Tải bản đầy đủ - 45 (trang)
Nội dung doanh thu tiêu thụ sản phẩm:

Nội dung doanh thu tiêu thụ sản phẩm:

Tải bản đầy đủ - 45trang

Quá trình tái sản xuất đó có thể mô tả qua sơ đồ sau: TLSX CCLĐ + ĐTLĐ
T - H ... s¶n xuÊt ... H -T SL§ tiªu thơ
Nh vËy, tiªu thơ sản phẩm là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất là một trong những vấn đề rất quan trọng đối với công tác quản lý tài chính
của doanh nghiệp. Thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá thông qua 2 hành vi: doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hàng hoá cho doanh
nghiệp khác và đợc doanh nghiệp đó thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán cho doanh nghiệp.
Khi tiêu thụ đợc sản phẩm, doanh nghiệp sẽ đạt đợc số doanh yhu bán hàng hay còn gọi là doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Doanh thu tiêu thụ sản
phẩm là các khoản thu nhập có đợc chủ yếu do tiêu thụ sản phẩm và cung cấp dịch vụ bên ngoài từ các hoạt động sản xuất kinh doanh chính và phủ
trong một thời kỳ nhất định thờng là 1 năm.
Đây là một chỉ tiêu rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, bởi vị có doanh thu tiêu thụ sản phẩm thì mới có thể bù đắp đợc mọi chi phí đã bỏ
vào quá trình sản xuất kinh doanh, thu đợc lợi nhuận và nh vậy quá trình tái sản xuất mới đợc thực hiện thờng xuyên, liên tục. Doanh thu tiêu thụ sản
phẩm có thể đợc xác định trong các trờng hợp sau:
Trờng hợp 1: Doanh nghiệp bán hàng đợc khách hàng thanh toán ngay. Khi đó lợng hàng hoá xuất giao đợc xác định ngay là tiêu thụ, đồng
thời doanh thu bán hàng và tiền bán hàng cũng đợc xác định. Trờng hợp này doanh thu tiêu thụ sản phẩm và tiền bán hàng trùng nhau về thời điểm
thực hiện.
Trờng hợp 2: Doanh nghiệp xuất giao hàng hoá đơc khách hàng chấp nhận thanh toán nhng cha trả tiền ngay. Lúc này doanh thu tiêu thụ đợc xác
định nhng tiền bán hàng cha thu ®ỵc vỊ. Trêng hỵp 3: Doanh nghiƯp ®· xt giao đủ hàng cho khách hàng
theo số tiền mà khách hàng trả trớc. Khi đó tiền ứng trớc trở thành tiền thu bán hàng của doanh nghiệp và doanh thu tiêu thụ cũng đợc xác định ở thời
điểm này.
Trờng hợp 4: Doanh nghiệp thu đợc tiền hoặc đợc chấp nhận thanh toán về số hàng đã gửi bán hoặc giao cho đại lý. Trờng hợp này tiền thu bán
hàng đợc xác định nhng do việc giao hàng và thanh toán cách nhau khá xa nên hay có sự nhầm lẫn trong việc xác định doanh thu tiêu thụ kỳ hạch toán
này và kỳ hạch toán khác.
Trờng hợp 5: Doanh nghiệp bán hàng với phơng thức trả góp thid doanh thu tiêu thụ sản phẩm cũng đợc xác định ngay nhng tiền bán hàng
chỉ thu đợc một phần, phần còn lại sẽ đợc trả dần vào các kỳ sau.

