Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Đặc điểm ngành nghề: Đặc điểm về sản phẩm hàng hoá: Đặc điểm thị trờng kinh doanh:

Đặc điểm ngành nghề: Đặc điểm về sản phẩm hàng hoá: Đặc điểm thị trờng kinh doanh:

Tải bản đầy đủ - 82trang

I.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh.


I.2.1. Đặc điểm ngành nghề:


Công ty TNHH DP Bảo Thịnh nằm trong hệ thống của nghành dợc phẩm Việt Nam. Có thể nói dợc phẩm là 1 ngành sản xuất đặc thù, bởi sản phẩm
của ngành này là các loại thuốc và các sản phẩm dợc phẩm, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu về đảm bảo sức khoẻ con ngời. Ngành dợc phẩm trong cơ cấu
ngành kinh tế của đất nớc là một ngành công nghiệp khá quan trọng, đã và đang phát triển tốt. Công ty hiện tại cha tiến hành sản xuất nhng hiện tại
công ty đang góp phần lớn vào công cuộc tìm đến những sản phẩm dợc phẩm mà sự sản xuất trong nớc cha đủ khả năng đáp øng. HiƯn t¹i, lÜnh vùc kinh
doanh chđ u cđa công ty là phân phối các sản phẩm dợc phẩm nhập khẩu.

I.2.2 Đặc điểm về sản phẩm hàng hoá:


Sản phẩm của công ty là thuốc.Thuốc đảm bảo sức khỏe của con ngời, hơn thế nữa, ảnh hởng tới tính mạng con ngời. Đây là đặc trng tạo ra nhiều điểm
khác biệt trong quá trình tìm kiếm sản phẩm và kinh doanh của công ty so với các công ty kinh doanh những mặt hàng khác, nh xuất sứ của sản phẩm,
công nghệ sản xuất sản phẩm, các tiêu chuẩn chất lợng quốc tế của sản phẩmv.v
Do đó, mặc dù công ty nhận thấy nhu cầu về thuốc là thờng xuyên, cÊp thiÕt, nhng c«ng ty kh«ng thĨ t tiƯn trong kinh doanh, không thể chỉ nghĩ
đến lợi nhuận đơn thuần, mà công ty vẫn luôn tính đến yếu tố đạo đức và lợi ích Xã hội.
Hiện nay, công ty đã và đang phân phối tổng thể trên 10 mặt hàng. Trong đó, mặt hàng chiến lợc của công ty là thuốc tiêm Chiếm 80 tỉ trọng về giá
trị do mặt hàng này có nhu cầu rất lớn.
Các mặt hàng chính của công ty đợc liệt kê trong bảng dới đây:
42
Biểu số1: Các sản phẩm của công ty phân phối trong năm 2005
STT Tên hàng
ĐV Số lợng
1 Medaxone
lọ 40 000
2 Selemycin
lọ 60 000
3 Axetine
lo 40 000
4 Hepolive
èng 100 000
5 Yucarmin
èng 24 000
6 Fotaxim
lä 20 000
7 Mutose
Viªn 200 000
8 Circulate
Viªn 250 000
9 Klerimed
Viên 120 000
10 Maxplus
Viên 180 000
11 Etexforazone
lọ 20 000

I.2.3 Đặc điểm thị trờng kinh doanh:


Thị trờng kinh doanh của công ty chủ yếu là thị trờng trong nớc. Đối với thị trờng trong nớc, sản phẩm của công ty qua quá trình phát triển đã xác
định đợc chỗ đứng khá vững chắc, đợc tiêu thụ rộng rãi trong các viên lớn và đem lại cho Công ty phần lớn tỷ trọng doanh thu.
Trong những năm gần đây, trong nghành dợc diễn ra cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các sản phẩm dợc đa dạng từ trung ơng đến địa phơng,
rồi các xí nghiệp sản suất dợc quân đội, công an, trờng đại học,... đặc biệt là tình trạng thuốc ngoại đang tràn ngập trên thị trờng Hà Nội và cả nớc. Điều
đáng chú ý là trên khoảng 23 thị trờng dợc kinh doanh trong vài năm gần đây, các doanh nghiệp t nhân đang bung ra chiếm lĩnh, quảng cáo chào hàng
rầm rộ. Hơn nữa, một khó khăn chung mà hầu hết các công ty gặp phải trong vài năm gần đây là không đợc Nhà nớc bảo hộ độc quyền nh trớc nữa mà
phải tự lực hoạt động, vơn lên tìm hớng đi riêng cho mình.
Đối với Công ty TNHH DP Bảo Thịnh, trong hoàn cảnh đó với sự năng động, sáng tạo của toàn thể anh chị em trong công ty, đã đa công ty vợt qua
những khó khăn. Vị thế của công ty trên thị trờng thuốc hiện nay là khá chắc chắn. Công ty đã rất quan tâm đến hoạt động marketing và khâu tiêu thụ sản
phẩm, nắm bắt những thông tin luôn chuyển biến không ngừng của thị trờng để điều chỉnh chiến lợc kinh doanh và bổ sung những sản phẩm mới có công
43
dụng và hiệu quả cao đợc ngời tiêu dùng lựa chọn. Thơng hiệu của công ty theo thời gian sẽ in sâu vào tâm trí của ngời tiêu dùng bởi uy tín và chất lợng
của các sản phẩm mới, hiệu quả điều trị cao từ những nớc có nền sản xuất d- ợc phẩm phát triển.
I.2.4.Đặc điểm về quy mô hoạt động:
Công ty TNHH DP Bảo Thịnh thuộc loại công ty thơng mại quy mô vừa thể hiện ë mét sè chØ tiªu sau:
- Tỉng ngn vèn kinh doanh: 4,5 tỷ - Lao động: 48 nhân viên
- Thu nhập trung bình của nhân viên: 1,5 tr đồng tháng Tổng số lao động trong công ty là 48 ngời, quản lý là 5 ngời. Nhân viên
của công ty đợc tuyển dụng với những tiêu chí rất cao, và chất lợng. Bằng cấp, t cách đạo đức, làm việc, kinh nghiêm

I.2.5 Đặc điểm kết quả hoạt động kinh doanh:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm ngành nghề: Đặc điểm về sản phẩm hàng hoá: Đặc điểm thị trờng kinh doanh:

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×