Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Dịch vụ chuyển tiền điện tử

Dịch vụ chuyển tiền điện tử

Tải bản đầy đủ - 66trang

Các yếu tố đối chiếu trong chuyển tiền nội tỉnh bao gåm: - Sè lƯnh
- Ngµy lËp lƯnh - Ký hiƯu lƯnh:
+ LƯnh chun Cã: 30 + LƯnh chun Nỵ: 31
- Mã NHA, NHB - Số tiền
Bộ phận điện toán nhận file của trung tâm đối chiếu truyền về tiến hành in ra máy in sổ đối chiếu, chuyển sang bộ phận kế toán để đối chiếu với giấy báo và
đóng chứng từ theo thế độ chứng từ.
Khi đối chiếu nếu còn giấy báo sai lầm, đợi đối chiếu. Kế toán chuyển tiền đợi tra soát và lập giấy báo cuối ngày gửi cùng file liên hàng đi, đến TTĐC.
Trờng hợp sai loại giấy báo ngày lập giấy báo thì tra soát NHA để xử lý hạch toán đối chiếu.
+ Đối với giấy báo Nợ Nợ TK: Liên hàng đến
hoặc: Nợ TK: Liên hàng đợi đối chiếu hoặc: Nợ TK: Liên hàng sai lầm
Có TK: Liên hàng đã đối chiếu.

3. Dịch vụ chuyển tiền điện tử


Các đơn vị thu phí dịch vụ chuyển tiền theo mức quy định của Tổng giám đốc NHNoPTNT Việt Nam. Phí đợc tính cho từng món chuyển tiền và thu theo
định kỳ hàng tháng đối với khách hàng mở TK tại Ngân hàng hoặc thu theo món đối với chuyển tiền cá nhân.
NHNoPTNT huyện Thờng Tín đã áp dụng theo đúng quy định của NHNoPTNT Việt Nam.
51
+ Đối với khách hàng không có TK tại Ngân hàng thì phí đợc tính là 0,1món tối thiểu là 33.000đmón tối đa là 1.500.000đ.
+ Đối với doanh nghiệp không thu quá 1.000.000đ, phí thu của khách hàng có tài khoản tại ngân hàng là 0,06 và thu theo định kỳ hàng tháng.
4. Điều chỉnh sai lầm trong kế toán thanh toán chuyển tiền tại chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Th
ờng Tín
Trong thời gian thực tập tại NHNoPTNT huyện Thờng Tín, những sai lầm xảy ra rất ít, hầu nh là không có, chỉ có trờng hợp sai do nhầm địa chỉ và do Ngân
hàng khác chuyển nhầm đến.
- Đóng vai trò là NHA: + Nếu file chuyển tiền vừa chuyển đi thì lập tức gọi ®iƯn vỊ NHNo tØnh
chun tiỊn ®iƯn tư néi tØnh vµ thông báo kịp thời cho trung tâm biết để trung tâm kịp thời xử lý chỉnh sửa.
+ Nếu phát hiện sau khi trung tâm đã truyền đi rồi thì phải đợi tra soát của NHB và phải lập lại giấy báo truyền đi theo đúng địa chỉ tại chi nhánh
NHNoPTNT huyện Thờng Tín để trung tâm điều chỉnh và có biện pháp xử lý kịp thời.
+ Trờng hợp sai trên thờng xảy ra do khách hàng viết nhầm địa chỉ. - Đóng vai trò là NHB Ngân hàng khác truyền nhầm đến
+ Do có sự sai sót của NHA và khách hàng tại NHA chuyển tiền nhầm đến NHNoPTNT huyện Thờng Tín, Ngân hàng nhận đúng là một Ngân hàng khác.
+ Khi có sự thông báo do có sự chuyển nhầm của NHA, kế toán chuyển tiền theo dõi món chun tiỊn ®Õn ®ã, ®Õn ®ã xư lý tiÕp theo yêu cầu thông báo để
tránh gây thiệt hại, mất mát.
Ví dơ thùc tÕ: Ngµy 1092006 NHNoPTNT TPHCM chun tiền cho khách hàng tới
chi nhánh NHNoPTNT Tuấn Luyên, Hải Dơng. Nhng đã chuyển nhầm tới chi nhánh NHNoPTNT huyện Thờng Tín.
Xử lý:
52
Sau khi đợc thông báo của 1064 NH TPHCM do chuyển nhầm. Kế toán chuyển tiền tại CNNH Thờng Tín, xử lý truyền lại về tỉnh để trung tâm xử lý
truyền đúng cho 2209 CNNH Tuấn Luyên - Hải Dơng.
Chi nhánh NHNoPTNT huyện Thờng Tín đóng vai trò là NHA thì không có nghiệp vụ nào xảy ra.

IV. kế toán cho vay, thu nợ, chuyển nợ quá hạn


Kế toán cho vay là công việc ghi chép, phản ánh một cách đầy đủ, chính xác các khoản cho vay, thu nỵ, theo dâi d Nỵ thc nghiƯp vơ tín dụng của Ngân
hàng, trên cơ sở đó cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tín dụng đạt kết quả cao và bảo vệ an toàn tài sản của Ngân hàng.
Trong toàn bộ nghiệp vụ thì nghiệp vụ kế toán cho vay có vị trí quan trọng vì nó quản lý một bộ phận TS rất lớn của mỗi Ngân hàng, đó là toàn bộ số vốn của
Ngân hàng cho khách hàng vay.
- Chứng từ dùng trong kế toán Ngân hàng đợc chia làm 2 loại là chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ.
+ Chứng từ gốc: Giấy đề nghị vay vốn, hợp đồng tín dụng và một số giấy tờ khác nh giấy gia hạn nợ...
+ Chứng từ ghi sổ: giấy nhận nợ, sổ... - Tài khoản dùng trong kế toán cho vay:
+ Tài khoản cho vay ngắn hạn + Tài khoản cho vay dài hạn
+ Tài khoản cho vay cầm cố + Tài khoản cho vay phục vụ đời sống.
Hạch toán: Nợ TK cho vay
Cã TK thÝch hỵp Do tÝnh chÊt phøc tạp của nghiệp vụ tín dụng và đòi hỏi tính pháp lý nên
việc cho vay đối với khách hàng phải tuân thủ theo những quy định chung để đảm
53

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dịch vụ chuyển tiền điện tử

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×