Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Phơng thức bán lẻ: Giao hàng đại lý: Bán hàng trả góp: Bán hàng xuất khẩu: 1. Phơng thức xuất khẩu trực tiếp

Phơng thức bán lẻ: Giao hàng đại lý: Bán hàng trả góp: Bán hàng xuất khẩu: 1. Phơng thức xuất khẩu trực tiếp

Tải bản đầy đủ - 82trang

Bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán: Theo hình thức này Doanh nghiệp thơng mại chỉ đóng vai trò trung gian môi giới trong quan
hệ mua bán giữa ngời mua và ngời bán. Doanh nghiệp thơng mại uỷ quyền cho ngời mua trực tiếp đến nhận hàng và thanh toán tiền hàng cho bên bán
theo đúng hợp đồng đã ký kết với bên bán. Tuỳ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết mà Doanh nghiệp thơng mại đợc hởng một khoản tiền lệ phí do bên mua
hoặc bên bán trả. Trong trờng hợp trên Doanh nghiệp thơng mại không phát sinh nghiệp vụ mua bán hàng hoá mà chỉ là ngời tổ chức cung cấp hàng cho
bên mua.

I.4.2. Phơng thức bán lẻ:


Là bán hàng hoá trực tiếp cho ngời tiêu dùng để sử dụng vào mục đích tiêu dùng. Bán lẻ hàng hoá có các phơng thức sau:
I.4.2.1. Phơng thức bán hàng thu tiền tập trung Là phơng thức bán hàng tách rời việc thu tiền và giao hàng cho khách
nhằm chuyên môn hoá quá trình bán hàng. Mỗi quầy có một nhân viên thu ngân , chuyên thu tiền viết hoá đơn, tính kê mua hàng cho khách hàng để
khách đến nhận hàng ở quầy hàng do nhân viên bán hàng giao. Cuối ca, cuối ngày bán hàng kiểm kê hàng tồn để xác định số lợng bán ra trong ngày và lập
báo cáo bán hàng. Nhân viên thu ngân kiểm tiền, nộp tiền hµng cho thđ q vµ lµm giÊy nép tiỊn
I.4.2.2. Bán lẻ thu tiền trực tiếp: Theo phơng thức bán lẻ này, ngời bán trực tiếp bán hàng và thu tiền của
khách. Cuối ca, cuối ngày bán hàng kiểm tra hàng tồn quầy để xác định lợng hàng tiêu thụ, lập báo cáo bán hàng đồng thời nộp tiền cho thủ quỹ và lập
giấy nộp tiền.

I.4.3. Giao hàng đại lý:


Theo phơng thức này Doanh nghiệp thơng mại giao hàng cho cơ sở nhận đại lý, bên đại lý sẽ trực tiếp bán hàng và thanh toán tiền hàng cho Doanh
nghiệp. Số hàng gửi bán vẫn thuộc quyền sở hữu của Doanh nghiệp cho đến khi bên nhận đại lý thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận thanh toán.
10

I.4.4. Bán hàng trả góp:


Khi giao hàng cho bên mua thì hàng hoá đợc coi là đã tiêu thụ. Ngời mua trả tiền mua hàng làm nhiều lần. Ngoài số tiền bán hàng Doanh nghiệp th-
ơng mại còn đợc hởng thêm ở ngời mua một khoản lãi vì trả chậm.
I.4.5. Bán hàng xuất khẩu: I.4.5.1. Phơng thức xuất khẩu trực tiếp
Theo phơng thức này, việc bán hàng đợc thực hiện bằng cách giao thẳng cho khách hàng mà không qua một đơn vị trung gian nào. Doanh nghiệp tự tổ
chức vận chuyển hàng, khi đã xếp lên phơng tiện vận chuyển xuất khẩu đợc chủ phơng tiện ký vào vận đơn và hoàn thành thủ tục hải quan sân bay, bến
cảng, cửa hàng thì đợc coi là thời điểm tiêu thụ. Thủ tục gồm phiếu xuất kho và báo cáo bán hàng thu ngoại tệ.
I.4.5.2. Phơng thức xuất khẩu uỷ thác. Theo phơng thức này Doanh nghiệp ký hợp đồng vận tải với đơn vị xuất
nhập khẩu chuyên môn. Thời điểm hàng đợc coi là tiêu thụ và đợc tính doanh thu khi hoàn thành thủ tục cho đơn vị vận tải.
I.5. Các yếu tố cấu thành liên quan đến kết quả tiêu thụ: I.5.1. Tổng doanh thu bán hàng đơn vị áp dụng thuế GTGT theo phơng
pháp khấu trừ.
Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền bán hàng, tiỊn cung øng dÞch vơ cha cã th GTGT bao gồm cả phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán nếu
có mà cơ sở kinh doanh đợc hởng. Thời điểm ghi nhận doanh thu đợc xác định khi khách hàng đã xác nhận sẽ thanh toán.

I.5.2. Các kho¶n gi¶m trõ doanh thu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phơng thức bán lẻ: Giao hàng đại lý: Bán hàng trả góp: Bán hàng xuất khẩu: 1. Phơng thức xuất khẩu trực tiếp

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×