Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Khái niệm chung I. 1.1 Tiêu thụ hàng hoá

Khái niệm chung I. 1.1 Tiêu thụ hàng hoá

Tải bản đầy đủ - 82trang

-Bán buôn hàng hoá : Là bán cho ngời kinh doanh trung gian chứ không bán thẳng cho ngời tiêu dùng .
-Bán lẻ hàng hoá : Là việc bán thẳng cho ngời tiêu dùng trực tiếp, từng cái, từng ít một.
Đặc điểm về tổ chức kinh doanh :Tổ chức kinh doanh thơng mại có thể theo nhiều mô hình khác nhau nh tổ chức Công ty bán buôn, bán lẻ, Công ty
kinh doanh tổng hợp, Công ty môi giới, Công ty xúc tiến thơng mại Đặc điểm về sự vận động của hàng hoá : Sự vận động của hàng hoá
trong kinh doanh thơng mại cũng không giống nhau, tuỳ thuộc vào nguồn hàng, ngành hàng, do đó chi phÝ thu mua vµ thêi gian lu chun hµng hoá
cũng khác nhau giũa các loại hàng.
Nh vậy chức năng của thơng mại là tổ chức và thực hiện việc mua bán, trao đổi hàng hoá cung cấp các dịch vụ nhằm phục vụ sản xuất và đời sống
nhân dân.

I.1. Khái niệm chung I. 1.1 Tiêu thụ hàng hoá


Tiêu thụ hàng hoá là quá trình các Doanh nghiệp thực hiện việc chuyển hoá vốn sản xuất kinh doanh của mình từ hình thái hàng hoá sang hình thái
tiền tệ và hình thành kết quả tiêu thụ, đây là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo một định nghĩa khác thì tiêu thụ hàng hoá, lao vụ, dịch vụ là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã thực hiện cho khách
hàng đồng thời thu đợc tiền hàng hoặc đợc quyền thu tiền hàng hoá.
Nh vậy, tiêu thụ là thực hiện mục đích của sản xuất và tiêu dùng, đa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Tiêu thụ là khâu lu thông hàng hoá là
cầu nối trung gian giữa một bên sản xuất phân phối và một bên là tiêu dùng. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trờng thì tiêu thụ đợc hiểu theo nghĩa rộng hơn:
Tiêu thụ là quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thị tr- ờng, xác định nhu cầu khách hàng, tổ chức mua hàng hoá và xuất bán theo
yêu cầu của khách hàng nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.
6

I.1.2. Kết quả tiêu thụ trong đơn vị thơng mại:


Kết quả tiêu thụ hàng hoá là chỉ tiêu hiệu quả hoạt động lu chuyển hàng hoá. Cũng nh các hoạt động sản xuất - kinh doanh dịch vụ: Kết quả tiêu thụ
cũng đợc phản ánh và xác định qua các chỉ tiêu sau:
Lãi gộp bán hàng =
Doanh số bán -
Giá vốn hàng bán Lãi ròng trớc thuế
= Lãi gộp bán hàng - Chi phí bán hàng và quản lý
Lãi ròng sau thuế =
Lãi trớc thuế -
Thuế lợi tức Các chỉ tiêu kết quả đều có thể đợc xác định theo các công thức của kế
toán nêu trên, trong đó doanh số bán đợc đa vào xác định kết quả lãi gộp cũng nh lãi thuần là doanh số thuần:
Doanh thu
thuần về tiêu thụ hàng hoá
= Doanh thu về
tiêu thụ -
Các kho¶n gi¶m trõ doanh thu
- ThuÕ TTĐBB
thuế XNK
Các khoản giảm trừ doanh
thu =
Chiết khấu thơng mại
+ Hàng bán bị trả
lại +
Giảm giá hàng bán
Doanh thu về tiêu thụ: Là khoản tiền bán hàng phát sinh trong kỳ tính
thepo giá bán ghi trên hoá đơn bán hàng.
Doanh thu thuần về tiêu thụ : Là số chênh lệch giữa tổng doanh thu về
tiêu thụ với các khoản giảm giá hàng bán, doanh thu của hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu nếu có.
Lợi nhuận gộp về tiêu thụ lãi th ơng mại
: Là số chênh lệch giữa
doanh thu thuần về tiêu thụ với giá vốn hàng tiêu thụ .
Lợi nhuận lỗ về tiêu thụ : Là số chênh lệch giữa doanh thu thuần về
tiêu thụ với giá vốn hàng tiêu thụ phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng bán ra
Kết quả tiêu thụ đợc thể hiện qua chỉ tiêu lãi lỗ về tiêu thụ. Nếu thu nhập lớn hơn chi phí thì lãi, ngợc lại, nếu thu nhập nhỏ hơn chi phí thì lỗ.
7
Việc xác định kết quả tiêu thụ đợc tiến hành vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng đơn vị.

I.2. Mối quan hệ giữa hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm chung I. 1.1 Tiêu thụ hàng hoá

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×