Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Chủ tịch hội đồng quản trị Giám Đốc Phòng Nhân sự: Phòng kế toán

Chủ tịch hội đồng quản trị Giám Đốc Phòng Nhân sự: Phòng kế toán

Tải bản đầy đủ - 82trang

I.3.1 Chủ tịch hội đồng quản trị


Chủ tịch hội đồng quản trị : có toàn quyền nhân danh công ty , quyết định những vấn đề có liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty phù hợp
với pháp luật . Chủ tịch hội đồng quản trị là ngời có cổ phần cao nhất trong công ty.

I.3.2 Giám Đốc


Giám đốc : là ngòi chịu trách nhiệm phụ trách chung , giám đốc là ngời điều hành mọi hoạt động kinh doanh cđa c«ng ty , cã qun tun dơng lao
động ,và cũng là ngòi có quyền quyết định thôi việc đối với các nhân viên dói quyền .Đa ra chiến lợc phát triển chung của công ty trong một giai đoạn nhất
định. I.3.3 Phòng Kinh doanh:
Chịu sự điều hành trực tiếp của giám đốc Phòng Kinh doanh gồm 18 cán bộ trong đó có 16 dợc sĩ đại học và trung
cấp chuyên ngành. Những cán bộ này có các nhiệm vụ và chức năng sau đây: - Cùng giám ®èc lËp kÕ ho¹ch kinh doanh cho tõng nhãm trong phòng
kinh doanh. -Nhóm Marketing: Gồm những cán bộ có nhiệm vụ khai thác nguồn hàng,
tìm bạn hàng để ký hợp đồng với các khách hàng lớn của công ty. -Nhóm cửa hàng: Có nhiệm vụ giới thiệu và bán sản phẩm của công ty tới
các đại lý và hiệu thuốc.

I.3.4 Phòng Nhân sự:


Phòng gồm 3 ngời . Trởng phòng là Cử nhân quản lý nhân sự, điều hành toàn bộ công việc chung của phòng. Phòng Nhân sự có nhiƯm vơ tun
dơng, tun mé, lËp kÕ ho¹ch đào tạo cho nhân viên toàn công ty. Giải quyết chế độ theo quy định của Nhà nớc, cũng nh chế độ riêng do công ty đề ra cho
nhân viên ký hợp đồng dài hạn. Quản lý thời gian làm việc của các nhân viên trong công ty. Là nơi để nhân viên có thể bày tỏ ý kiến của minh về chính
sách của Công ty.
46

I.3.5 Phòng kế toán


Làm nhiệm vụ trực tiếp quản lý tình hình tài chính của công ty tức hạch toán kinh doanh. Phòng gồm 4 nhân viên chịu sự giám sát điều chỉnh của
Giám đốc.
Trởng phòng phụ trách hoạt động chung của các kế toán: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kế toán kho, kế toán TSCĐ, phơng pháp hạch toán của phòng
kế toán gồm

I.4 Phơng thức tiêu thụ hàng ở Công ty TNHH Dợc Phẩm Bảo Thịnh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chủ tịch hội đồng quản trị Giám Đốc Phòng Nhân sự: Phòng kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×
x