Tải bản đầy đủ - 65 (trang)
Kế tốn TSCĐ tại Cơng ty

Kế tốn TSCĐ tại Cơng ty

Tải bản đầy đủ - 65trang

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh B02DN: Là BCTC tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình, kết quả của các hoạt động kinh doanhvà tình hình
thực hiện nghĩa vụđối với Nhà nước về thuế và các khoản nộp khác. + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng
tiền phát sinh trong báo cáo của Công ty. + Thuyết minh báo cáo tài chính B09DN: Là bộ phận hợp thành hệ
thống BCTC của Công ty. Được lập để giải trình và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, tinh hình tài chính của Công ty trong kỳ báo cáo mà
các báo cáo khác không thể trình bày rõ ràng chi tiết. Đây là báo cáo mà Công ty phải gửi vào cuối quý cho các cơ quan quản lý cấp trên.
Bốn loại BCTC trên sau khi lập được kế toán trưởng kiểm tra xem xét. Sau đó được trình lên Ban giám đốc thông qua thì mới gửi lên cơ quan thuế và các
cơ quan có thẩm quyền.

III. Đặc điểm kế toán các phần hành chủ yếu tại Cơng ty


1. Kế tốn TSCĐ tại Cơng ty


1.1. Phân loại TSCĐ Căn cứ vào đặc điểm chung của TSCĐ trong doanh nghiệp xây lắp và đặc
điểm riêng của TSCĐ tại Công ty, Công ty tiến hành phân loại TSCĐ theo các tính chất sau:
a.Phân loại TSCĐ theo Bảng cân đối kế tốn, gồm: - TSCĐ hữu hình bao gồm: Nhà cửa, vật kiến trúc; Máy móc,thiết bị;
phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn; Dàn giáo, cốp pha và các loại TSCĐ khác.
- TSCĐ vơ hình bao gồm: quyền sử dụng đất, quyền phát hành, bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, phần mềm máy vi tính, giấy phép nhượng quyền….
b. Phân loại TSCĐ theo mục đích sử dụng, gồm TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp an ninh, quốc phòng; TSCĐ dùng cho đơn vị hành chính sự
nghiệp…
- 18 -
c. Phân loại TSCĐ theo quỳên sở hữu, gồm TSCĐ của Cơng ty và TSCĐ th ngồi, bảo quản hộ, cất giữ hộ Nhà nước.
1.2. Luân chuyển chứng từ và kế toán chi tiết TSCĐ. Đặc điểm cơ bản nhất của TSCĐ là tham gia nhiều vào chu kỳ sản xuất
kinh doanh nên TSCĐ bị hao mòn dần và giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào chi phí sản xuất. Khác với đối tượng lao động, TSCĐ giữ nguyên hình
thái vật chất ban đầu cho đến lúc hư hỏng. Do đó điều này có ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức hạch toán TSCĐ từ khâu tính giá đến khâu hạch tốn chi tiết và
hạch tốn tổng hợp. TSCĐ trong Cơng ty đều có bộ hồ sơ riêng gồm:‘‘Biên bản giao nhạn
TSCĐ”, hợp đồng, hóa đơn mua TSCĐ và các giấy tờ khác có liên quan. Ngồi ra, TSCĐ đều được phân loại, thống kê, đánh số và có thẻ riêng được theo dõi
chi tiết theo từng đối tượng ghi tài sản cố định và được phản ánh trong “Sổ tài sản cố định’’.
Mỗi TSCĐ đều được quản lý theo nguyên giá, số khấu hao lũy kế và giá trị còn lại trên sổ kế toán:
Định kỳ vào cuối mỗi năm tài chính, Cơng ty tiến hành kiểm kê TSCĐ. Mọi trường hợp phát hiện thừa thiếu TSCĐ đều phải lập biên bản, tìm ngun nhân
và có biện pháp xử lý. Kế toán chi tiết TSCĐ sử dụng các loại chứng từ, sổ sách kế toán sau: Biên
bản giao nhận TSCĐ, Hồ sơ TSCĐ, Sổ chi tiết TSCĐ.
- 19 -
Sơ đồ luân chuyn chng t tng v gim TSC
1 2
3
Sơ đồ tổ chøc ghi sỉ chi tiÕt
1.3. Kế tốn tổng hợp tăng, giảm TSCĐ
. Định khoản là căn cứ để kế toán ghi vào sổ nhật ký chung, sổ cái các TK
211, 212, 213, 214. Cuối kỳ kế toán tổng hợp trên sổ cái và các sổ chi tiết để lập bảng tổng hợp chi tiết tăng giảm TSCĐ và bảng cân đối số phát sinh. Từ các số
liệu về TSCĐ sẽ được phản ánh trên các BCTC như chỉ tiêu, nguyên giá, hao mòn TSCĐ trên bảng cân đối kế tốn, chỉ tiêu khấu hao trên BCKQKD…
Trình tự hạch toán tổng hợp TSCĐ được khái quát như sau:
- 20 -
Ngiệp vụ TSCĐ
Quyết định tăng, giảm
thanh lý Lập hoặc
huỷ thẻ TSCĐ
Kế toán TSCĐ
Giao nhận tài sản và lập
biên bản Hội đồng giao
nhận, thanh lý Chủ sở
hữu
Bảo quản lu trữ
Báo cáo tài chính
Chứng từ tăng, giảm
TSCĐ Bảng tổng hợp
tăng, giảm TSCĐ
Sổ chi tiết TSCĐ theo nơi
sử dụng Thẻ TSCĐ
Sổ chi tiết TSCĐ theo
loại TSCĐ
Hch toỏn tng hp TSC ti HUD3
1.4. Kế toán khấu hao TSCĐ
Công ty sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng căn cứ theo quyết định số 2062003QĐ-BTC
Mức trích khấu hao trung bình Nguyên gía của TSCĐ
Thời gian sử dụng
Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian sử dụng TSCĐ được xác định là hiệu số giữa nguyên giá TSCĐ và số khấu hao lũy kế đã thực hiện
đến năm trước năm cuối cùng cua tai san cụ inh o.
- 21 -
Chứng từ tăng, giảm và khấu hao TSCĐ
Nhật ký chung Thẻ TSCĐ
Sổ Cái TK 211,212,213,214
Sổ chi tiết TSCĐ
Bảng cân đối SPS
Bảng tổng hợp chi tiết tăng, giảm TSCĐ
Báo cáo tài chính

2. Kờ toan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế tốn TSCĐ tại Cơng ty

Tải bản đầy đủ ngay(65 tr)

×