yếu đi và nh vậy công tác tiêu thụ sẽ gặp khó khăn.
Về quảng cáo và giới thiệu sản phẩm: Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trờng cạnh tranh gay gắt, thì quảng cáo chiếm một vị trí
quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc quảng cáo giới thiệu sản phẩm đem đến cho khách hàng những thông tin cô
đọng, đặc trng nhất về sản phẩm một cách nhanh nhất và rộng khắp.. Trên cơ sở biết đến sản phẩm của doanh nghiệp, khách hàng sẽ có sự so sánh và
đi đến lựa chọn sản phẩm cho chính họ trớc khi quyết định mua sản phẩm nào. Quảng cáo là một trong những vấn đề có tính chất chiến lợc của sản
xuất- tiêu thụ. Mục tiêu của quảng cáo là phải đa thông tin đến ngời tiêu dùng về mặt hàng nào đó một cách thật ấn tợng để thu hút sự chú ý của ng-
ời tiêu dùng.

2.7 Thị tr ờng tiêu thụ sản phẩm:


Nói đến sản xuất hàng hoá là phải nói đến thị trờng tiêu thụ vì thị tr- ờng là nơi tiêu thụ sản phẩm và cũng là nơi cung cấp cho doanh nghiệp
những thông tin quan trọng để đề xuất và xây dựng các kế hoạch sản xuất, chiến lợc đầu t vào sản xuất kinh doanh. Thị trờng là một thực thể tồn tại
khách quan còn kế hoạch thuộc về chủ quan của con ngời, bởi vậy thị trờng phải đợc nghiên cứu trớc khi đề ra kế hoạch sản xuất. Những kết quả
nghiên cứu thị trờng sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin cần thiết về danh mục của những sản phẩm hàng hoá đợc tiêu thụ, về sự phù
hợp của chủng loại hàng hoá. Làm tốt công tác nghiên cứu thị trờng, doanh nghiệp có thể nắm bắt đợct nào chủ yếu, thị trờng nào là thứ yếu để phân
phối lợng sản phẩm hợp lý cho từng thị trờng. Từ đó doanh nghiệp có thể tăng khối lợng sản phẩm tiêu thụ và tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.
Qua nghiên cứu thị trờng, doanh nghiệp có thể nắm bắt đợc nhu cầu,thị hiếu của từng bộ phận thị trờng để bố trí kết cấu sản phẩm tiêu thụ phù hợp
với từng bộ phận đó.
Những nhân tố chủ yếu trên đây có ảnh hởng trực tiếp tới quá trình tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, trong quá trình
hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kỹ l- ỡng những nhân tố này để từ đó tìm ra những biện pháp cần thiết để đẩy
mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế cạnh tranh hiện nay.
3 Lập kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp:
9
Đối mặt với tình hình thị trờng cạnh tranh gay gắt hiện nay, các doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Chỉ tiêu kế hoạch doanh
thu tiêu thụ sản phẩm cũng là một chỉ tiêu tài chính, nó cho biết khả năng của việc tiếp tục quá trình tái sản xuất của một doanh nghiệp.. Kế hoạch
này lập có chính xác hay không cũng ảnh hởng tới kế hoạch lợi nhuận và các bộ phận kế hoạch khác. Chính vì vậy, cần phải quan tâm và không
nhgừng cải tiến việc lập chỉ tiêu kế hoạch này.
- Căn cứ lập kế hoạch doanh thu: Để lập kế hoạch doanh thu bán
hàng là dựa vào các đơn đặt hàng và các hợp đồng kinh tế đã đợc ký kết với các đơn vị khác. Doanh nghiệp có thể lập kế hoạch doanh thu bán hàng dựa
trên các kết quả nghiên cứu thị trờng đối với từng loại sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp. Mặt khác doanh nghiệp có thể căn cứ vào tình hình tiêu
thụ sản phẩm hàng hoá thực tế của một vài năm trớc, căn cứ vào khả năng sản xuất của doanh nghiệp trong năm kế hoạch để lập kế hoạch doanh thu
tiêu thụ sản phẩm.
- Nội dung của kế hoạch doanh thu: doanh thu tiêu thụ sản phẩm
phụ thuộc vào số lợng sản phẩm tiêu thụ và giá bán đơn vị sản phẩm kỳ kế hoạch. Công thức:
Trong đó: T =

