Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
1.3 Tiêu thụ theo phơng thức gửi qua đờng bu điện .

1.3 Tiêu thụ theo phơng thức gửi qua đờng bu điện .

Tải bản đầy đủ - 82trang

Ví dụ: Ngày 1052005 Công ty TNHH DP Sao Mai tới văn phòng của công ty xem hàng và đã mua 100 hộp Circulate 10mg. Đơn giá 128 571 đ
hộp cha VAT . Công ty Sao Mai đồng ý mua và sẽ thanh toán bằng tiền mặt. Khi đó kế toán hàng hoá lập định khoản:
Nợ TK 632: 10 057 100®
Cã TK 156: 10 057 100đ Và kế toán công nợ lập định khoản:
Nợ TK131: 13 500 000®
Cã TK 511: 12 857 100® Cã TK 33311: 642 857đ
Tới ngày 1752005 khách hàng thanh toán tiền máy in căn cứ vào phiếu thu số 17 ngày 175 kế toán công nợ ghi:
Nợ TK : 1111 13 500 000®
Cã TK: 131 13 500 000đ

II. 1.3 Tiêu thụ theo phơng thức gửi qua đờng bu điện .


Phơng thức này thờng phát sinh với những khách hàng buôn hay bạn hàng quen thuộc của Công ty, đã có sự tin cậy và hiểu biết về nhau. Trong tr-
ờng hợp các khách hàng của Công ty đều là khách hàng ở Thành Phố Hồ Chi Minh, TP Đã Nẵng Ví dụ nh: Công ty Lập Thanh, Công ty Đông Phú.
Ví dụ : Ngày 1672005 Công ty Đông Phú đã mua của Công ty Bảo Thịnh 1000 lä Selemycin 250mg đơn giá 47 619đ lä cha thuÕ VAT
5.Theo nh thêng lƯ C«ng ty Bảo Thịnh sẽ viết hoá đơn GTGT sau đó xé liên 2 gửi kèm hàng hoá vào cho Công ty Đông Phú, việc chuyển hàng này
thực hiện bởi nhân viên phòng kinh doanh. Hàng sẽ đợc đóng hộp sau đó chuyển ra ga Hà Nội và gửi vào Công ty Đông Phú.
Về hình thức thanh toán: Công ty Đông Phú sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
Khi phát sinh nghiệp vụ tiêu thụ kế toán hàng hoá lập định khoản sau: Nợ TK 632: 43 517 000đ
Có TK 156: 43 517 000đ
59
Đồng thời kế toán công nợ lập định khoản: Nợ TK 131: 50 000 000đ
Có TK 511: 47 619 000®
Cã TK 33311: 2 381 000® Khi phát sinh một nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá nào đó kế toán hàng hoá
đều viết hoá đơn GTGT để phản ánh doanh thu của số hàng đã xuất bán. Hoá đơn GTGT sẽ đợc làm căn cứ để cuối tháng kế toán lên bảng kê hoá
đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra. Trên bảng kê này mỗi khách hàng đ- ợc ghi trên một dòng bảng kê. Mục đích của việc lập bảng kê chứng từ dịch
vụ hàng hoá bán ra là nhằm quyết toán thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào.
Cụ thể: Vào ngày3162005 để phục vụ cho công việc quyết toán thuế GTGT kế toán công ty đã lập bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ
bán ra nh sau: KÌm theo tê khai, ThuÕ GTGT. Biểu số 6, 7, 8.
Việc tiêu thụ hàng hoá cuả Công ty có thể thu đợc tiền ngay cũng có thể khách hàng chấp nhận nợ, vì vậy để việc theo dõi công nợ với ngời mua đợc
chính xác, kế toán Công ty đã sử dụng TK 131
Phải thu của khách
hàng để theo dõi công nợ. Điều này có nghĩa là mọi nghiệp vụ liên quan đến công nợ phải thu đều đợc thể hiƯn qua TK 131. §Ĩ phơc vơ cho viƯc cung cấp
thông tin về công nợ một cách nhanh chóng, chính xác, kế toán công ty còn sử dụng sổ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua, sỉ chi tiÕt TK 131, bảng tổng
hợp TK 131.

II.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH Dợc phẩm Bảo ThÞnh.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1.3 Tiêu thụ theo phơng thức gửi qua đờng bu điện .

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×