Tải bản đầy đủ - 45 (trang)
Kết cấu sản phẩm hàng hoá đ a ra tiêu thụ: Chất l ợng sản phẩm hàng hoá sản xuất:

Kết cấu sản phẩm hàng hoá đ a ra tiêu thụ: Chất l ợng sản phẩm hàng hoá sản xuất:

Tải bản đầy đủ - 45trang

xuất, giá bán sản phẩm, công tác tổ chức bán hàng và thị trờng tiêu thụ sản phẩm.

2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề:


Do đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành có khác nhau nên việc tiêu thụ sản phẩm có những đặc trng riêng, do đó doanh thu cũng phụ
thuộc vào đặc điểm sản xuất. Trong ngành công nghiệp, do sản phẩm sản xuất đa dạng, nhất là những sản phẩm tiêu dùng, dựa trên trình độ kỹ thuật
cao, việc sản xuất ít bị lệ thuộc vào thiên nhiên và thời vụ, sản phẩm tiêu thụ nhanh do đó tiền thu bán hàng cũng nhanh hơn và thờng xuyên hơn.
Trong ngành nông nghiệp, sản xuất lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và sản xuất mang tính thời vụ cho nên việc tiêu thụ sản phẩm cũng
theo thời vụ tập trung chủ yếu vào mùa thu hoạch. Do đó doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong năm của doanh nghiệp thờng tập trung vào vụ thu hoạch
còn ngành xây dựng cơ bản thì khác biệt rõ rệt so với hai ngành trên. Đó là sản xuất đơn chiếc theo đơn đặt hàng, thời gian thi công kéo dài, nên việc
tiêu thụ cũng chỉ là những sản phẩm cá thể, tuỳ thuộc vào từng công trình cụ thể. Do đó, doanh thu cũng phụ thuộc vào thời gian và tiến độ hoàn
thành công việc.

2.2 Khối l ợng sản phẩm sản xuất và đ


a ra tiêu thụ:
Khối lợng sản phẩm sản xuất có ảnh hởng trực tiếp đến khối lợng sản phẩm tiêu thụ. Khối lợng sản phẩm đa ra tiêu thụ cũng là nhân tố ảnh hởng
tới quá trình tiêu thụ. Nếu khối lợng sản phẩm đa ra càng nhiều thì khả năng về doanh thu càng lớn, với điều kiện khối lợng sản phẩm đó phải phù
hợp với nhu cầu thị trờng. Trong trờng hợp khối lợng sản phẩm đa ra quá lớn, vợt quá nhu cầu thị trờng, thì cho dù sản phẩm có hấp dẫn ngời tiêu
dùng, giá cả có hợp lý, nhng sức mua lại có hạn nên việc tiêu thụ cũng bị hạn chế. Còn nếu doanh nghiệp đa ra thị trờng khối lợng sản phẩm nhỏ hơn
nhu cầu thị trờng thì doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bị giảm đi, ảnh hởng lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Mặt khác, do không đáp
ứng đủ nhu cầu nên sẽ dẫn đến việc có những khách hàng của doanh nghiệp sẽ tìm đến với doanh nghiệp khác có cùng loại sản phẩm. Nh vậy, doanh
nghiệp sẽ mất đi một bộ phận khách hàng tức là doanh nghiệp đã kàm giảm thị phần của mình trong điều kiện việc tìm kiếm thị phần là vô cùng khó
khăn. Chính vì vậy, trong công tác tiêu thụ sản phẩm các nhà quản lý doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trờng một cách kỹ lỡng để đánh giá chính xác
nhu cầu và năng lực sản xuất của mình nhằm chuẩn bị một khối lợng sản phẩm hợp lý để đa ra tiêu thụ trên thị trờng.

2.3 Kết cấu sản phẩm hàng hoá đ a ra tiêu thụ:


Trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp muốn đạt đợc hiệu quả kinh tế cao thì luôn phải đổi mới và đa ra thị trờng nhiều loại sản phẩm
khác nhau, giá cả của chúng cũng khác nhau. Trong mỗi loại sản phẩm đó lại phải đa ra nhiều chủng loại, kích cỡ, mầu sắc, phẩm cấp, mẫu mã khác
nhau để đáp ứng mọi nhu cầu cao thấp khác nhau cua ngời tiêu dùng. Khi đa sản phẩm ra tiêu thụ không phải mặt hàng nào cũng nh nhau mà có mặt
6
hàng tiêu thụ đợc nhiều do phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, giá cao, chất l- ợng thấp, tiêu thụ không đúng thị trờng...Thêm vào đó, khi sản xuất có thể
có những mặt hàng chỉ phải bỏ ra chi phí tơng đói thấp nhng giá bán lại t- ơng đối cao, song cũng có những mặt hàng chi phí sản xuất tơng đối nhiều
mà giá bán lại thấp. Đôi khi không tránh khỏi mặt hàng có chất lợng cao nhng không còn đợc a chuộng, trong khi có những mặt hàng chất lợng vừa
phải, giá bán cao nhng tiêu thụ vẫn mạnh vì nó còn phù hợp với thị hiếu ng- ời tiêu dùng. Do đó, việc thay đổi kết cấu mặt hàng sản xuất cũng ảnh hởng
nhiều đến doanh thu. Tuy nhiên, ta cũng thấy rằng, mỗi loại sản phẩm đều có tác dụng nhất định trong việc thoả mãn nhu cầu của ngời tiêu dùng, cho
nên doanh nghiệp cũng không thể tự thay đổi kết cấu sản phẩm sản xuất đa ra tiêu thụ đợc. Vì vậy, việc nắm vững nhu cầu thị trờng đối với mỗi doanh
nghiệp là một việc hết sức cần thiết, nó làm căn cứ để đa ra kết cấu sản phẩm hợp lý nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm nếu không hàng
hoá sẽ bị ế ẩm, tồn đọng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải không ngừng nghiên cứu tìm tòi, cho ra đời những sản phẩm mới u việt hơn, thay thế cho
những sản phẩm đã bị lỗi thời để ®èi phã víi sù biÕn ®éng cđa thÞ trêng.

