Tải bản đầy đủ - 65 (trang)
Chính sách kế tốn áp dụng tại cơng ty HUD3 Hệ thống chứng từ kế tốn

Chính sách kế tốn áp dụng tại cơng ty HUD3 Hệ thống chứng từ kế tốn

Tải bản đầy đủ - 65trang

mình là phản ánh quá trình hình thành và vận động của tài sản từ khâu lập chứng từ, ghi sổ kế tốn chi tiết, sau đó vào sổ tổng hợp đến lập hệ thống báo cáo tài
chính.

1. Chính sách kế tốn áp dụng tại cơng ty HUD3


- Hiện nay Cơng ty đang áp dụng chế độ kế tốn ban hành theo quyết định 1672000QĐ-BTC ngsỳ 25102000, bổ sung và sửa đổi theo thông tư số
23TT-BTC ngày 3032005 của Bộ trưởng Bộ tài chính, đây là chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động xây dựng cơ bản. Đồng thời căn cứ vào đặc điểm hoạt
động và tổ chức bộ máy quản lý nên Công ty đã lựa chọn mơ hình kế tốn tập trung theo phương pháp kê khai thường xuyên và thực hiện ghi sổ theo hình
thức Nhật ký chung. - Niên độ kế tốn của Cơng ty HUD3: Bắt đầu từ ngày 11N đến 3112N
hàng năm. - Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ VND trong ghi chép kế tốn và khơng
dùng đơn vị ngoại tệ. - Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
+ Ngun tắc đánh giá: Cơng ty khóan gọn giá vốn cho các chủ cơng trình nên việc tổ chức mua sắm nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ sản xuất
không qua nhập kho ở công ty mà được hạch toán bởi các kế toán của đội xây lắp.
+ Phương pháp hạch tóan hàng tồn kho: kê khai thường xun. - Hình thức kế tốn:
Là một đơn vị sản xuất với quy mô lớn với nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh nên để đảm bảo các thông tin kế tốn được phản ánh nhanh chóng,
khoa học, hợp lý và chính xác, Cơng ty đã áp dụng hình thức kế tốn máy vào cơng tác hạch tốn kế tốn. Hiện nay cơng ty đang sử dụng phần mềm “CAD
2000 9.6”, bộ phận m áy tính được sử dụng để cập nhật số liệu lên sổ Nhật ký chung và Sổ cái, Sổ chi tiết các tài khoản, từ đó lập các bảng tổng hợp, các Báo
cáo tài chính…..
- 13 -
Quy trình sử dụng kế tốn máy tại Cơng ty được khái qt như sau:
Sơ đồ trình tự ghi sổ,hạch tốn kế tốn tại Cơng ty HUD3

2. Hệ thống chứng từ kế tốn


Cơng ty đã đăng ký sử dụng hầu hết các hầu hết các chứng từ kế toán trong hệ thống chứng từ kế toán thống nhất do Bộ tài chính ban hành:
-Loại 1: Lao động tiền lương. Bao gồm: +Bảng chấm cơng
+Bảng thanh tốn tiền lương. +Bảng thanh toán tiền thưởng.
+Bảng thanh toán BHXH. +Phiếu nghỉ lương.
+Phiếu xác nhận lao vụ,dịch vụ,sản phẩm hoàn thành. +Biên bản điều tra tại nạn lao động.
-Loại 2: Hàng tồn kho.Bao gồm:
- 14 -
NghiƯp vơ ph¸t
sinh
Xư lý nghiƯp
vơ NhËp
chøng tõ và in
chứng từ
Lên các loại sổ sách, báo
cáo:
Nhật ký chung
Sổ cái, sổ chi tiết
Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối sè ph¸t sinh
B¸o c¸o th ...
Kho¸ sỉ chun sè
d­ sang kú sau
+Phiếu nhập kho. +Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
+Phiếu xuất vật tư theo hạn mức. +Phiếu báo vật tư sản phẩm hàng hóa.
+Thẻ kho. -Loại 3: Bán hàng. Bao gồm:
+Hóa đơn bán hàng. +Hóa dơn kiêm ohiếu xuất kho.
+Hóa đơn kiêm vận chuyển nội bộ. +Hóa dơn GTGT.
+Hóa đơn dịch vụ. +Hóa dơn khối lượng xây dựng cơ bản hồn thành.
+Hóa đơn cho th nhà. +Phiếu mua hàng.
+Bảng thanh toán hàng gửi đại lý. +Thẻ quầy hàng.
-Loại 4: Tiền tệ. Bao gồm: +Phiếu thu
+Phiếu chi +Giấy thanh toán tiền tạm ứng
+biên lai thu tiền +Biên lai kiểm kê quỹ.
- Loại 5: TSCĐ. Bao gồm: +Biên bản giao nhận TSCĐ.
+Biên bản đánh giá lại TSCĐ. +Thẻ TSCĐ.
+Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành. Hầu hết các loại chứng từ trên đã được công ty đăng ký sử dụng nhưng
trên thực tế Công ty không sử dụng hết số chứng từ này.
- 15 -

3. Hệ thống tài khoản kế toán


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chính sách kế tốn áp dụng tại cơng ty HUD3 Hệ thống chứng từ kế tốn

Tải bản đầy đủ ngay(65 tr)

×