Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Tại NHNoPTNT huyện Thờng Tín chuyển tiền đến NHB Đối chiếu chuyển tiền

Tại NHNoPTNT huyện Thờng Tín chuyển tiền đến NHB Đối chiếu chuyển tiền

Tải bản đầy đủ - 66trang

+ Lập lệnh: Lệnh đợc riêng cho từng chứng từ chuyển tiền. Riêng với hạch toán kép 1 nợ - nhiều có hoặc ngợc lại thì lập chung cho một đơn vị hoặc cá
nhân.
VD: Kho bạc Nhà nớc Thờng Tín nộp vào Ngân hàng 3 bộ giấy rút HMKP để chuyển tiền thanh toán cho các đơn vị, một bộ Giấy nộp tiền chuyển tiền kế
toán lập chung thành mét lƯnh chun tiỊn cđa 3 giÊy rót HMKP vµ GN khác để chuyển cho khách hàng.
- Căn cứ vào chứng từ chuyển tiền, kế toán chuyển tiền bổ sung thêm các yếu tố còn lại để hoàn thành một lệnh chuyển tiền trên cơ sở dữ liệu kế toán giao
dịch đã nhập vào ban đầu.
+ Số lệnh + Ngày lập lệnh
+ Tên và mã Ngân hàng gửi lệnh, Ngân hàng lập lệnh + Mã Ngân hàng phục vụ ngời phát lệnh, mã Ngân hàng ngời nhận lệnh là
Ngân hàng khác hệ thống. + Số tiền bằng số nhập lại để kiểm soát
Sau khi nhập xong và kiểm soát dữ liệu kế toán chứng từ ký vào chứng tõ giÊy chøn tõ gèc, chøng tõ in ra ch÷ ký điện tử và lệnh chuyển tiền. Sau đó
chuyển tiền toàn bộ cho kiểm soát.
+ Xử lý lệnh. - Lệnh chuyển tiền đã gửi đi - kế toán chuyển tiền in 2 liên chuyển tiền:
+ 1 liên hạch toán nợ - có và đóng vào NKCT. + 1 liên lệnh chuyển tiền lu kèm báo cáo chuyển tiền trong ngày

2.2. Tại NHNoPTNT huyện Thờng Tín chuyển tiền đến NHB


- Nhận lệnh chuyển tiền của NHA, ngời kiểm soát vào chơng trình, kiểm tra chữ ký điện tử để xác định tính chính xác của lệnh chuyển tiền đến. Sau đó truyền
lệnh qua mạng máy vi tính. Kế toán chuyển tiền xư lý tiÕp.
- KÕ to¸n chun tiỊn in 3 lƯnh chuyển tiền đến trờng hợp thanh toán chuyển tiếp in 4 liên, kiểm soát các yếu tố của lệnh. Tính hợp lệ, hợp pháp các
49
yếu tố trên lệnh chuyển tiền, néi dung lƯnh chun tiỊn. Sau khi kiĨm so¸t xong kế toán chuyển tiền ký vào các liên lệnh chuyển tiền bằng giấy, lấy chữ ký kiểm soát
trên lệnh chuyển tiền, sau đó chuyển 2 liên lệnh chuyển tiền đến cho kế toán giao dịch xử lý tiếp.
- Kế toán giao dịch: Căn cứ vào lệnh chuyển tiền do kế toán chuyển đến thực hiện kiểm soát lại, ký tên chứng từ và hạch toán vào tài khoản thích hợp.
+1 liên lệnh chuyển tiền hạch toán Nợ - Có + 1 liên lệnh chuyển tiền lu kèm báo Có chuyển tiền đến trong ngày
+ 1 liên lệnh chuyển tiền dùng báo Nợ, báo Có cho khách hàng. Hạch toán:
+ Đối với lệnh chuyển Có Nợ TK chuyển tiền đến nội tỉnh năm nay
Có TK thích hợp + Đối với lệnh chuyển Nợ
Nợ TK thích hợp Có TK chuyển tiền đến nội tỉnh năm nay
+ Đối với giấy báo Có Hoặc Có: Liên hàng đợi đối chiếu
Hoặc Nợ: Liên hàng sai lầm

2.3. Đối chiếu chuyển tiền


Toàn bộ doanh số chuyển tiền nội tỉnh phát sinh hàng ngày giữa các đơn vị phải đợc xử lý và đối chiếu và khớp đúng cả về tổng số và chi tiết ngay trong
ngày phát sinh trừ trờng hợp bất khả kháng do sự cố kỹ thuật, truyền tin.
Đối chiếu chuyển tiền trong toàn bộ hệ thống đợc thực hiện cho từng ngày riêng biƯt. Trong trêng hỵp cã sù cè kü tht, trun tin dẫn đến không thực hiện
đối chiếu trong ngày theo quy định thì số liệu chuyển tiền của ngày có sự cố đợc phép đối chiếu và hoàn tất vào ngày làm việc kế tiếp, nhng số liệu phải tuân theo
ngày phát sinh chuyển tiền.
50
Các yếu tố đối chiếu trong chun tiỊn néi tØnh bao gåm: - Sè lƯnh
- Ngµy lËp lƯnh - Ký hiƯu lƯnh:
+ LƯnh chun Cã: 30 + LƯnh chun Nỵ: 31
- M· NHA, NHB - Sè tiền
Bộ phận điện toán nhận file của trung tâm đối chiếu truyền về tiến hành in ra máy in sổ ®èi chiÕu, chun sang bé phËn kÕ to¸n ®Ĩ ®èi chiếu với giấy báo và
đóng chứng từ theo thế độ chứng từ.
Khi đối chiếu nếu còn giấy báo sai lầm, đợi đối chiếu. Kế toán chuyển tiền đợi tra soát và lập giấy báo cuối ngày gửi cùng file liên hàng đi, đến TTĐC.
Trờng hợp sai loại giấy báo ngày lập giấy báo thì tra soát NHA để xử lý hạch toán đối chiếu.
+ Đối với giấy báo Nợ Nợ TK: Liên hàng đến
hoặc: Nợ TK: Liên hàng đợi đối chiếu hoặc: Nợ TK: Liên hàng sai lầm
Có TK: Liên hàng đã đối chiếu.

3. Dịch vụ chuyển tiền ®iƯn tư


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tại NHNoPTNT huyện Thờng Tín chuyển tiền đến NHB Đối chiếu chuyển tiền

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×