− n
i
Gi Sti
1
T : doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Sti : số lợng sản phẩm tiêu thụ của từng loại trong kỳ kế hoạch.
Gi : giá bán đơn vị sản phẩm của từng loại sản phẩm i. i =1,n :loại sản phẩm dự tính tiêu thụ kỳ kế hoạch.
Bộ phận sản phẩm trong năm kế hoạch có thể không tiêu thụ hết mà
để bán ở năm sau, đồng thời trong năm kế hoạch có thể bán những sản phẩm đã sản xuất ở năm trớc. Vì vậy, số lợng sản phẩm tiêu thụ kỳ kế
hoạch phụ thuộc vào số lợng sản phẩm sản xuất trong kỳ kế hoạch, số lợng sản phẩm kế d dự tính đầu kỳ kế hoạch và số lợng sản phẩm kế d dự tính
cuối kỳ kế hoạch. Công thức xác định số lợng sản phẩm tiêu thụ kỳ kế hoạch nh sau:
Sti = Sdi + Sxi - Sci.
Trong đó: Sdi: số lợng sản phẩm kết d đầu kỳ kế hoạch của sản phẩm thứ i.
Sxi: số lợng sản phẩm sản xuất trong kỳ kế hoạch. Sci: số lợng sản phÈm kÕt d dù tÝnh cuèi kú kÕ ho¹ch.
i : loại sản phẩm. Số lợng sản phẩm kết d dự tính đầu kỳ kế hoạch bao gồm hai bộ phận:
số lợng sản phẩm tồn kho đến 3112 năm trớcnăm báo cáo và số lợng sản phẩm đã xuất giao cho khách hàng nhng cha thanh toán xong. Vì kế hoạch
năm thờng lập vào quý IV năm báo cáo nên số lợng sản phẩm kết d đầu kỳ phải dù tÝnh theo c«ng thøc sau:
Sd = S
3
+ Sx
4
- St
4
Trong đó:
10
S
3
: số lợng sản phẩm kết d thực tế cuối quý III kỳ báo cáo. Sx
4
: số lợng s¶n phÈm dù tÝnh s¶n xuÊt trong quý IV kú báo cáo. St
4
: số lợng sản phẩm dự tính tiêu thụ trong quý IV kỳ báo cáo. Đối với việc xác định số lợng sản phẩm kết d cuối kỳ kế hoạchSci,
để cho đơn giản và nhanh chóng doanh nghiệp có thể căn cứ vào tình hình sản xuất, tiêu thụ, tình hình thị trờng hoặc căn cứ vào số kết d thực tế của
những năm trớc để tính ra số kết d cuối kỳ bình quân của từng loại sản phẩm.
4 Một số biện pháp đ ợc sử dụng trong công tác tiêu thụ để đẩy
mạnh tiêu thụ sản phẩm hiện nay: 4.1 Đẩy mạnh sản xuất sản phẩm, nâng cao chất l
ợng, hình thức, mẫu mã sản phẩm:
Trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp luôn chú trọng đến việc đẩy mạnh tốc độ sản xuất sản phẩm. Việc đẩy mạnh tốc độ sản xuất sản
phẩm là để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm hơn nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trờng. Các doanh nghiệp làm nh vậy, một mặt để tăng doanh thu
mặt khác để tránh tình trạng sản phẩm sản xuất ra không đủ cung ứng cho nhu cầu thị trờng và dẫn đến việc khách hàng sẽ tìm đến sản phẩm cùng
loại của doanh nghiệp khác.
Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất sản phẩm, các doanh nghiệp cũng không ngừng nâng cao chất lợng, hình thức, mẫu mã sản phẩm vì đây là
một yếu tố rất quan trọng trong cạnh tranh, nó ảnh hởng lớn tới việc thị tr- êng cã chÊp nhËn s¶n phÈm cđa doanh nghiƯp hay không. Để thực hiện đợc
những vấn đề này, các doanh nghiệp đã chú trọng đến công tác đại tu, bảo dỡng máy móc thiết bị, áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản
xuất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp rất quan tâm đến việc nâng cao năng suất lao động của công nhân sản xuất, bồi dỡng trình độ tay nghề cho công
nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho họ. Doanh nghiệp cũng thờng xuyên nghiên cứu thị trờng để nắm bắt nhu cầu thị trờng từ đó đa ra những sản
phẩm phù hợp với thị hiếu của ngời tiêu dùng.

4.2 Phấn đấu hạ thấp giá thành sản phÈm:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thị tr ờng tiêu thụ sản phẩm:

Tải bản đầy đủ ngay(45 tr)

×