Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Thu nợ một lần theo kỳ hạn nợ. Kế toán thu nợ theo kế hoạch

Thu nợ một lần theo kỳ hạn nợ. Kế toán thu nợ theo kế hoạch

Tải bản đầy đủ - 66trang

Ông Trần Mạnh Thắng đến ngân hàng xin vay ngắn hạn, ông xin giải ngân bằng tiền mặt, số tiền 60.000.000đ.
Kế toán kiểm tra, kiểm soát, giải ngân và hạch toán nh sau: Nợ TK 211106
60.000.000 đ Có TK101101.01
60.000.000 đ - VD2: Cho vay trung hạn, giải ngân bằng UNC chuyển tiền:
Anh Nguyễn Việt Đoàn đến ngân hàng xin vay số tiền là 3.000.000đ. Anh đề nghị ngân hàng giải ngân bằng UNC chuyển tiền đến NHNo Hà Tây. Có TK
421101.03
Kế toán kiểm tra, kiểm soát, giải ngân và hạch toán: BT1: Nợ TK 211106
3.000.000đ Có TK 519121.2943
3.000.000đ

2. Kế toán thu nợ


Kế toán thu nợ đợc áp dụng 2 hình thức sau: + Thu nợ một lần theo kỳ hạn nợ: áp dụng thu nợ cho vay từng lần
+ Thu nợ theo kế hoạch định kỳ: áp dung thu nợ cho vay theo hạn mức, cho vay phục vụ đời sống.
Cụ thể từng hình thức thu nh sau:

a. Thu nợ một lần theo kỳ hạn nợ.


Đến kỳ hạn nợ ngời vay chủ động mang tiền tới ngân hàng trả nợ, nếu khách hàng có TK tại Ngân hàng kế toán chủ động thu nợ bằng hình thức chuyển
khoản.
+ Kế toán thu nợ bằng tiền mặt: Khách hàng mang sổ và tiền đến Ngân hàng, kế toán lấy sổ lu thu cho
khách hàng, kế toán hạch toán ghi sổ và có trách nhiệm thu đủ, thu đúng. Sau đó chuyển cho thủ quỹ thu tiền, thủ quỹ yêu cầu khách hàng lập Bảng kê, rồi tiến
hành thu theo theo chứng từ kế toán lập.
55
Kế toán hạch toán: Nợ TK Tiền mặt
Có TK Cho vay Hình thức thu nợ bằng tiền mặt này đợc áp dụng chủ yếu tại chi nhánh
NHNoPTNT huyện Thờng Tín, khi thu nợ nếu phát hiện tiền giả thủ quỹ có trách nhiệm lập biên bản và thu hồi ngay.
+ Kế toán thu nợ bằng chuyển khoản: Ngời vay lập UNC chuyển tiền đa cho kế toán viên, căn cứ vào khách hàng
có TK đến gửi tại NH. Khi đến trả, khách hàng lập UNC chuyển cho kế to¸n. KÕ to¸n kiĨm so¸t sè d tiỊn gưi cđa kahchs hàng, chữ ký mẫu.
Kế toán hạch toán: Nợ TK tiền gửi
Có TK cho vay + Nếu khách hàng có TK nhập ngoại bảng thì phải xuất ngoại bảng cho
khách hàng TK 994.

b. Kế toán thu nợ theo kế hoạch


Đặc điểm của thu nợ này là số tiền thu nợ đợc rải đều trong kỳ kế hoạch trả nợ tháng hay quý ghi trên hợp đồng tín dụng. Nh vậy khách hàng phải trả nợ
theo đúng kỳ trả nợ.
Tại chi nhánh NHNoPTNT huyện Thờng Tín hình thức thu nợ này áp dụng cho khách hàng vay ngắn hạn, dài hạn, vay phục vụ đời sống...
Nếu khách hàng không có TKTG tại Ngân hàng thì thu nợ bằng tiền mặt, cóTKTG tại Ngân hàng thì cũng thu bằng hình thức chuyển khoản.
Ví dụ thực tế: - Thu nợ bằng tiền mặt:
Phân kỳ trả nợ của Bà Hoài nh sau: Kỳ I: Từ tháng 1 đến tháng 12:
100.000.000đ Kỳ II: Từ tháng 12 đến tháng 24:
100.000.000đ Bà Hoài đem tiền đến Ngân hàng trả nợ kỳ I theo đúng hạn kế toán thu nợ
và hạch toán:
56
Nợ TK 101101.01 100.000.000đ
Có TK 212101 100.000.000đ
- Thu nợ bằng chuyển khoản: Công ty CP lu ly có TK tại NH có phân kỳ trả nợ nh sau:
Kỳ I: Tháng 1 đến tháng 12: 50.000.000đ
Kỳ II: Tháng 12 đến tháng 24: 50.000.000đ Theo định kỳ Công ty phải trả nợ ngân hàng kỳ I.
Kế toán nhận đợc lệnh thu nợ của cán bộ tín dụng, kiểm tra số d TK nếu số d đủ trả nợ thì kế toán tiến hành thu nợ bằng chuyển khoản, nếu số d không đủ trả
nợ thì báo cho cán bộ tín dụng phối hợp thu nợ.
Hạch toán: Nợ TK 421101công ty CP Lu Ly
50.000.000đ Có TK 212101công ty CP Lu Ly
50.000.000đ

3. Chuyển nợ quá hạn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thu nợ một lần theo kỳ hạn nợ. Kế toán thu nợ theo kế hoạch

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×
x