Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hoá: Kế toán giá vốn hàng hoá .

Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hoá: Kế toán giá vốn hàng hoá .

Tải bản đầy đủ - 82trang

Đồng thời kế toán công nợ lập định khoản: Nợ TK 131: 50 000 000®
Cã TK 511: 47 619 000®
Cã TK 33311: 2 381 000đ Khi phát sinh một nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá nào đó kế toán hàng hoá
đều viết hoá đơn GTGT để phản ánh doanh thu của số hàng đã xuất bán. Hoá đơn GTGT sẽ đợc làm căn cứ để cuối tháng kế toán lên bảng kê hoá
đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra. Trên bảng kê này mỗi khách hàng đ- ợc ghi trên một dòng bảng kê. Mục đích của việc lập bảng kê chứng từ dịch
vụ hàng hoá bán ra là nhằm quyết toán thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào.
Cụ thể: Vào ngày3162005 để phục vụ cho công việc quyết toán thuế GTGT kế toán công ty đã lập bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ
bán ra nh sau: KÌm theo tê khai, Th GTGT. BiĨu sè 6, 7, 8.
Việc tiêu thụ hàng hoá cuả Công ty có thể thu đợc tiền ngay cũng có thể khách hàng chấp nhận nợ, vì vậy để việc theo dõi công nợ với ngời mua đợc
chính xác, kế toán Công ty ®· sư dơng TK 131 –
– Phải thu của khách
hàng để theo dõi công nợ. Điều này có nghĩa là mọi nghiệp vụ liên quan đến công nợ phải thu đều đợc thể hiện qua TK 131. Để phục vụ cho việc cung cấp
thông tin về công nợ một cách nhanh chóng, chính xác, kế toán công ty còn sử dụng sổ chi tiết thanh toán với ngời mua, sổ chi tiết TK 131, bảng tổng
hợp TK 131.

II.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH Dợc phẩm Bảo Thịnh.


II.2.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hoá:


Khi phát sinh nghiệp vụ tiêu thụ và đã xác định đợc doanh thu thì để phản ánh doanh thu tiêu thụ hàng hoá kế toán sử dụng TK5111.
Tài khoản 511 đợc chia làm 3 tiểu khoản nh sau: TK 5111: Doanh thu tiêu thụ hàng hoá.
TK 5112: Doanh thu tiêu thụ thành phẩm.
60
TK 5113: Doanh thu cđa dich vơ . §Ĩ theo dâi doanh thu tiêu thụ thì kế toán Công ty sử dụng số chi tiết tài
khoản, báo cáo chi tiết bán hàng, sổ cái tài khoản. Là một doanh nghiệp áp dụng nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ
thuế nên doanh thu tiêu thụ không bao gồm thuế VAT. Ví dụ : Kết cấu của các sổ và báo cáo đợc thĨ hiƯn qua BiĨu sè 5, 9, 10.
Sè liƯu tổng hợp của sổ cái TK511 sẽ đợc sử dụng để xác địng kết quả kinh doanh trong tháng.

II.2.2. Kế toán giá vốn hàng hoá .


Để tổng hợp giá vốn số hàng đã xuất bán kế toán căn cứ vào số lợng và ghi trên bảng tổng hợp nhập xuất tồn của hàng hoá để xác định giá vốn của
số hàng đã xuất kho. Giá vốn của hàng xuất kho tiêu thụ đợc tính theo giá trung bình hàng xuất kho:
Giá trung bình = Giá trị thực tế
tồn đầu kỳ +
Giá trị thực tế hàng nhập trong kỳ
- GT hàng
tồn cuối kỳ
Trị giá vốn hàng xuất kho
+ Lợng thùc tÕ nhËp
trong kú -
GT hàng tồn cuối
kỳ
Giá vốn hàng xuất kho = Số lợng xuất kho Giá trung bình Mọi chi phí phát sinh khi mua hàng đợc tính vào giá vốn hàng bán. Giá
vốn của hàng đã tiêu thụ đợc dùng đẻ xác định lãi gộp của số hàng đã bán, để theo dõi giá vốn ngoài bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho của hàng hoá, kế
toán Công ty Bảo Thịnh còn sử dụng sổ cái TK 632 vµ sỉ chi tiÕt TK 632. Khi cã nghiƯp vụ kinh tế phát sinh nh bán hàng hoá .
Ví dụ : Ngày 1662002 Công ty đã bán Selemycin cho Công ty Đông Phú giá vốn hàng bán là: 43 517 000đ. Kế toán phản ánh giá vốn hàng bán:
Nợ TK 632 : 43 517 000 Cã TK 156 : 43 517 000
61
vµo sỉ chi tiÕt TK 632 ci tháng tiến hành ghi sổ cái. Kết cấu của các sổ này đợc thể hiện qua biểu sau:
Biểu số 5 Sỉ c¸i tài khoản Tài khoản: 632 - Giá vốn hàng bán
Từ ngày: 01062005 đến ngày: 31062005 Dự nợ đầu kỳ: 0
CT ghi sổ Diễn giải
TK Số tiền
Ngày Số PS nợ
PS có 316
HĐA Hàng hoá 156
2 009 201 000 316
PK3 Xác định kết quả KD 911
2 009 201 000
Cộng phát sinh 2 009 201 000
2 009 201 000 D nỵ ci kỳ
Lập, Ngày.... tháng......năm..... Kế toán trởng Ngêi ghi sæ
Ký, hä tªn Ký, hä tên

II.2.3. Kế toán chi phí bán hàng:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hoá: Kế toán giá vốn hàng hoá .

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×
x