2.4 ChÊt l ợng sản phẩm hàng hoá sản xuất:


Chất lợng sản phẩm là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong cạnh tranh. Việc sản xuất gắn liền với việc đảm bảo và nâng cao chất
lợng sản phẩm. Chất lợng sản phẩm đợc nâng cao không những có ảnh h- ởng tới giá bán sản phẩm mà còn ảnh hởng tới khối lợng tiêu thụ, do đó nó
ảnh hởng trùc tiÕp tíi doanh thu. Cã thĨ nãi chÊt lỵng sản phẩm là một vũ khí cạnh tranh sắc bén có thể đè bẹp các đối thủ trên thị trờng. Chính vì
vậy, các doanh nghiệp muốn quảng cáo cho sản phẩm của mình thì luôn phải đa quảng cáo về chất lợng lên hàng đầu.
Chất lợng sản phẩm tốt không chỉ thu hút khách hàng, làm tăng khối l- ợng sản phẩm tiêu thụ mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao giá
bán sản phẩm một cách hợp lý mà vẫn tiêu thụ đợc. Nếu tiêu thụ đợc dễ dàng thì doanh nghiệp sẽ nhanh chóng thu đợc tiền bán hàng. Ngợc lại, nếu
chất lợng sản phẩm kém thì việc tiêu thụ sẽ gặp khó khăn, cả khi giá bán rẻ vẫn không đợc ngời tiêu dùng chấp nhận.
Nâng cao chất lợng sản phẩm có ý nghĩa quan träng trong viƯc t¹o uy tÝn cđa doanh nghiƯp víi khách hàng. nó là sợi dây vô hình thắt chặt khách
hàng với doanh nghiệp và tạo điều kiện cho tiêu thụ sản phẩm dễ dàng, nhanh chóng và thuận lợi, làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp.
2.5 Giá bán sản phẩm: Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá và giá cả xoay
quanh giá trị, giá cả sản phẩm tác động rất lớn tới quá trình tiêu thụ sản phẩm. Với cơ chế thị trờng hiện nay, giá cả đợc hình thành tự phát trên thị
trờng theo sự thoả thuận giữa ngời mua và ngời bán,do đó doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng giá cả nh một công cụ sắc bén để đẩy mạnh tiêu
thụ sản phẩm. Khi doanh nghiệp đa ra một mức giá bán phù hợp với chất l- ợng sản phẩm sẽ đợc đông đảo ngời tiêu dùng chấp nhận, doanh nghiệp sẽ
7
dễ dàng tiêu thụ sản phẩm của mình. Còn nếu khi giá quá cao thì ngời tiêu dùng sẽ không chấp nhận, lúc đó sản phẩm của doanh nghiệp không tiêu
thụ đợc sẽ bị ứ đọng. Một cách làm khác cho doanh nghiệp là doanh nghiệp có thể dùng giá bán để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác bằng cách
nghiên cú phơng pháp làm cho giá bán sản phẩm của mình hạ hơn so với sản phẩm cùng loại của doanh nghiệp khác. Làm nh vậy, doanh nghiệp có
thể thu hút đợc khách hàng của các đối thủ cạnh tranh và có thể thành công trên thị trờng.
Đối với thị trờng nông thôn, miền núi, nơi có thu nhập thấp kà những thị trờng sức mua có hạn. Do việc tiêu thụ sản phẩm ở mức độ thấp nên giá
cả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với mức giá thấp hơn có thể tạo ra sức tiêu thụ lớn hơn và ngợc lại, giá cao hơn một chút là có thể làm giảm sức
tiêu thụ đi rất nhiều, thậm chí không tiêu thụ đợc.
Tóm lại, các quyết định về giá bán sản phẩm sản xuất ra của doanh nghiệp ngoài một số loại sản phẩm có tính chất chiến lợc đợc nhà nớc bảo
hộ và định giá, còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào cơ chế thị trờng và quan hệ cung cầu. Doanh nghiệp phải tự tính toán, cân nhắc và định đoạt sao cho
giá bán của sản phẩm phải bù đắp đợc phần t liệu, vật chất đa vào sản xuất, trả lơng hay tiền công cho ngời lao động và có lợi nhuận để thực hiện tái
sản xuất giản đơn và mở rộng.

2.6 Công tác tổ chức bán hàng của doanh nghiệp: Bao gồm nhiÒu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết cấu sản phẩm hàng hoá đ a ra tiêu thụ: Chất l ợng sản phẩm hàng hoá sản xuất:

Tải bản đầy đủ ngay(45 tr)

×