Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Bán buôn

Bán buôn

Tải bản đầy đủ - 82trang

I.3.5 Phòng kế toán


Làm nhiệm vụ trực tiếp quản lý tình hình tài chính của công ty tức hạch toán kinh doanh. Phòng gồm 4 nhân viên chịu sự giám sát điều chỉnh của
Giám đốc.
Trởng phòng phụ trách hoạt động chung của các kế toán: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kế toán kho, kế toán TSCĐ, phơng pháp hạch toán của phòng
kế toán gồm

I.4 Phơng thức tiêu thụ hàng ở Công ty TNHH Dợc Phẩm Bảo Thịnh


Công ty TNHH Dợc Phẩm Bảo Thịnh là một Công ty kinh doanh thơng mại với nhiều mặt hàng đặc thù của ngành dợc đó là thuốc.Công ty nhập
khẩu thuốc từ nhiều nớc có ngành sản xuất dợc phẩm phát triển nh : Hàn Quốc, Cộng hoà Cíp, Pháp, với khối lợng nhập lớn. Nhằm đạt mục tiêu tối
đa hoá lợi nhuận Công ty đã áp dụng một số hình thức tiêu thu nh sau: Bán buôn, bán lẻ, bán gửi qua đờng bu điện

I.4.1. Bán buôn


Đặc trng của bán buôn là bán với số lợng lớn, nhng hàng hoá đợc bán buôn vẫn nằm trong lĩnh vực lu thông: Khi nghiệp vụ bán buôn phát sinh là
tức là khi hợp đồng kinh tế đã đợc ký kết, khi hợp đồng kinh tế đã đợc ký kết phòng kế toán của Công ty lập hoá đơn GTGT , MS 01- GTKT - 3LL. Hoá
đơn đợc lập thành ba liên, liên 1 lu tại gốc, liên 2 giao ngời mua, liên 3 dùng để thanh toán. Phòng kế toán cũng lập phiếu xuất kho, phiếu xuất kho cũng
đợc lập thành ba liên.
Nếu việc bán hàng thu đợc tiền ngay thì liên thứ 3 trong hoá đơn GTGT đợc dùng làm căn cứ để thu tiền hàng, kế toán và thủ quỹ dựa vào đó để viết
phiếu thu và cũng dựa vào đó thủ quỹ nhận đủ số tiền hàng.
Khi kiểm tra số tiền đủ theo hoá đơn GTGT mà ngời mua thanh toán kế toán thu chi TM và thủ quỹ sẽ ký tên vào phiếu thu, nếu khách hàng yêu cầu
cho một liên phiếu thu thì tuỳ theo yêu cầu kế toán thu tiền mặt sẽ viết ba liên phiếu thu sau đó xé một liên đóng dấu và giao cho khách hàng thể hiện
việc thanh toán hàng hoá đã hoàn tất .
47
Cân đối với phiếu xuất kho kế toán cũng ghi ba liên . Liên một lu tại cuống , liên hai giao cho thủ kho giữ , liên ba dùng để lu hành nội bộ không
có giá trị thanh toán và đi đờng .
Trong phơng thức bán buôn có hai hình thức: Bán buôn qua kho : theo hình thức này, Công ty xuất hµng trùc tiÕp tõ
kho giao cho ngêi mua. Ngêi mua cầm hoá đơn GTGT và phiếu xuất do phòng kế toán lập đến kho để nhận hàng. Hàng hoá đợc coi là tiêu thụ khi
ngời mua đã nhận và ký xác nhận trên hoá đơn kiêm phiếu xuất kho. Việc thanh toán hàng có thể bằng tiền mặt, ngân phiếu, séc.
Bán buôn vận chuyển thẳng: Theo phơng thức này Công ty cử ngời ở phòng kinh doanh đi đến cảng hoặc sân bay để nhận hàng sau đó làm thủ tục
nhận hàng, khi thủ tục nhận hàng đã xong phòng kế toán lập hoá đơn GTGT gồm ba liên sau đó xé liên hai và ba giao cho phòng kinh doanh. Phòng kinh
doanh cử ngời mang hoá đơn tới ngời mua hàng đồng thời vận chuyển thẳng số hàng hoá đã có HĐ GTGT cho ngời mua không qua kho . Hàng hoá đợc
coi là tiêu thụ khi ngời mua nhận đủ hàng ký xác nhận trên chứng từ bán hàng của Công ty, việc thanh toán tiền hàng có thể bằng séc, TM, ngân phiếu
hoặc chuyển khoản.

I.4. 2. Bán lẻ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bán buôn

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×