Tải bản đầy đủ - 45 (trang)
Đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề: Khối l ợng sản phẩm sản xuất và đ

Đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề: Khối l ợng sản phẩm sản xuất và đ

Tải bản đầy đủ - 45trang

xuất, giá bán sản phẩm, công tác tổ chức bán hàng và thị trờng tiêu thụ sản phẩm.

2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề:


Do đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành có khác nhau nên việc tiêu thụ sản phẩm có những đặc trng riêng, do đó doanh thu cũng phụ
thuộc vào đặc điểm sản xuất. Trong ngành công nghiệp, do sản phẩm sản xuất đa dạng, nhất là những sản phẩm tiêu dùng, dựa trên trình độ kỹ thuật
cao, việc sản xuất ít bị lệ thuộc vào thiên nhiên và thời vụ, sản phẩm tiêu thụ nhanh do đó tiền thu bán hàng cũng nhanh hơn và thờng xuyên hơn.
Trong ngành nông nghiệp, sản xuất lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và sản xuất mang tính thời vụ cho nên việc tiêu thụ sản phẩm cũng
theo thời vụ tập trung chủ yếu vào mùa thu hoạch. Do đó doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong năm của doanh nghiệp thờng tập trung vào vụ thu hoạch
còn ngành xây dựng cơ bản thì khác biệt rõ rệt so với hai ngành trên. Đó là sản xuất đơn chiếc theo đơn đặt hàng, thời gian thi công kéo dài, nên việc
tiêu thụ cũng chỉ là những sản phẩm cá thể, tuỳ thuộc vào từng công trình cụ thể. Do đó, doanh thu cũng phụ thuộc vào thời gian và tiến độ hoàn
thành công việc.

2.2 Khối l ợng sản phẩm sản xuất và đ


a ra tiêu thụ:
Khối lợng sản phẩm sản xuất có ảnh hởng trực tiếp đến khối lợng sản phẩm tiêu thụ. Khối lợng sản phẩm đa ra tiêu thụ cũng là nhân tố ảnh hởng
tới quá trình tiêu thụ. Nếu khối lợng sản phẩm đa ra càng nhiều thì khả năng về doanh thu càng lớn, với điều kiện khối lợng sản phẩm đó phải phù
hợp với nhu cầu thị trờng. Trong trờng hợp khối lợng sản phẩm đa ra quá lớn, vợt quá nhu cầu thị trờng, thì cho dù sản phẩm có hấp dẫn ngời tiêu
dùng, giá cả có hợp lý, nhng sức mua lại có hạn nên việc tiêu thụ cũng bị hạn chế. Còn nếu doanh nghiệp đa ra thị trờng khối lợng sản phẩm nhỏ hơn
nhu cầu thị trờng thì doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bị giảm đi, ảnh hởng lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Mặt khác, do không đáp
ứng đủ nhu cầu nên sẽ dẫn đến việc có những khách hàng của doanh nghiệp sẽ tìm đến với doanh nghiệp khác có cùng loại sản phẩm. Nh vậy, doanh
nghiệp sẽ mất đi một bộ phận khách hàng tức là doanh nghiệp đã kàm giảm thị phần của mình trong điều kiện việc tìm kiếm thị phần là vô cùng khó
khăn. Chính vì vậy, trong công tác tiêu thụ sản phẩm các nhà quản lý doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trờng một cách kỹ lỡng để đánh giá chính xác
nhu cầu và năng lực sản xuất của mình nhằm chuẩn bị một khối lợng sản phẩm hợp lý để đa ra tiêu thụ trên thị trờng.

2.3 Kết cấu sản phẩm hàng hoá đ a ra tiêu thụ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng ngành nghề: Khối l ợng sản phẩm sản xuất và đ

Tải bản đầy đủ ngay(45 tr)

×