Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Mối quan hệ giữa hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ: Vai trò của hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.

Mối quan hệ giữa hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ: Vai trò của hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.

Tải bản đầy đủ - 82trang

Việc xác định kết quả tiêu thụ đợc tiến hành vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng đơn vị.

I.2. Mối quan hệ giữa hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ:


Kết quả kinh doanh là mục đích cuối cùng của mỗi Doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh phụ thuộc vào quá trình hoạt động của đơn vị. Hoạt động
kinh doanh của đơn vị lại phụ thuộc vào chất lợng và mẫu mã chủng loại hàng hoá mà doanh nghiệp kinh doanh, có uy tín trên thị trờng hay không .
Kết quả kinh doanh tốt sẽ tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của đơn vị tiến hành trôi chảy, từ đó có vốn để mở rộng quy mô kinh doanh, đa dạng
hoá các loại hàng hoá về mặt chất lợng và số lợng, ngợc lại kết quả kinh doanh xấu sẽ làm cho hoạt động kinh doanh bị đình trệ, bị ứ ®äng vèn kh«ng
cã ®iỊu kiƯn ®Ĩ më réng quy mô kinh doanh.
Trong mối quan hệ đó thì tiêu thụ là khâu cuối cùng của quá trình kinh doanh, làm tốt công tác tiêu thụ nó sẽ đem lại hiệu quả tốt cho hoạt động
kinh doanh của đơn vị , kết quả tiêu thụ là yếu tố chính hình thành nên kết quả kinh doanh. Do đó tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ có mối
quan hệ chặt chẽ với nhau. Hàng hoá là cơ sở quyết định sự thành công hay thất bại của việc tiêu thụ, tiêu thụ là cơ sở để xác định kết quả tiêu thụ, quyết
định kết quả là cao hay thấp còn kết quả tiêu thụ là căn cứ quan trọng để đa ra các quyết định về tiêu thụ hàng hoá. Có thể khẳng định rằng kết quả tiêu
thụ là mục tiêu cuối cùng của mỗi đơn vị, còn hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá là phơng tiện để thực hiện mục tiêu đó.

I.3. Vai trò của hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.


Tiêu thụ hàng hoá có vai trò to lớn trong việc cân đối giữa cung và cầu, thông qua việc tiêu thụ có thể dự đoán đợc nhu cầu cđa x· héi nãi chung vµ
cđa tõng khu vùc nãi riêng, là điều kiện để phát triển cân đối trong từng ngành, từng vùng và trên toàn xã hội. Qua tiêu thụ giá trị và giá trị sử dụng
của hàng hoá mới đợc thực hiện. Cùng với việc tiêu thụ hàng hoá, xác định đúng kết quả tiêu thụ là cơ sở đánh giá hiệu quả cuối cùng của hoạt động
kinh doanh trong một thời kỳ nhất định tại Doanh nghiệp, xác định nghĩa vụ mà Doanh nghiệp phải thực hiện với Nhà nớc lập các quỹ Công ty, tạo điều
kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp hoạt động tốt trong trong kú kinh doanh tiÕp theo, ®ång thêi nã còng là số liệu cung cấp thông tin cho các đối tợng quan
8
tâm nh các nhà đầu t, các ngân hàng, các nhà cho vay.... Đặc biệt trong điều kiện hiện nay trớc sự cạnh tranh gay gắt thì việc xác định đúng kết quả tiêu
thụ có ý nghĩa quan trọng trong việc xử lý, cung cấp thông tin không những cho những nhà quản lý Doanh nghiệp để lựa chọn phơng án kinh doanh có
hiệu quả nhất mà nó còn cung cấp thông tin cho các cấp chủ quản, cơ quan quản lý tài chính, cơ quan thuế... phục vụ cho việc giám sát sự chấp hành chế
độ, chính sách kinh tế tài chính, chính sách thuế...
I.4. Các phơng thức tiêu thụ hàng hoá: I.4.1. Phơng thức bán buôn:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mối quan hệ giữa hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ: Vai trò của hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×