Tải bản đầy đủ - 65 (trang)
Hệ thống tài khoản kế toán Hệ thống sổ kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán Hệ thống sổ kế toán

Tải bản đầy đủ - 65trang

3. Hệ thống tài khoản kế toán


Hệ thống tài khoản kế toán là bộ phận cấu thành trong chế độ kế tốn doanh nghiệp. Cơng ty HUD3 đã áp dụng hệ thống tài khoản dựa theo chế độ kế
toán doanh nghiệp xây lắp ban hành kèm thao Quyết định số18641998QĐ- BTC ngày 16121998 của Bộ trưởng Bộ tài chính, cùng với các văn bản quy
định bổ sung, sửa đổi.Hệ thống tài khoản của Công ty bao gồm: +TK 111, 112, 311… để tổ chức hạch toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng,
tiền vay ngắn hạn ngân hàng. +TK 211, 112, 113, 214… để hạch toán tăng, giảm TSCĐ.
+TK 152, 153 để hạch tốn ngun vật liệu và cơng cụ dụng cụ. +TK 334, 338 để hạch toán lao động, tiền lương.
+TK 621, 622, 623, 627, 154, 642, 142… để hạch tốn chi phí sản xuất và tính giá thành cơng trình.
+TK 131, 331 … để hạch tốn q trình mua hàng, bán hàng. +TK 511, 632, 911… để hạch toán tiêu thụ sản phẩm.

4. Hệ thống sổ kế toán


a. Các loại sổ: Sổ kế toán tổng hợp:
- Nhật ký chung: Mở cho mọi đối tượng có liên quan đến mọi nghiệp vụ phát sinh theo trình tự thời gian.
- Bảng tổng hợp chi tiết: Tổng hợp số liệu của tất cả các tài khoản trên sổ kế toán chi tiết.
- Bảng cân đối số phát sinh : Được lập cho tất cả các tài khoản Sổ kế toán chi tiết:
-Sổ chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết NVL, sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh, sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán; sổ chi tiết doanh thu, giá vốn;
sổ chi tiết tiền vay.. -Bảng phân bổ tiền lương, bảng phân bổ công cụ dụng cụ, bảng phân bổ
khấu hao…
- 16 -
b. Trình tự ghi sổ: Cơng ty áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung do đó trình tự ghi sổ
tn theo đúng quy định về trình tự ghi sổ theo hình thức này. Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước
hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung kế toán nhập dữ liệu vào máy tính. Sau đó số liệu được phần mềm xử lý ghi trên sổ Nhật ký chung và Sổ cái
theo các tài khoản kế toán phù hợp. Đồng thời với quá trình ghi Nhật ký chung thì kế toán cũng căn cứ vào chứng từ để ghi vào các sổ chi tiết tương ứng.
Trình tự luân chuyển chứng từ tại Công ty HUD3

5. Hệ thống báo cáo kế toán


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống tài khoản kế toán Hệ thống sổ kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(65 tr)

×
x