1.2 Nội dung doanh thu tiêu thụ sản phẩm:


Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất là quá trình doanh nghiệp dùng tiền để mua sắm nguyên vật liệu và những yêú
tố đầu vào khác cần thiết cho sản xuất, tiến hành sản xuất sản phẩm, tiêu
4
thụ sản phẩm và thu đợc tiền về là tạo nên doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm gồm hai nhóm:
- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. - Doanh thu từ các hoạt động khác.
Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh thu bán
hàng là các khoản thu nhập có đợc chủ yếu do tiêu thụ sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho bên ngoài từ các hoạt động sản xuất kinh doanh chính và
phụ trong một thời kỳ nhất định thờng là một năm.
+ Doanh thu bán các sản phẩm hàng hoá thuộc sản xt kinh doanh chÝnh nh doanh thu vỊ b¸n c¸c thành phẩm, nửa thành phẩm bao gồm cả
doanh thu do tiêu thụ sản phẩm sản xuất bằng nguyên liệu của doanh nghiệp và của ngời đặt hàng, doanh thu về bàn giao khối lợng công trình
xây dựng cơ bản đã hoàn thành, công tác thiết kế...
+ Doanh thu về tiêu thụ khác nh: cung cấp lao vụ, dịch vụ cho bên ngoài, bán các bản quyền phát minh, sáng chế, tiêu thụ những sản phẩm
chế biến từ phế liệu, phế phẩm...Ngoài ra, doanh thu của doanh nghiệp còn bao gồm: các khoản trợ giá theo quy định của nhà nớc đối với những sản
phẩm hàng hoá đợc nhà nớc trợ giá do chính sách kinh tế nh khuyến khích xuất khẩu: mỗi một sản phẩm sẽ đợc nhà nớc trợ giá cho sản phẩm
đó nếu bị thua lỗ; giá trị của các sản phẩm hàng hoá đợc sử dụng để biếu tặng hoặc tiêu dùng trong doanh nghiệp.
Doanh thu từ hoạt động khác gồm hai loại: + Doanh thu từ hoạt động đầu t tài chính: là các khoản thu từ việc
đầu t tài chính và kinh doanh về vốn đa lại cho doanh nghiệp. Bao gồm: các khoản thu từ hoạt động góp vốn liên doanh; các khoản thu từ hoạt động đầu
t chứng khoán; các khoản thu về lãi tiền gửi ngân hàng, về tiền lãi do doanh nghiệp cho các đơn vị, tổ chức khác vay vốn...
+ Doanh thu từ các hoạt động bất thờng: là những khoản thu mà doanh nghiệp không dự tính trớc hoặc có dự tính nhng ít có khả năng thực
hiện và không xảy ra thờng xuyên. Bao gồm: các khoản thu từ việc bán vật liệu, tài sản thừa trong sản xuất; thu từ nhợng bán hoặc thanh lý TSCĐ; thu
từ các khoản nợ khó đòi mà trớc đó đã xoá sổ; thu nhập kinh doanh từ những năm trớc quên cha vào sổ.
Xuất phát từ những vấn đề trên, việc thực hiện doanh thu của doanh nghiệp một cách kịp thời sẽ thúc đẩy tốc độ chu chuyển vốn, do đó ảnh h-
ởng lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, có thể làm cho doanh nghiệp hoặc phát triển mạnh lên hoặc khiến doanh nghiệp không đủ sức
cạnh tranh trên thị trờng và đi dần đến sự phá sản.
2 Các nhân tố ảnh h ởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm và doanh
thu tiêu thụ sản phẩm:
Việc tiêu thụ sản phẩm và có doanh thu tiêu thụ của doanh nghiệp chịu ảnh hởng của một số nhân tố chủ yếu đó là: đặc điểm sản xuất kinh
doanh của từng ngành nghề, khối lợng sản phẩm sản xuất đa ra tiêu thụ, kết cấu sản phẩm hàng hoá đa ra tiêu thụ, chất lợng sản phẩm hàng hoá sản
5
xuất, giá bán sản phẩm, công tác tổ chức bán hàng và thị trờng tiêu thụ sản phẩm.

2.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh cđa tõng ngµnh nghỊ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung doanh thu tiêu thụ sản phẩm:

Tải bản đầy đủ ngay(45 tr)

×