Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Lập dự phòng phải thu khó đòi: Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Lập dự phòng phải thu khó đòi: Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Tải bản đầy đủ - 82trang

tiêu thức phân bổ mà phải tuỳ thuộc vào tính chất của từng khoản mục chi phí để lựa chọn tiêu thức phân bổ thích hợp.
- Đối với các khoản chi phí bán hàng có thể phân bổ theo doanh số bán: - Tơng tự ta sẽ có tiêu thức phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp theo
doanh số bán nh sau:
Chi phí QLDN phân bổ cho nhãm hµng
thø i =
Chi phÝ QLDN cần phân bổ x
Doanh số bán nhóm
hàng thứ i Tổng doanh số bán
Khi phân bổ đợc chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng nhóm hàng, lô hàng tiêu thụ, ta sẽ xác định đợc kết quả kinh doanh của
từng nhóm hàng, lô hàng theo công thức:
Chi phí BH ph©n bỉ cho hµng i nhãm
hµng thø i =
Chi phí bán hàng cần phân bổ
x Doanh số bán
nhóm hàng thứ i
Tổng doanh số bán

II.3. Lập dự phòng phải thu khó đòi:


Do phơng thức bán hàng thực tế tại Công ty Bảo Thịnh có nhiều trờng hợp khách hàng chịu tiền hàng. Bên cạnh đó, đôi khi việc thu tiền hàng gặp
khó khăn và tình trạng này ảnh hởng không nhỏ đến việc giảm doanh thu của doanh nghiệp.
Vì vậy, Công ty nên tính toán khoản nợ có khả năng khó đòi, tính toán lập dự phòng để đảm bảo sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí trong kỳ.
Để tính toán mức dự phòng phải thu khó đòi, Công ty cần đánh giá khả năng thanh toán của mỗi khách hàng là bao nhiêu phần trăm, trên cơ sở số
thực nợ và tỷ lệ có khả năng khó đòi tính ra mức dự phòng nợ thất thu. Đối với các khoản nợ thất thu.
Đối với các khoản nợ thất thu, sau khi xoá khỏi bảng cân đối kế toán, kế toán Công ty một mặt tiến hành đòi nợ, mặt khác phải theo dõi ở TK 004 -
Nợ khó đòi đã xử lý.
74
Các khoản dự phòng phải thu khó đòi đợc theo dõi ở TK 139 Dự phòng phải thu khó đòi

II.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:


Do hình thức kinh doanh thực tế tại Công ty TNHH Dợc phẩm Bảo Thịnh nhiều khi phải mua hàng về kho để chuẩn bị cho hoạt động phân phối
lu thông tiếp theo. Việc này không tránh khỏi sự giảm giá thờng xuyên, liên tục của hàng hoá trong kho.
Vì vậy, Công ty nên dự tính khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là việc tính trớc vào chi phí sản xuất kinh
doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn so với giá ghi sổ của kế toán của hàng tồn kho. Cuối kỳ, nếu kế toán nhận thấy có bằng chứng chắc chắn về sự
giảm giá thờng xuyên cụ thể xảy ra trong kỳ kế toán tiến hành trích lập dự phòng.
Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm giúp Công ty bù đắp các thiệt hại thực tế xảy ra do hàng hoá tồn kho bị giảm giá,đồng thời cũng để
phản ánh trị giá thực tế thuần tuý hàng tồn kho của Công ty nhằm đa ra một hình ảnh trung thực về tài sản của Công ty khi lập báo cáo tài chính vào cuối
kỳ hạch toán. Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đợc phản ánh trên TK159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

II.5. Mở thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lập dự phòng phải thu khó đòi: Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×