Tải bản đầy đủ - 65 (trang)
Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Tải bản đầy đủ - 65trang

+ Chun xây dựng và đầu tư các cơng trình dân dụng và công nghiệp, giao thông thủy lợi, bưu chính viễn thơng, trạm biến áp, hạ tầng đơ thị, khu công
nghiệp. + Lập và quản lý các dự án đầu tư xây dựng và phát triến đô thị, khu công
nghiệp, đầu tư kinh doanh và phát triển nhà. + Trang trí nội, ngoại thất các cơng trình xây dựng.
+ Sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị công nghệ xây dựng.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị UBND tỉnh Hà Tây giao cho.
II.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh
Với chức năng xây dựng các công trình dân dụng và cơng nghiệp nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mang đặc điểm của ngành xây dựng cơ
bản. Do đó nó có sự khác biệt lớn so với những ngành sản xuất vật chất khác ở chỗ: Chu kỳ sản xuất dài, sản phẩm có đặc trưng riêng đơn chiếc sản phẩm
hàng hóa khơng mang ra thị trường tiêu thụ mà hầu hết đã có người đặt hàng trước khi xây dựng, nơi sản xuất đồng thời là nơi tiêu thụ; sản phâm mang tính
đơn chiếc, mỗi cơng trình được xây dựng theo một thiết kế riêng, có giá trị dự toán riêng và tại một thời điểm xác định.

III. Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3


Bộ máy quản trị của công ty được thực hiện theo mơ hình tham mưu trực tuyến chức năng, nghĩa là các phòng ban trong cơng ty tham mưu trực tuyến cho
ban giám đốc theo từng chức năng nhiệm vụ của mình, cùng ban giám đốc xây dựng chiến lược, đề ra các quyết định quản lý đúng đắn phù hợp với tình hình
thực tế cuả cơng ty. Giám đốc là người trực tiếp quản lý, là đại diện pháp nhân của công ty trước pháp luật và là người giữ vai trò chủ đạo chung, đồng thời là
- 6 -
người chịu trách nhiệm trước nhà nước và tổng công ty về họat động sản xuất kinh doanh của công ty đi đôi với đại diện cho quyền lợi của tồn cán bộ cơng
nhân viên chức trong đơn vị. Giúp việc cho giám đốc có phó giám đốc điều hành công ty theo phân công và ủy quyền của giám đốc. Các phòng ban chun mơn
nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp việc cho ban giám đốc trong quản lý điều hành công việc.
Sơ đồ bộ máy quản lý công ty
Mối quan hệ quản lý chủ đạo Mối quan hệ phối hợp công tác và hỗ trợ nghiệp vụ
Mối quan hệ phối hợp công tác và chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ Mối quan hệ phối hợp công tác và phối hợp hoạt động
Nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban chức năng: -Phòng Kinh tế - Kế hoạch kỹ thuật: Là bộ phận tham mưu giúp Giám đốc
các lĩnh vực xây dựng và theo dõi kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch đầu
- 7 -
Ban giám đốc
Phòng kinh tế kế hoạch
kế hoạch Phòng tổ
chức hành chính
Phòng phát triển dự án
Phòng tài chính kế
tốn
Đội xây lắp số 1
Đội xây lắp số 2
Đội xây lắp số 11
Đội xây lắp số 15
tư của công ty; Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý kỹ thuật các cơng trình và quản lý theo dõi cơng tác hợp đồng kinh tế.
-Phòng Tài chính – Kế toán: Là bộ phận tham mưu cho Giám đốc về quản lý và chỉ đạo cơng tác tài chính kế toán, thống kê tham mưu cho Giám đốc
về quản lý và chỉ đạo cơng tác tài chính kế tốn, thống kê theo chế độ hiện hành của nhà nước của Tổng cơng ty.
-Phòng Tổ chức hành chính: Là bộ phận tham mưu cho Giám đốc nắm vững cơ cấu lao động trong Công ty, quản lý chặt chẽ số lượng lao động theo
quy định của Bộ luật lao động. -Phòng phát triển dự án: Là phòng tham mưu cho Giám đốc triển khai các
hoạt động kinh doanh, tìm kiếm cơng việc nhằm mục đích sinh lời cho cơng ty. -Các đội xây lắp: Có đủ bộ máy quản lý gồm: Đội trưởng, đội phó, kỹ sư,
kỹ thuật viên, kế tốn, an tồn viên, giám sát thi cơng, cơng nhân kỹ thuật và bảo vệ công trường… Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi mặt
của đội.
- 8 -
PHẦN II
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TỐN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

I. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Tải bản đầy đủ ngay(65 tr)

×